banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: lepka  XML
Profile for lepka Messages posted by lepka [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

panfider wrote:
Vì một file là một chuỗi của 8bit dữ liệu. Nên bạn chỉ cần một table lưu byte đó ở vị trí nào là xong?
 

mình có xem qua cấu trúc file zip, và thuật toán LZMA của họ, nhưng cũng chưa hiểu lắm.

van7hu wrote:
Nghe cứ như kiểu một bài luận trong đại học, và bạn đang yêu cầu mọi người làm bài hộ cho bạn vậy. 

mình k có bài luận nào cả, và cũng k yêu cầu ai, mình đang học năm 2, mình muốn làm một cái app nén dữ liệu mà k biết nên bắt đầu từ đâu, nên muốn nhờ mọi người trao đổi về cấu trúc file , nén file.
Mọi người cùng thảo luận vấn đề này giùm mình với:
làm thế nào để nén và giải nén một tập tin. (nén cái gì? nén ở đâu,nén thành cái gì ? )
và thuật toán LZMA để nén dữ liệu.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|