banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Zimbra - Gửi mail qua command line  XML
  [Question]   Zimbra - Gửi mail qua command line 10/10/2012 14:36:49 (+0700) | #1 | 270041
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Hiện em đang test việc gửi mail báo Disk Usaged khi đến mức cảnh báo nào đó.
Em đã test trên máy có sendmail thì okie. Nhưng với máy có Zimbra thì có 1 chút vấn đề.

Script 1

df -H | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom' | awk '{ print $5 " " $1 }' | while read output;
do
echo $output
## subject còn 1 đoạn echo ở đây nữa
usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )
if [ $usep -ge 44 ]; then
# (echo "Subject: Alert: Almost out of disk space $usep%";echo "Running out of space \"$partition ($usep%)\" on $(hostname) as on $(date)"smilie | /opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail -t < subject.txt
/opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail -t < subject.txt
fi
done
 


subject.txt nó có nội dung

[root@webmail tam]# cat subject.txt
to:abc@gmail.com
Subject: Alert: Almost out of disk space 74%
Body: Alert: Almost out of disk space 74%
 


Thì email về phần To hiện đúng email Subject nhưng Body mất

Script 2

df -H | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom' | awk '{ print $5 " " $1 }' | while read output;
do
echo $output
usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )
if [ $usep -ge 90 ]; then
(echo "Subject: Alert: Almost out of disk space $usep%";echo "Running out of space \"$partition ($usep%)\" on $(hostname) as on $(date)"smilie |
/opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail abc@gmail.com
fi
done
 


Email về đúng Subject, Body nhưng To nó ko hiển thị đúng
Em có thử add thêm echo "To: abc@gmail" trong đoạn script và bỏ abc@gmail sau sendmail thì báo lỗi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|