banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Nginx - Alias phpmyadmin  XML
  [Question]   Nginx - Alias phpmyadmin 24/10/2012 14:32:14 (+0700) | #1 | 270399
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Mình cũng vừa mới vọc Nginx. Hiện đã chạy được, virtualhost tốt smilie

Nhưng hiện tại có vấn đề với phpmyadmin. Hiện mình đã add 4 virtualhost, bây giờ cần 4 virtualhost (domain) này đều chạy được phpmyadmin.

Mình mới chỉ chạy phpmyadmin cho default server bằng cách tạo alias

[root@nginx html]# ll -t
total 24
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 24 11:57 pma -> /usr/share/phpMyAdmin/
-rw-r--r-- 1 root root 20 Oct 24 11:42 index.php
-rw-r--r-- 1 root root 3652 Mar 18 2012 404.html
-rw-r--r-- 1 root root 3695 Mar 18 2012 50x.html
-rw-r--r-- 1 root root 3698 Mar 18 2012 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 370 Mar 18 2012 nginx-logo.png
-rw-r--r-- 1 root root 3034 Mar 18 2012 poweredby.png
 


Chưa tìm đc cách nào để tạo global alias, khi add virtualhost sẽ chạy được luôn phpmyadmin đưới dạng domain/pma

Tks.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nginx - Alias phpmyadmin 24/10/2012 17:05:07 (+0700) | #2 | 270404
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

traunui wrote:

Mình mới chỉ chạy phpmyadmin cho default server bằng cách tạo alias
Code:
[root@nginx html]# ll -t
total 24
lrwxrwxrwx 1 root root  22 Oct 24 11:57 pma -> /usr/share/phpMyAdmin/

 

Gọi là symlink thì đúng hơn.

traunui wrote:

Chưa tìm đc cách nào để tạo global alias, khi add virtualhost sẽ chạy được luôn phpmyadmin đưới dạng domain/pma
 

http://wiki.nginx.org/HttpCoreModule#alias
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nginx - Alias phpmyadmin 25/10/2012 09:31:25 (+0700) | #3 | 270421
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn anh, em đã khắc phục được rồi ạh.

Cái symbolink, lúc í em không nhớ tên là gì - chỉ nhớ tv là link mềm nên tương tạm alias vào smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nginx - Alias phpmyadmin 25/10/2012 21:51:11 (+0700) | #4 | 270461
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

traunui wrote:
Cảm ơn anh, em đã khắc phục được rồi ạh.
 

Nên ghi lại cách làm của bạn để người khác có thể tham khảo.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nginx - Alias phpmyadmin 26/10/2012 07:52:58 (+0700) | #5 | 270468
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Em note lại cách em đang làm, bác nào có cách khác thì chia sẻ tiếp nhé smilie

1. Tạo symbolink

[root@nginx share]# ln -sf /usr/share/phpMyAdmin/ /usr/share/pma
 


2. Add đoạn sau vào các virtualhost
Code:
location /pma {
      root /usr/share/;
      index index.php index.html index.htm;
      location ~ ^/pma/(.+\.php)$ {
      try_files $uri =404;
      root /usr/share/;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      }
location ~* ^/pma/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
      root /usr/share/;
      }


---

Nội dung file cấu hình nên đưa vào [ code ] tag để giữ được căn lề.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|