banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail  XML
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 15:49:28 (+0700) | #1 | 271552
cothienlac176
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2006 16:26:53
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bác,
Em có xây dựng mail server Mdaemon tại công ty (có 1 IP tĩnh +1 domain), em đã cấu hình MX record,SPF,PTR và NAT port 25,110. Em đã có thể gửi và nhận mail tới gmail và các mail nội bộ của các công ty khác. Tuy nhiên mình ko thể gửi và nhận mail tới Yahoo, hotmail. Có một điều mình ko hiểu là mặc dù mình nat port 25,110. nhưng mình kiểm tra trên trang canyouseeme.org thì ko thấy port 25 mà chỉ thấy port 110 và các port khác. Trong khi đó mình telnet bằng lệnh thì thấy port 25.Mình có kiểm tra port 25 trên trang mxtoolbox thì port 25 ko thể connect được. Liệu có phải mình telnet ở VN thì thấy còn nước ngoài ko thể telnet tới mail server của mình được???Mình đã gỡ IP ra khỏi blacklist của spamhaus và trên mxtoolbox.Tuy nhiên, tình trạng vẫn vậy. và đây là lỗi mail trả về:
--------------------------------------------------------------------------
MDaemon Delivery Status Notification - http://www.altn.com/dsn/
--------------------------------------------------------------------------

The attached message had PERMANENT fatal delivery errors.

After one or more unsuccessful delivery attempts the attached message has
been removed from the MDaemon mail queue on this server. The number and
frequency of delivery attempts are determined by local configuration.

--------------------------------------------------------------------------
YOUR MESSAGE WAS NOT DELIVERED TO ONE OR MORE RECIPIENTS
--------------------------------------------------------------------------

Failed address: hieppt124@hotmail.com

--- Session Transcript ---
Sun 2012-12-02 20:59:06: Parsing message <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\pd90000000008.msg>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * From: teo@handongec.vn
Sun 2012-12-02 20:59:06: * To: hieppt124@hotmail.com
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Subject: hello
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Size (bytes): 1827
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Message-ID: <WC20121130023805.050001@handongec.vn>
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving MX records for [hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=000 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx4.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=001 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx1.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=002 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx2.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=003 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx3.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [mx4.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving A record for [mx4.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [mx1.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Resolving A record for [mx1.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Randomly picked 65.55.37.72 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [65.55.37.72:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:48: * 65.55.37.72 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [mx2.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Resolving A record for [mx2.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Randomly picked 65.55.92.184 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [65.55.92.184:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.184 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [mx3.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Resolving A record for [mx3.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.168 in connection failure cache for up to 5 minutes due to previous connection failure(s)
Sun 2012-12-02 21:00:09: This message is 2 days old; it has 0 days left to get delivered
--- End Transcript ---
và đây là lỗi mail yahoo trả về:
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

<teo@handongec.vn>:
Mail server for "handongec.vn" unreachable for too long

--- Below this line is a copy of the message.

Received: from [98.139.214.32] by nm16.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [98.139.212.234] by tm15.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [127.0.0.1] by omp1043.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3
X-Yahoo-Newman-Id: 496546.30683.bm@omp1043.mail.bf1.yahoo.com
Received: (qmail 48760 invoked by uid 60001); 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1353895321; bh=gicNw2tUNujiIRoYdVWyS/SEMen7W4mezh3TViQgSrI=; h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type; b=nTI7azFWpl55VbB42dj36IGT0fSoklwU1FGoXxVr18TO3WXwFfreqeiYHQPJjCBVirBd5T1hwn8AifQ9mXHE/Q+/mc/huzGCmPPa3nCLbZgCd6PLeBqzVwjwmpaTV3bAM8BAeH6QmRAXnM8Z2xR0RdFZGWfX1NIYADqv9DRH8G8=
DomainKey-Signature:a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
s=s1024; d=yahoo.com;
h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;
b=U6fhgvYS5oSBWjPXqx3t19+6NvgeoZLubu3HX5To8Cp9CqG82hfHpbas9UYqG7zYUfD6zcnqbfMi4+ko6fN8b8jR11aPe1CQOFW9gbFOjkiDreAv1OxWFi+gy88sSIOEojgiAosj5N2Ao+nc7szdMtIAd//fHMfQagwXimsvE84=;
X-YMail-OSG: wGoVDcgVM1l.ipbA6.TA0Qv.FNuQYXQR7JVWwJ5abSn6nLc
HrDJwteUVOJlGGudv7Jccem0qK6LfQtgXc9qVeOn_xKQFLS3nVAf.D1M83c8
hze7crMZ1GbUPt1K_ctPVw2kACZzYo5fVDJCJV7QNH4UllTDCoaoICchvOWj
UCzIOCovq2.EVlUH8PDMiW0YqLfx0s0I_n57Bb834ck5kjAiRJhlcRuQ1qop
a62LaBXtjkCDuF9WnZrV2_A4x4d5YVeWDav1WpQvQ2IriPIoKO2nsRDfTx0g
z1CR6LRPNSlStAtcANJbz3CEcCNHYEbP6HNHCABIuX4dSZVoeSQ.PDpxpp1l
Qo9zwCGJPlB_CQqRbBT7m06R1QNbgkiJ7SO52vzpnKBIM1VPcab783o3nMoh
oDJRLtndWh1NNZ1cVG8YtIRuwEZx1wLVHSZQH0IJ9jSMm_Z9KlWSV812M0ds
TQUbYUCWgFLiaqUntGq6vBzDGtvIIPMw-
Received: from [118.69.69.33] by web142703.mail.bf1.yahoo.com via HTTP; Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 PST
X-Rocket-MIMEInfo: 001.001,aGVsbG8gbWFpbAEwAQEBAQ--
X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.123.460
Message-ID: <1353895321.43974.YahooMailNeo@web142703.mail.bf1.yahoo.com>
Date: Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 -0800 (PST)
From: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Reply-To: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Subject: test mail
To: "teo@handongec.vn" <teo@handongec.vn>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="1619090392-1342320566-1353895321=:43974"

--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

hello mail
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html><body><div style=3D"color:#000; background-color:#fff; font-family:ti=
mes new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><div>hello mail</div>=
</div></body></html>
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974--

Bác nào là cao thủ xin chỉ dùm mình với smilie smilie smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 16:05:43 (+0700) | #2 | 271553
[Avatar]
Ky0
Moderator

Joined: 16/08/2009 23:09:08
Messages: 532
Offline
[Profile] [PM]
Trước tiên bạn nên đưa các đoạn log vào thẻ Code để tiện theo dõi.
Mình rất làm biếng đọc các bài trình bày cẩu thả smilie

Xem lướt qua thì lý do bạn không gửi email đến hotmail thì do DNS của bạn cấu hình chưa đúng smilie nên nó lấy ra cái IP không sử dụng được smilie

Còn để giải quyết triệt để thì bạn phải làm sao đó để mọi người còn hứng thú đọc bài và giúp bạn chứ smilie

- Ky0 -
UITNetwork.com
Let's Connect
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 19:09:02 (+0700) | #3 | 271556
bino1810
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/02/2012 10:38:28
Messages: 61
Location: /home/cuonglm
Offline
[Profile] [PM]
- Mình nghĩ bạn đã cấu hình sai:

+ Bạn mở port 25 nhưng là trên handongec.vn có địa chỉ: 112.213.89.142
+ Bản ghi MX của bạn trỏ về mail.handongec.vn có địa chỉ: 118.69.69.33

- Khi các mail server query bản ghi MX của bạn, nó được trả về địa chỉ 118.69.69.33 ---> không kết nối được đến mail server của bạn, vì 118.69.69.33 có được mở port 25 đâu.

- Mình cũng chưa hiểu tại sao bạn có thể gửi mail đến Gmail smilie
There is more than one way to do it!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 22:07:09 (+0700) | #4 | 271558
cothienlac176
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2006 16:26:53
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Bác Ky0 khó tính quá, đây e chỉnh sửa lại rùi nhé. Có gì bác xem dùm em:
Chào các bác,
Em có xây dựng mail server Mdaemon tại công ty (có 1 IP tĩnh +1 domain), em đã cấu hình MX record,SPF,PTR và NAT port 25,110. Em đã có thể gửi và nhận mail tới gmail và các mail nội bộ của các công ty khác. Tuy nhiên mình ko thể gửi và nhận mail tới Yahoo, hotmail. Có một điều mình ko hiểu là mặc dù mình nat port 25,110. nhưng mình kiểm tra trên trang canyouseeme.org thì ko thấy port 25 mà chỉ thấy port 110 và các port khác. Trong khi đó mình telnet bằng lệnh thì thấy port 25.Mình có kiểm tra port 25 trên trang mxtoolbox thì port 25 ko thể connect được. Liệu có phải mình telnet ở VN thì thấy còn nước ngoài ko thể telnet tới mail server của mình được???Mình đã gỡ IP ra khỏi blacklist của spamhaus và trên mxtoolbox.Tuy nhiên, tình trạng vẫn vậy. và đây là lỗi mail trả về:

Code:
--------------------------------------------------------------------------
MDaemon Delivery Status Notification - http://www.altn.com/dsn/
--------------------------------------------------------------------------

The attached message had PERMANENT fatal delivery errors.

After one or more unsuccessful delivery attempts the attached message has
been removed from the MDaemon mail queue on this server. The number and
frequency of delivery attempts are determined by local configuration.

--------------------------------------------------------------------------
YOUR MESSAGE WAS NOT DELIVERED TO ONE OR MORE RECIPIENTS
--------------------------------------------------------------------------

Failed address: <a href="mailto:hieppt124@hotmail.com">hieppt124@hotmail.com</a>

--- Session Transcript ---
Sun 2012-12-02 20:59:06: Parsing message <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\pd90000000008.msg>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * From: <a href="mailto:teo@handongec.vn">teo@handongec.vn</a>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * To: <a href="mailto:hieppt124@hotmail.com">hieppt124@hotmail.com</a>
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Subject: hello
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Size (bytes): 1827
Sun 2012-12-02 20:59:06: * Message-ID: <WC20121130023805.050001@handongec.vn>
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving MX records for [hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=000 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx4.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=001 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx1.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=002 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx2.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * P=005 S=003 D=hotmail.com TTL=(3) MX=[mx3.hotmail.com]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [mx4.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Resolving A record for [mx4.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:06: * D=mx4.hotmail.com TTL=(4) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:06: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 20:59:06: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [mx1.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Resolving A record for [mx1.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:27: * D=mx1.hotmail.com TTL=(5) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Randomly picked 65.55.37.72 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:27: Attempting SMTP connection to [65.55.37.72:25]
Sun 2012-12-02 20:59:27: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 20:59:48: * 65.55.37.72 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [mx2.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Resolving A record for [mx2.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 20:59:48: * D=mx2.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Randomly picked 65.55.92.184 from list of A records
Sun 2012-12-02 20:59:48: Attempting SMTP connection to [65.55.92.184:25]
Sun 2012-12-02 20:59:48: Waiting for socket connection...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * Winsock Error 10060 The connection timed out.
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.184 added to connection failure cache for 5 minutes
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [mx3.hotmail.com:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Resolving A record for [mx3.hotmail.com] (DNS Server: 210.245.31.220)...
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.152]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.168]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.184]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.94]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.110]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.54.188.126]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.72]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.88]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.104]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.37.120]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * D=mx3.hotmail.com TTL=(3) A=[65.55.92.136]
Sun 2012-12-02 21:00:09: Randomly picked 65.55.92.168 from list of A records
Sun 2012-12-02 21:00:09: Attempting SMTP connection to [65.55.92.168:25]
Sun 2012-12-02 21:00:09: * 65.55.92.168 in connection failure cache for up to 5 minutes due to previous connection failure(s)
Sun 2012-12-02 21:00:09: This message is 2 days old; it has 0 days left to get delivered
--- End Transcript ---


và đây là lỗi mail yahoo trả về:
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

Code:
<teo@handongec.vn>:
Mail server for "handongec.vn" unreachable for too long

--- Below this line is a copy of the message.

Received: from [98.139.214.32] by nm16.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [98.139.212.234] by tm15.bullet.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
Received: from [127.0.0.1] by omp1043.mail.bf1.yahoo.com with NNFMP; 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3
X-Yahoo-Newman-Id: <a href="mailto:496546.30683.bm@omp1043.mail.bf1.yahoo.com">496546.30683.bm@omp1043.mail.bf1.yahoo.com</a>
Received: (qmail 48760 invoked by uid 60001); 26 Nov 2012 02:02:01 -0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1353895321; bh=gicNw2tUNujiIRoYdVWyS/SEMen7W4mezh3TViQgSrI=; h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type; b=nTI7azFWpl55VbB42dj36IGT0fSoklwU1FGoXxVr18TO3WXwFfreqeiYHQPJjCBVirBd5T1hwn8AifQ9mXHE/Q+/mc/huzGCmPPa3nCLbZgCd6PLeBqzVwjwmpaTV3bAM8BAeH6QmRAXnM8Z2xR0RdFZGWfX1NIYADqv9DRH8G8=
DomainKey-Signature:a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
s=s1024; d=yahoo.com;
h=X-YMail-OSG:Received:X-Rocket-MIMEInfo:X-Mailer:Message-IDsmilieate:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;
b=U6fhgvYS5oSBWjPXqx3t19+6NvgeoZLubu3HX5To8Cp9CqG82hfHpbas9UYqG7zYUfD6zcnqbfMi4+ko6fN8b8jR11aPe1CQOFW9gbFOjkiDreAv1OxWFi+gy88sSIOEojgiAosj5N2Ao+nc7szdMtIAd//fHMfQagwXimsvE84=;
X-YMail-OSG: wGoVDcgVM1l.ipbA6.TA0Qv.FNuQYXQR7JVWwJ5abSn6nLc
HrDJwteUVOJlGGudv7Jccem0qK6LfQtgXc9qVeOn_xKQFLS3nVAf.D1M83c8
hze7crMZ1GbUPt1K_ctPVw2kACZzYo5fVDJCJV7QNH4UllTDCoaoICchvOWj
UCzIOCovq2.EVlUH8PDMiW0YqLfx0s0I_n57Bb834ck5kjAiRJhlcRuQ1qop
a62LaBXtjkCDuF9WnZrV2_A4x4d5YVeWDav1WpQvQ2IriPIoKO2nsRDfTx0g
z1CR6LRPNSlStAtcANJbz3CEcCNHYEbP6HNHCABIuX4dSZVoeSQ.PDpxpp1l
Qo9zwCGJPlB_CQqRbBT7m06R1QNbgkiJ7SO52vzpnKBIM1VPcab783o3nMoh
oDJRLtndWh1NNZ1cVG8YtIRuwEZx1wLVHSZQH0IJ9jSMm_Z9KlWSV812M0ds
TQUbYUCWgFLiaqUntGq6vBzDGtvIIPMw-
Received: from [118.69.69.33] by web142703.mail.bf1.yahoo.com via HTTP; Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 PST
X-Rocket-MIMEInfo: 001.001,aGVsbG8gbWFpbAEwAQEBAQ--
X-Mailer: YahooMailWebService/0.8.123.460
Message-ID: <1353895321.43974.YahooMailNeo@web142703.mail.bf1.yahoo.com>
Date: Sun, 25 Nov 2012 18:02:01 -0800 (PST)
From: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Reply-To: Pham Tuan Hiep <hieppt124@yahoo.com>
Subject: test mail
To: "teo@handongec.vn" <teo@handongec.vn>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="1619090392-1342320566-1353895321=:43974"

--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

hello mail
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html><body><div style=3D"color:#000; background-color:#fff; font-family:ti=
mes new roman, new york, times, serif;font-size:12pt"><div>hello mail</div>=
</div></body></html>
--1619090392-1342320566-1353895321=:43974--
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 22:14:11 (+0700) | #5 | 271559
cothienlac176
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2006 16:26:53
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
bạn bino1810 ơi, mình đã cấu hình domain kỹ rồi:
handongec.vn trỏ về địa chỉ 112.213.89.142 ( trỏ về IP của PA nhé bạn).
còn Mx Record trỏ về mail.handongec.vn có địa chỉ 118.69.69.33 (IP tĩnh của công ty mình nhé).
mình đã mở port 25 rồi nhé bạn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách telnet tới mail.handongec.vn hoặc 118.69.69.33 trên port 25.
Nếu cấu hình sai thì ko thể gửi mail ra internet nhé bạn và cũng ko thể gửi gmail và các mail của công ty khác nhé bạn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 22:20:23 (+0700) | #6 | 271561
bino1810
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/02/2012 10:38:28
Messages: 61
Location: /home/cuonglm
Offline
[Profile] [PM]

cothienlac176 wrote:
bạn bino1810 ơi, mình đã cấu hình domain kỹ rồi:
handongec.vn trỏ về địa chỉ 112.213.89.142 ( trỏ về IP của PA nhé bạn).
còn Mx Record trỏ về mail.handongec.vn có địa chỉ 118.69.69.33 (IP tĩnh của công ty mình nhé).
mình đã mở port 25 rồi nhé bạn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách telnet tới mail.handongec.vn hoặc 118.69.69.33 trên port 25.
Nếu cấu hình sai thì ko thể gửi mail ra internet nhé bạn và cũng ko thể gửi gmail và các mail của công ty khác nhé bạn. 


- Hiện tại mình telnet mail.handongec.vn 25 không được.
- Việc bạn gửi mail được không liên quan đến việc bạn telnet mail.handongec.vn 25 được hay không, vì gửi mail là mở cổng 25 theo chiều ra Internet còn telnet mail.handongec.vn 25 là theo chiều vào server của bạn.
There is more than one way to do it!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 22:38:43 (+0700) | #7 | 271562
cothienlac176
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2006 16:26:53
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
uhm đúng rồi, mình quên mất. hồi chiều mình đổi thử sang port 2525 và nat thử port 2525 mà mình quên mất chưa sửa lại. để mình sửa lại rồi bạn kiểm tra/
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 23:05:24 (+0700) | #8 | 271563
bino1810
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/02/2012 10:38:28
Messages: 61
Location: /home/cuonglm
Offline
[Profile] [PM]
- Bạn thử telnet cổng 25 đến các mail server của hotmail xem có được không?
There is more than one way to do it!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail server Mdaemon ko thể gửi và nhận mail Yahoo và Hotmail 04/12/2012 23:15:51 (+0700) | #9 | 271564
cothienlac176
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2006 16:26:53
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Mình telnet tới hot mail ok nhé bạn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|