banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: traunui  XML
Profile for traunui Messages posted by traunui [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

tuanksor wrote:
Bạn thử dùng
Code:
#find <ten folder> -type d | xargs ls -nd > export.txt

thử có phải cái bạn cần ko 


Trong yêu cầu của em quên mất là cả UIDs & GIDs file trong đó nữa.
Của bác theo yêu cầu chỉ folder thì thấy chạy ngon.
Hiện mình cần show toàn bộ UIDs & GIDs của 1 thư mục & các thư mục con trong đó. Nhưng vẫn chưa có ý tưởng gì để có thể viết 1 đoạn script & export kết quả ra file txt smilie

Bác nào từng làm hay có í tưởng gì chia sẻ cho mình nhé.
Hiện em đang sử dụng Zimbra, mail gửi nhận ra yahoo & gmail đều tốt. Nhưng hotmail thì bị block, hôm qua em đã request v/v unblock và MS có trả lời sẽ unblock 24-48h tới. Nên tạm thời ngồi đợi

Từ chiều qua em cũng thử install thêm cái opendkim cho zimbra khi test chỉ thấy phần Header như sau


Received-SPF: pass (google.com: best guess record for domain of train@domain.com designates 210.86.x.x as permitted sender) client-ip=210.86.x.x ;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass (google.com: best guess record for domain of train@domain.com designates 210.86.x.x as permitted sender) smtp.mail=train@domain.com
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by mail.domain.com (Postfix) with ESMTP id 432A61F8039
for <cna717@gmail.com>; Mon, 7 Oct 2013 11:14:33 +0700 (ICT)
DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.8.4 mail.domain.com 432A61F8039
X-Virus-Scanned: amavisd-new at domain.com
 


Sau 1 hồi vọc vạc thì mất tiêu luôn dòng DKIM-Filter

Hướng dẫn cài thì em làm theo link
http://vavai.net/2010/12/domainkeysdkim-implementation-on-zimbrasles-11-sp1-with-opendkim/

Trong đó cái Selector dùng mặc định là default - vì lúc start opendkim lên nó cứ tự sinh ra default.private & .txt

Khi test vào auth-results@verifier.port25.com thì kết quả là


The Port25 Solutions, Inc. team

==========================================================
Summary of Results
==========================================================
SPF check: pass
DomainKeys check: neutral
DKIM check: neutral
Sender-ID check: pass
SpamAssassin check: ham
 

Cái này chắc là capture từ Putty thôi ạ.
Cluster, LoadBalancing em tưởng hay chơi với heartbeat nhỉ
Xài internet, dùng yum đi bạn.
Mount vậy, nhiều khi cài nó thành vòng lặp luôn.

Còn của bạn thì nó có dòng này
portreserve is needed by dhcp-12:4.1.1-31.P1.el6.i686
Ở trên có đoạn này bác ah

//Hiện tại bên DC đã gắn KVM vào máy, mình vào được single user mode của centos.
 


Nhưng em cũng không biết nó là cái gì
Em note lại cách em đang làm, bác nào có cách khác thì chia sẻ tiếp nhé smilie

1. Tạo symbolink

[root@nginx share]# ln -sf /usr/share/phpMyAdmin/ /usr/share/pma
 


2. Add đoạn sau vào các virtualhost
Code:
location /pma {
root /usr/share/;
index index.php index.html index.htm;
location ~ ^/pma/(.+\.php)$ {
try_files $uri =404;
root /usr/share/;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
location ~* ^/pma/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
root /usr/share/;
}


---

Nội dung file cấu hình nên đưa vào [ code ] tag để giữ được căn lề.
Rõ ràng mà bạn
(gedit:13456): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:

gedit xài với GUI.
Cảm ơn anh, em đã khắc phục được rồi ạh.

Cái symbolink, lúc í em không nhớ tên là gì - chỉ nhớ tv là link mềm nên tương tạm alias vào smilie
Trên server hay CentOS thì mình ko rõ. Nhưng với Ubuntu Desktop mà login cứ bị out ra ngoài vậy thì vào check /home có bị full ko.
Mình cũng vừa mới vọc Nginx. Hiện đã chạy được, virtualhost tốt smilie

Nhưng hiện tại có vấn đề với phpmyadmin. Hiện mình đã add 4 virtualhost, bây giờ cần 4 virtualhost (domain) này đều chạy được phpmyadmin.

Mình mới chỉ chạy phpmyadmin cho default server bằng cách tạo alias

[root@nginx html]# ll -t
total 24
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 24 11:57 pma -> /usr/share/phpMyAdmin/
-rw-r--r-- 1 root root 20 Oct 24 11:42 index.php
-rw-r--r-- 1 root root 3652 Mar 18 2012 404.html
-rw-r--r-- 1 root root 3695 Mar 18 2012 50x.html
-rw-r--r-- 1 root root 3698 Mar 18 2012 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 370 Mar 18 2012 nginx-logo.png
-rw-r--r-- 1 root root 3034 Mar 18 2012 poweredby.png
 


Chưa tìm đc cách nào để tạo global alias, khi add virtualhost sẽ chạy được luôn phpmyadmin đưới dạng domain/pma

Tks.
Nó hướng dẫn ở trên rồi, mà bạn lai đi thay đổi.

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80> -- bạn dùng cùng 1 ip
Mấy tuần trước cũng gặp lỗi tương tự chủ thớt. Để backup theo ngày + tmp bị full.
Nên giờ phải thêm đoạn script cảnh báo DiskUsage khi nó lên 90% là có email report ngay smilie
Hiện em đang test việc gửi mail báo Disk Usaged khi đến mức cảnh báo nào đó.
Em đã test trên máy có sendmail thì okie. Nhưng với máy có Zimbra thì có 1 chút vấn đề.

Script 1

df -H | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom' | awk '{ print $5 " " $1 }' | while read output;
do
echo $output
## subject còn 1 đoạn echo ở đây nữa
usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )
if [ $usep -ge 44 ]; then
# (echo "Subject: Alert: Almost out of disk space $usep%";echo "Running out of space \"$partition ($usep%)\" on $(hostname) as on $(date)"smilie | /opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail -t < subject.txt
/opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail -t < subject.txt
fi
done
 


subject.txt nó có nội dung

[root@webmail tam]# cat subject.txt
to:abc@gmail.com
Subject: Alert: Almost out of disk space 74%
Body: Alert: Almost out of disk space 74%
 


Thì email về phần To hiện đúng email Subject nhưng Body mất

Script 2

df -H | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom' | awk '{ print $5 " " $1 }' | while read output;
do
echo $output
usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )
if [ $usep -ge 90 ]; then
(echo "Subject: Alert: Almost out of disk space $usep%";echo "Running out of space \"$partition ($usep%)\" on $(hostname) as on $(date)"smilie |
/opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail abc@gmail.com
fi
done
 


Email về đúng Subject, Body nhưng To nó ko hiển thị đúng
Em có thử add thêm echo "To: abc@gmail" trong đoạn script và bỏ abc@gmail sau sendmail thì báo lỗi.
Cái này bình thường mà bác. Do code nữa mà.
Cảm ơn anh.
1. Về lftp, em đọc lại và em chuyển sang dùng

lftp -c "open 'x.x.x.x' && user 'ftpacc' 'Ssos5L&o{~7>*P+' && mput /root/$(date +%Y-%m-%d).*.bz2; exit"
 


2. Về cron & tar em sửa lại 1 chút và đã chạy ổn. Em cùng -cPf để extract cho tiện luôn.
Lúc đầu em test chỉ lệnh lftp để transfer thôi, ko có <<END_SCRIPT thì nó cũng bị Waiting. Sau em search thì thấy có người để cái đó nên em thêm vào.

Cũng nhân tiện em hỏi. Đoạn backup em tách ra thành bk.sh

mysqldump -uAcc -pPassword DB | bzip2 > /root/$(date +%Y-%m-%d).DB.sql.bz2 && tar -cvf $(date +%Y-%m-%d).web.tar.bz2 /home/acc/www/ && lftp -c "open 'x.x.x.x' && user 'ftpacc' 'Ssos5L&o{~7>*P+' && mput /root/$(date +%Y-%m-%d).*.bz2"
 


Khi chạy ./bk.sh thì nó backup đủ db & source code. Nhưng chạy cron thì phần source code nó chỉ nén được 2.4MB, chạy trực tiếp thì file là 135MB.

Đây là output khi chạy bk.sh

[root@webmail backup]# ll -lh
total 137M
-rw-r--r-- 1 root root 960K Oct 8 12:34 2012-10-08.db.sql.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 135M Oct 8 12:34 2012-10-08.web.tar.bz2
-rwx------ 1 root root 173 Oct 8 12:07 backup.sh
-rwx------ 1 root root 418 Sep 19 15:07 diskSpace.sh
-rwx------ 1 root root 126 Oct 8 12:42 lftp.sh
[root@webmail backup]#
 


Còn sau là đoạn chạy cron

[root@webmail backup]# ls -lh
total 139M
-rw-r--r-- 1 root root 2.3M Oct 8 12:56 2012-10-08-1349675761.web.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 960K Oct 8 12:34 2012-10-08.db.sql.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 135M Oct 8 12:34 2012-10-08.web.tar.bz2
-rwx------ 1 root root 176 Oct 8 12:53 backup.sh
-rwx------ 1 root root 418 Sep 19 15:07 diskSpace.sh
-rwx------ 1 root root 126 Oct 8 12:42 lftp.sh
[root@webmail backup]#
 
Em có 1 VPS chạy web, vì VPS chỉ backup tuần 1 lần. Nên em backup thêm hàng ngày về máy công ty.
Em tạo file backup.sh có nội dung sau


mysqldump -uAcc -pPassword DB | bzip2 > /root/$(date +%Y-%m-%d).DB.sql.bz2 && tar -cvf $(date +%Y-%m-%d).web.tar.bz2 /home/acc/www/ && lftp -c "open 'x.x.x.x' && user 'ftpacc' 'Ssos5L&o{~7>*P+' && mput /root/$(date +%Y-%m-%d).*.bz2"<<END_SCRIPT
 


Chạy thử ./backup.sh thì nó chạy backup và transfer file về máy tốt. Nhưng kết thúc là đoạn này và cứ đứng đó, Ctrl + C mới thoát


`/root/2012-10-05.web.tar.bz2' at 141465600 (100%) [Waiting for transfer to complete]
 


Em thử tạo file lftp.sh


lftp -c "open 'x.x.x.x' && user 'ftpacc' 'Ssos5L&o{~7>*P+' && mput /root/$(date +%Y-%m-%d).*.bz2"<<END_SCRIPT
 


Thì file transfer ngon và kết thúc là [root@webmail ~]#

Em không hiểu cùng với đoạn lftp đó mà sao 2 kết quả nó như vậy.
Sao bạn ko sử dụng luôn các dns server free sẵn có, thời gian update vừa nhanh hơn. Lại giảm tải cho server đang chạy.
Bên ngoài chưa phân giải được là bình thường thôi bạn. Các DNS server bên ngoài nó biết dns của bạn là cái j đâu.
VNNIC họ ko cho querry thì cố làm j hả bạn
Lúc bị mất IP, em check log hay kiểm tra ko thấy có j bất thường cả. Chỉ show ifconfig thì ko thấy IP đâu thôi. Restart service thì lại thấy.

Sau khi theo dõi và kiểm tra thì phát hiện ra 1 máy Windows dính virus và nó lấy mất IP này. Hiện em đã khắc phục được.

Cảm ơn.
Của em không phải là lỗi Wireless như anh. Là mạng dây, chỉ mất kết nối 1 lúc chứ ko kiểu mất hoàn toàn.

Lỗi của a trước em cũng gặp với Laptop CQ40 + Fedora 14 smilie
Hiện em có 1 máy CentOS. Có hiện tượng thỉnh thoảng mất kết nối.
Khi vào máy kiểm tra thì phát hiện ra mất IP, restart lại network thì lại hoạt động bình thường. Nhưng hiện tại này trong ngày lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần, cứ kệ vậy thì 15-30 lại kết nối được. Còn restart network thì sẽ được ngay.

Hiện em cũng chưa biết lý do tại sao.
Lúc cài Kloxo chỉ cần disable selinux, cài thì thêm --type=master là được mà.
Cảm ơn anh Quanta.
Em sẽ nghiên cứu smilie
Ở trên có nói hay là dùng "yum grouplist" rồi mà smilie, chủ thớt cứ thử xem nó list ra những gì.
Cài lại, chọn Gnome Desktop hay dùng yum grouplist
Em có 1 VPS chạy website, hiện monitor nó thì thấy tiêu tốn bandwidth kinh khủng.
Em muốn tìm những file nào bị load và load những gì mà nó ngốn bandwidth như vậy.

Cảm ơn.
 
Go to Page:  Page 2 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|