banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: xabong9  XML
Profile for xabong9 Messages posted by xabong9 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Tôi cần sách LPIC 2,3 tiếng anh , ai có share cho mình với.
bạn thử chạy lệnh" /etc/init.d/httpd configtest "xem nó báo lỗi gì
cảm ơn bạn nhiều !
vấn đề của mình ở đây là cái máy làm DHCP relay nó có 2 card mạng, mà cái card nối trực tiếp của nó đến Client là eth1 có địa chỉ là 192.168.1.1 mình không thể nào ping đc địa chỉ Client là 192.168.1.50
và ngược lại cũng vậy. Kết nối vật lý đều OK

Mình mới học Linux không biết có vấn đề gì liên quan đến firewall trên thằng Centos ko.
nhưng khi mình đặt lệnh Ping -I eth1 192.168.1.50 thì lại ping đc

Chăm sự nhờ bạn giúp mình nhé, thank bạn trước
hi các bác.
các bác giúp em với
hiện tại em đang cấu hình DHCP relay agent trên CentOS 5.5
vấn đề của em là cái máy làm DHCP relay-agent có 2 card mạng một card nối với DHCP server là Eth0
còn card nối với Client là eth1

DHCP server ---------------> eth0 DHCP relay agent eth1 --------------------> Client
10.10.0.10/24---------> 10.10.0.20/24 192.168.1.1/24-------------->192.168.1.50/24
VMnet2------>VMnet2 VMnet4 -----------> VMnet4
vấn để của em là máy Client không thể ping được địa chỉ của DHCP relay agent 192.168.1.1
nhưng nếu đổi lại địa chỉ của Client và card VMnet 4 sang VMnet2 và ip là 10.10.0.50 thì lại ping được cả 2 card trên 2 máy

chăm sự nhờ các bác giúp em với
hi các bác !
Em vừa mới cấu hình 2 máy DNS trên Centos 5.5
sau khi dùng lệnh tail -f 10 /var/log/messeges
thì báo lỗi như sau, bác nào biết xin giúp đỡ em với. Thank các bác


Jan 31 17:42:41.799 dumping master file: tmp-XXXX2RSNyT: open: permission denied
Jan 31 17:42:41.799 transfer of 'localhost/IN' from 192.168.3.1#53: failed while receiving responses: permission denied
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|