banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: cothienlac176  XML
Profile for cothienlac176 Messages posted by cothienlac176 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Mình telnet tới hot mail ok nhé bạn.
uhm đúng rồi, mình quên mất. hồi chiều mình đổi thử sang port 2525 và nat thử port 2525 mà mình quên mất chưa sửa lại. để mình sửa lại rồi bạn kiểm tra/
bạn bino1810 ơi, mình đã cấu hình domain kỹ rồi:
handongec.vn trỏ về địa chỉ 112.213.89.142 ( trỏ về IP của PA nhé bạn).
còn Mx Record trỏ về mail.handongec.vn có địa chỉ 118.69.69.33 (IP tĩnh của công ty mình nhé).
mình đã mở port 25 rồi nhé bạn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách telnet tới mail.handongec.vn hoặc 118.69.69.33 trên port 25.
Nếu cấu hình sai thì ko thể gửi mail ra internet nhé bạn và cũng ko thể gửi gmail và các mail của công ty khác nhé bạn.
Bác Ky0 khó tính quá, đây e chỉnh sửa lại rùi nhé. Có gì bác xem dùm em:
Chào các bác,
Em có xây dựng mail server Mdaemon tại công ty (có 1 IP tĩnh +1 domain), em đã cấu hình MX record,SPF,PTR và NAT port 25,110. Em đã có thể gửi và nhận mail tới gmail và các mail nội bộ của các công ty khác. Tuy nhiên mình ko thể gửi và nhận mail tới Yahoo, hotmail. Có một điều mình ko hiểu là mặc dù mình nat port 25,110. nhưng mình kiểm tra trên trang canyouseeme.org thì ko thấy port 25 mà chỉ thấy port 110 và các port khác. Trong khi đó mình telnet bằng lệnh thì thấy port 25.Mình có kiểm tra port 25 trên trang mxtoolbox thì port 25 ko thể connect được. Liệu có phải mình telnet ở VN thì thấy còn nước ngoài ko thể telnet tới mail server của mình được???Mình đã gỡ IP ra khỏi blacklist của spamhaus và trên mxtoolbox.Tuy nhiên, tình trạng vẫn vậy. và đây là lỗi mail trả về:

Code:
--------------------------------------------------------------------------
MDaemon Delivery Status Notification - http://www.altn.com/dsn/
--------------------------------------------------------------------------
The attached message had PERMANENT fatal delivery errors.
After one or more unsuccessful delivery attempts the attached message has
been removed from the MDaemon mail queue on this server. The number and
frequency of delivery attempts are determined by local configuration.
--------------------------------------------------------------------------
YOUR MESSAGE WAS NOT DELIVERED TO ONE OR MORE RECIPIENTS
--------------------------------------------------------------------------
Failed address: <a href="mailto:hieppt124@hotmail.com">hieppt124@hotmail.com</a>
--- Session Transcript ---
Sun 2012-12-02 20:59:06: Parsing message <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\pd90000000008.msg>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * From: <a href="mailto:teo@handongec.vn">teo@handongec.vn</a>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * To: <a href="mailto:hieppt124@hotmail.com">hieppt124@hotmail.com</a>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Subject: hello
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Size (bytes): 1827
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Message-ID: <WC20121130023805.050001@handongec.vn>
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving MX records for [hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=000 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx4.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=001 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx1.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=002 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx2.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=003 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx3.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [mx4.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving A record for [mx4.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [mx1.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Resolving A record for [mx1.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Randomly picked 65.55.37.72 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [65.55.37.72:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:48: * 65.55.37.72 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [mx2.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Resolving A record for [mx2.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Randomly picked 65.55.92.184 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [65.55.92.184:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.184 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [mx3.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Resolving A record for [mx3.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.168 in connection failure cache for up to 5 minutes due to previous connection failure(s)
Sun 2012-12-02 21:00:09: This message is 2 days old; it has 0 days left to get delivered
--- End Transcript ---


và đây là lỗi mail yahoo trả về:
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

Code:
<teo@handongec.vn>:
Mail server for "handongec.vn" unreachable for too long
--- Below this line is a copy of the message.
Received: from [98.139.214.32] by nm16.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [98.139.212.234] by tm15.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [127.0.0.1] by omp1043.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3
X-Yahoo-Newman-Id: <a href="mailto:496546.30683.bm@omp1043.mail.bf1.yahoo.com">496546.30683.bm@omp1043.mail.bf1.yahoo.com</a>
Received: (qmail 48760 invoked by uid 60001); 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1353895321; bh=gicNw2tUNujiIRoYdVWyS/SEMen7W4mezh3TViQgSrI=; h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type; b=nTI7azFWpl55VbB42dj36IGT0fSoklwU1FGoXxVr18TO3WXwFfreqeiYHQPJjCBVirBd5T1hwn8AifQ9mXHE/Q+/mc/huzGCmPPa3nCLbZgCd6PLeBqzVwjwmpaTV3bAM8BAeH6QmRAXnM8Z2xR0RdFZGWfX1NIYADqv9DRH8G8=
DomainKey-Signature:a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
s=s1024; d=yahoo.com;
h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;
b=U6fhgvYS5oSBWjPXqx3t19+6NvgeoZLubu3HX5To8Cp9CqG82hfHpbas9UYqG7zYUfD6zcnqbfMi4+ko6fN8b8jR11aPe1CQOFW9gbFOjkiDreAv1OxWFi+gy88sSIOEojgiAosj5N2Ao+nc7szdMtIAd//fHMfQagwXimsvE84=;
X-YMail-OSG: wGoVDcgVM1l.ipbA6.TA0Qv.FNuQYXQR7JVWwJ5abSn6nLc
HrDJwteUVOJlGGudv7Jccem0qK6LfQtgXc9qVeOn_xKQFLS3nVAf.D1M83c8
hze7crMZ1GbUPt1K_ctPVw2kACZzYo5fVDJCJV7QNH4UllTDCoaoICchvOWj
UCzIOCovq2.EVlUH8PDMiW0YqLfx0s0I_n57Bb834ck5kjAiRJhlcRuQ1qop
a62LaBXtjkCDuF9WnZrV2_A4x4d5YVeWDav1WpQvQ2IriPIoKO2nsRDfTx0g
z1CR6LRPNSlStAtcANJbz3CEcCNHYEbP6HNHCABIuX4dSZVoeSQ.PDpxpp1l
Qo9zwCGJPlB_CQqRbBT7m06R1QNbgkiJ7SO52vzpnKBIM1VPcab783o3nMoh
oDJRLtndWh1NNZ1cVG8YtIRuwEZx1wLVHSZQH0IJ9jSMm_Z9KlWSV812M0ds
TQUbYUCWgFLiaqUntGq6vBzDGtvIIPMw-
Received: from [118.69.69.33] by web142703.mail.bf1.yahoo.com via HTTP; Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 PST
X-Rocket-MIMEInfo: 001.001,aGVsbG8gbWFpbAEwAQEBAQ--
X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.123.460
Message-ID: <1353895321.43974.YahooMailNeo@web142703.mail.bf1.yahoo.com>
Date: Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 -0800 (PST)
From: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Reply-To: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Subject: test mail
To: "teo@handongec.vn" <teo@handongec.vn>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="1619090392-1342320566-1353895321=:43974"
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
hello mail
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<html><body><div style=3D"color:#000; background-color:#fff; font-family:ti=
mes new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><div>hello mail</div>=
</div></body></html>
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974--
Chào các bác,
Em có xây dựng mail server Mdaemon tại công ty (có 1 IP tĩnh +1 domain), em đã cấu hình MX record,SPF,PTR và NAT port 25,110. Em đã có thể gửi và nhận mail tới gmail và các mail nội bộ của các công ty khác. Tuy nhiên mình ko thể gửi và nhận mail tới Yahoo, hotmail. Có một điều mình ko hiểu là mặc dù mình nat port 25,110. nhưng mình kiểm tra trên trang canyouseeme.org thì ko thấy port 25 mà chỉ thấy port 110 và các port khác. Trong khi đó mình telnet bằng lệnh thì thấy port 25.Mình có kiểm tra port 25 trên trang mxtoolbox thì port 25 ko thể connect được. Liệu có phải mình telnet ở VN thì thấy còn nước ngoài ko thể telnet tới mail server của mình được???Mình đã gỡ IP ra khỏi blacklist của spamhaus và trên mxtoolbox.Tuy nhiên, tình trạng vẫn vậy. và đây là lỗi mail trả về:
--------------------------------------------------------------------------
MDaemon Delivery Status Notification - http://www.altn.com/dsn/
--------------------------------------------------------------------------

The attached message had PERMANENT fatal delivery errors.

After one or more unsuccessful delivery attempts the attached message has
been removed from the MDaemon mail queue on this server. The number and
frequency of delivery attempts are determined by local configuration.

--------------------------------------------------------------------------
YOUR MESSAGE WAS NOT DELIVERED TO ONE OR MORE RECIPIENTS
--------------------------------------------------------------------------

Failed address: hieppt124@hotmail.com

--- Session Transcript ---
Sun 2012-12-02 20:59:06: Parsing message <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\pd90000000008.msg>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * From: teo@handongec.vn
Sun 2012-12-02 20:59:06: * To: hieppt124@hotmail.com
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Subject: hello
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Size (bytes): 1827
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Message-ID: <WC20121130023805.050001@handongec.vn>
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving MX records for [hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=000 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx4.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=001 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx1.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=002 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx2.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=003 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx3.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [mx4.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving A record for [mx4.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [mx1.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Resolving A record for [mx1.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Randomly picked 65.55.37.72 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [65.55.37.72:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:48: * 65.55.37.72 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [mx2.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Resolving A record for [mx2.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Randomly picked 65.55.92.184 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [65.55.92.184:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.184 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [mx3.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Resolving A record for [mx3.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.168 in connection failure cache for up to 5 minutes due to previous connection failure(s)
Sun 2012-12-02 21:00:09: This message is 2 days old; it has 0 days left to get delivered
--- End Transcript ---
và đây là lỗi mail yahoo trả về:
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

<teo@handongec.vn>:
Mail server for "handongec.vn" unreachable for too long

--- Below this line is a copy of the message.

Received: from [98.139.214.32] by nm16.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [98.139.212.234] by tm15.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [127.0.0.1] by omp1043.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3
X-Yahoo-Newman-Id: 496546.30683.bm@omp1043.mail.bf1.yahoo.com
Received: (qmail 48760 invoked by uid 60001); 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1353895321; bh=gicNw2tUNujiIRoYdVWyS/SEMen7W4mezh3TViQgSrI=; h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type; b=nTI7azFWpl55VbB42dj36IGT0fSoklwU1FGoXxVr18TO3WXwFfreqeiYHQPJjCBVirBd5T1hwn8AifQ9mXHE/Q+/mc/huzGCmPPa3nCLbZgCd6PLeBqzVwjwmpaTV3bAM8BAeH6QmRAXnM8Z2xR0RdFZGWfX1NIYADqv9DRH8G8=
DomainKey-Signature:a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
s=s1024; d=yahoo.com;
h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;
b=U6fhgvYS5oSBWjPXqx3t19+6NvgeoZLubu3HX5To8Cp9CqG82hfHpbas9UYqG7zYUfD6zcnqbfMi4+ko6fN8b8jR11aPe1CQOFW9gbFOjkiDreAv1OxWFi+gy88sSIOEojgiAosj5N2Ao+nc7szdMtIAd//fHMfQagwXimsvE84=;
X-YMail-OSG: wGoVDcgVM1l.ipbA6.TA0Qv.FNuQYXQR7JVWwJ5abSn6nLc
HrDJwteUVOJlGGudv7Jccem0qK6LfQtgXc9qVeOn_xKQFLS3nVAf.D1M83c8
hze7crMZ1GbUPt1K_ctPVw2kACZzYo5fVDJCJV7QNH4UllTDCoaoICchvOWj
UCzIOCovq2.EVlUH8PDMiW0YqLfx0s0I_n57Bb834ck5kjAiRJhlcRuQ1qop
a62LaBXtjkCDuF9WnZrV2_A4x4d5YVeWDav1WpQvQ2IriPIoKO2nsRDfTx0g
z1CR6LRPNSlStAtcANJbz3CEcCNHYEbP6HNHCABIuX4dSZVoeSQ.PDpxpp1l
Qo9zwCGJPlB_CQqRbBT7m06R1QNbgkiJ7SO52vzpnKBIM1VPcab783o3nMoh
oDJRLtndWh1NNZ1cVG8YtIRuwEZx1wLVHSZQH0IJ9jSMm_Z9KlWSV812M0ds
TQUbYUCWgFLiaqUntGq6vBzDGtvIIPMw-
Received: from [118.69.69.33] by web142703.mail.bf1.yahoo.com via HTTP; Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 PST
X-Rocket-MIMEInfo: 001.001,aGVsbG8gbWFpbAEwAQEBAQ--
X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.123.460
Message-ID: <1353895321.43974.YahooMailNeo@web142703.mail.bf1.yahoo.com>
Date: Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 -0800 (PST)
From: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Reply-To: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Subject: test mail
To: "teo@handongec.vn" <teo@handongec.vn>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="1619090392-1342320566-1353895321=:43974"

--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

hello mail
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html><body><div style=3D"color:#000; background-color:#fff; font-family:ti=
mes new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><div>hello mail</div>=
</div></body></html>
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974--

Bác nào là cao thủ xin chỉ dùm mình với smilie smilie smilie
Mình cần hướng dẫn xử lý lỗi trong quá trình cài đặt chứ ko phải là hướng dẫn cài đặt. Bạn nào biết sửa lỗi này thì hướng dẫn cho mình biết với.
Chào các bạn,
bên mình mới mua con server IBM 3100 M4. Máy cài server 2k8 r2 x64. Mình dự tính xây dựng tường lửa. Do win 2k8 x64 ko thể cài ISA 2006 nên mình ko thể cài ISA nên mình quyết định cài TMG 2010. Tuy nhiên, khi cài đặt, mình gặp lỗi này:"Setup failed to install ADAM.\r\n and 0x80070643 while trying to install TMG 2010". Mình đã search và sửa được lỗi này. Nhưng sau đó mình lại gặp lỗi:" Setup failed while creating Forefront TMG storage". Mình đã search lỗi này và đang bó tay. Bạn nào biết hướng dẫn mình với.
Cám ơn các bạn nhiều nhé. smilie
Chào các bạn,
Có bạn nào biết tại sao mình ko thẻ crack thành công win 7 cho laptop asusk55vd. Ben FPT cai win.Minh ve crack bang winloader. Bao crack thatnh cong. nhung ko dong lai thi van thay dung thu 30 ngay. Ai biet chi minh voi. Cam on cac ban nhieu.
laptop xai win7 ban ah
Chào các bạn,
Hiện nay, 1 cái máy in này mình cắm trực tiếp vào một laptop qua cổng usb. Sau đó mình share cho các máy còn lại. Mình đã share thành công và đã in được. Mình kết nối với máy tính chia sẻ máy in bằng tên chứ không phải bằng địa chỉ IP nên việc bị thay đổi địa chỉ IP là ko ảnh hưởng. Nhưng nếu chiều hôm đó rút cổng usb khỏi laptop rồi sáng sau cắm lại thì các máy kia lại ko thấy được máy in đã share. Các bạn cho mình biết cách khắc phục lỗi này nhé. Thanks mấy bạn nhiều. smilie
Sac. Bạn ơi, mình muốn cài windows server 2k8 với win 7. Chứ ko phải win 8. nếu win 8 thì ko nói làm gì
Có bạn nào biết hướng dẫn mình cài win2k8 và win7 trên laptop với. Cám ơn các bạn trước nhé. smilie
Chào các bạn,
HIện nay, do một số nhu cầu trong công ty. Nên mình tạo 5 cái user cho máy chủ kế toán. máy chủ kế toán sử dụng winxp nhé( máy chủ hơi cùi smilie ). Mình muốn chỉ cho 5 cái user này chỉ có thể đăng nhập để sử dụng tài nguyên mà mình đã chia sẻ nhưng không cho dùng 5 tài khoản này để log on vào máy chủ. Bác nào biết chỉ mình với. Client và server đều dùng XP. Thanks các bác trước nhé
Chào các bạn,
Cho mình hỏi, hiện nay máy tính mình chia làm 2 ổ đĩa. mình sử dụng usb hirent boot để ghost win. Tuy nhiên,sau đó mình vào lại win thì ko thấy phân vùng ổ đĩa D hiện lên. Mình có vào disk dreagement để đổi kí tự ổ đĩa thì báo lỗi. Mình khởi động lại vào hirent boot rồi vào phần mềm arconish để phân chia ổ đĩa thì vẫn thấy ổ đĩa D vẫn còn dữ liệu nhưng vào win thì lại ko thấy? Có bạn nào biết ko? Chỉ mình cách khắc phục và lấy lại dữ liệu với.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|