banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: emdinoiay  XML
Profile for emdinoiay Messages posted by emdinoiay [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Cám ơn anh ikaZuchi nhiềusmilie, mấy hôm nay về quê nên không phản hồi anh được, có gì em sẽ sớm phản hồi nhé.
Cám ơn anh ikaZuchi đã sớm phản hồi. Một chú ý là thông số DISK WRITE trong iotop nhảy rất thất thường (từ mấy chục Kb/s lên vài trăm Mb/s, khi này em toàn thấy tiến trình pdflush)
Đây là các thông số anh cần:

cat /proc/meminfo
MemTotal: 12276152 kB
MemFree: 1335936 kB
Buffers: 651664 kB
Cached: 7831208 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 8059352 kB
Inactive: 2110416 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 12276152 kB
LowFree: 1335936 kB
SwapTotal: 16777208 kB
SwapFree: 16777096 kB
Dirty: 1545084 kB
Writeback: 376 kB
AnonPages: 1686680 kB
Mapped: 38476 kB
Slab: 655600 kB
PageTables: 22416 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
CommitLimit: 22915284 kB
Committed_AS: 4119172 kB
VmallocTotal: 34359738364 kB
VmallocUsed: 323064 kB
VmallocChunk: 34359413900 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
Hugepagesize: 2048 kB


iostat -m -x 2 5 | awk '{print $12}'

%util
96.44
0.01
96.44
96.45
0.00

%util
100.05
0.00
100.05
100.10
0.00

%util
99.65
0.00
99.65
99.60
0.00

%util
100.05
0.00
100.05
100.05
0.00
--

for x in `seq 1 1 3`; do ps -eo state,pid,cmd | grep "^D"; echo "---";sleep 3; done

D 2154 [kjournald]
D 5082 [loop0]
D 7116 syslogd -m 0
D 10330 /usr/bin/python -tt /usr/sbin/lvestats-server
D 989305 [pdflush]
D 989361 /usr/sbin/sendmail -f root -t
D 989420 [pdflush]
---
D 2154 [kjournald]
D 7116 syslogd -m 0
D 10330 /usr/bin/python -tt /usr/sbin/lvestats-server
D 989305 [pdflush]
D 989361 /usr/sbin/sendmail -f root -t
D 989420 [pdflush]
---
D 2154 [kjournald]
D 7116 syslogd -m 0
D 10330 /usr/bin/python -tt /usr/sbin/lvestats-server
D 989305 [pdflush]
D 989361 /usr/sbin/sendmail -f root -t
D 989420 [pdflush]

---
cat /proc/989483/io
rchar: 0
wchar: 0
syscr: 0
syscw: 0
read_bytes: 0
write_bytes: 26509312
cancelled_write_bytes: 0
lsof -p 989483
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
pdflush 989483 root cwd DIR 253,0 4096 2 /
pdflush 989483 root rtd DIR 253,0 4096 2 /
pdflush 989483 root txt unknown /proc/989483/exe
free
total used free shared buffers cached
Mem: 12276152 12211308 64844 0 565560 7210292
-/+ buffers/cache: 4435456 7840696
Swap: 16777208 112 16777096

iostat -kd 1 1

Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 223.45 420.07 13846.98 86628600 2855610956
sda1 0.00 0.01 0.00 1211 12
sda2 223.45 420.06 13846.98 86627249 2855610944
dm-0 3498.06 420.06 13847.07 86626633 2855629204
dm-1 0.00 0.00 0.00 624 116

p/S: Hơi đau mắt, mong mọi người bỏ tí thời gian xem qua. Biết đâu sau này rơi vào trường hợp nàysmilie.
Hì trước hết cám ơn mọi người đã quan tâm topic.
- Nguyên nhân em xác định không phải do MYSQL. Vì đã tắt nhưng thông số vẫn nhảy thất thường (iowait và idle) và trong khi status service MYSQL vẫn ở trạng thái S, không bị treo như anh ikaZuchi nóismilie
CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
all 5.76 0.00 3.26 60.90 0.00 30.08
all 20.95 0.00 29.18 39.15 0.00 10.72
all 26.25 0.00 30.50 42.50 0.00 0.75
all 4.49 0.00 3.99 60.85 0.00 30.67
all 2.00 0.00 2.00 71.07 0.00 24.94
all 7.02 0.00 3.01 74.94 0.00 15.04

- Thông số /proc/sys/vm/nr_pdflush_threads tại thời điểm đó là : 8.
cat /proc/sys/vm/nr_pdflush_threads
8
cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
10
cat /proc/sys/vm/dirty_ratio
40
cat /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
3000
cat /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
500


Mong tiếp tục nhận được góp ý từ mọi người smilie.
Cám ơn anh quanta đã quan tâm topic, đây là các thông số anh yêu cầu.

iotop -o

Code:
Total DISK READ: 117.94 K/s | Total DISK WRITE: 9.57 M/s
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
1018731 be/4 mysql 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql ~it=50000 --pid-file=/var/lib/mysql/server.demo.com.pid
888 be/4 root 11.06 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % exim -q
53579 be/4 mysql 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql -~mit=50000 --pid-file=/var/lib/mysql/server.demo.com.pid
5059 be/3 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [kjournald]
2991 be/4 root 0.00 B/s 3.69 K/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
2515 be/4 root 0.00 B/s 3.69 K/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
2461 be/4 root 0.00 B/s 7.37 K/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
2971 be/4 root 0.00 B/s 7.37 K/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
2997 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 92.14 % [pdflush]
2975 be/4 root 0.00 B/s 3.69 K/s 0.00 % 92.14 % [pdflush]


top

Code:
top - 10:59:50 up 7 days, 12:07, 2 users, load average: 10.32, 7.89, 6.30
Tasks: 256 total, 2 running, 229 sleeping, 0 stopped, 25 zombie
Cpu(s): 6.7%us, 4.8%sy, 0.0%ni, 8.2%id, 79.6%wa, 0.0%hi, 0.7%si, 0.0%st
Mem: 12276180k total, 10335344k used, 1940836k free, 930728k buffers
Swap: 16777208k total, 112k used, 16777096k free, 5411144k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
51847 mysql 15 0 1274m 1.0g 5296 S 16.6 8.7 427:48.47 mysqld
4332 mailnull 15 0 71312 5384 3196 S 1.3 0.0 0:00.16 exim
1034286 nobody 15 0 510m 86m 6768 S 1.3 0.7 0:30.29 httpd
1034551 nobody 15 0 510m 74m 6784 S 1.3 0.6 0:31.65 httpd
4178 mailnull 15 0 71312 5384 3196 S 1.0 0.0 0:00.68 exim
1034347 nobody 15 0 503m 73m 6764 S 1.0 0.6 0:28.92 httpd
1033186 nobody 15 0 515m 81m 2524 S 0.7 0.7 0:28.25 httpd
1034423 nobody 18 0 493m 66m 6772 S 0.7 0.6 0:27.35 httpd
1036585 nobody 15 0 490m 61m 6764 S 0.7 0.5 0:22.84 httpd
2152 root -1 -5 0 0 0 D 0.3 0.0 58:32.66 kjournald
4273 root 15 0 0 0 0 D 0.3 0.0 0:00.01 pdflush
4281 root 16 0 12896 1252 828 R 0.3 0.0 0:00.11 top
997505 nobody 16 0 115m 19m 996 S 0.3 0.2 0:02.22 httpd
1 root 15 0 10372 708 600 S 0.0 0.0 0:33.06 init
3 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2


p/S: Em đã thử tag [code] nhưng thấy output lằng nhằng, không theo thứ tự lắm anhsmilie.
Đây là một số output, mọi người xem và cho mình hướng kiểm tra cụ thể hơn nhé.
sar
Code:
CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
all 4.38 0.00 3.00 72.12 0.00 20.50
all 15.11 0.00 13.23 64.54 0.00 7.12
all 3.00 0.00 3.50 93.50 0.00 0.00
all 2.50 0.00 4.24 87.02 0.00 6.24
all 0.00 0.00 0.75 99.00 0.00 0.25


iotop
Code:
Total DISK READ: 354.60 K/s | Total DISK WRITE: 77.40 M/s
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
1022227 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1022228 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1022225 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1021961 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1020591 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1020915 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1020592 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [pdflush]
1022226 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 92.47 % [pdflush]
1020507 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 92.45 % [pdflush]
1022229 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 92.32 % [pdflush]

Hiện tại em muốn kiểm tra sự thay đổi hay tác động của một user hay một chương trình nào đó lên 1 folder thì nên dùng "thằng nào" cho hiệu quả.

Ví dụ : /home/user - Em muốn biết ai (hoặc tiến trình nào) đã chmod hoặc xoá folder user này vào khoảng thời gian nào cụ thể. Rất mong ý kiến của mọi người.
Lâu rồi mới vào lại topic này. Cám ơn anh quanta nhiềusmilie về những command cũng như hướng dẫn chi tiết.

[root@new ~]# su - apache -s /bin/bash -c '/sbin/service mysqld stop'
Stopping mysqld: [ OK ]
2 chữ "s" ở đây có nghĩa gì nhỉ
anh quanta ám chỉ đến special permissions thì phải smilie
Vâng cám ơn anh đã reply. Vấn đề quyền thì em hiểu ý anh nói nhưng anh có thể cho em hỏi là làm thế nào những control như kloxo, plesk làm được điều đó và làm thế nào smilie
Theo em được biết các Web control cho linux chủ yếu dựa trên php, ví dụ như Kloxo, plesk, Webuzo (mới)...
Thế nên em muốn hỏi làm sao họ viết được control restart (php-fpm, nginx, apache...) bằng php và việc này hoàn toàn thao tác trên web mà không dùng quyền root trong terminal (php code.php).

Em có thử một số hàm như sau nhưng không được :
shell_exec("service mysqld stop");
exec("service mysqld stop");
system("service mysqld stop");


Anh nào giải thích hộ em hoặc có tài liệu nào liên quan thì gúp em nhé.
Mình xin góp một số ý như sausmilie
- Nếu bạn cài đặt từ yum, remi thì nên bỏ bơt các thư viện không cần thiết trong cấu hình apache. Nếu build từ source nên chọn các modules mình cần.
- Giới hạn lại thời gian thực thi các script, cache những thứ cần cachesmilie... Nếu giải pháp build vbulletin trên vps cấu hình như vậy mình chọn nginx:.
- Hoặc có thể liên hệ nhà cung cấp nâng RAM dùng thử trong vài ngày coi tình hình cải thiện khôngsmilie.
- Lỗi này lúc trước mình cũng bị, nguyên nhân chủ yếu là đợi phản hồi quá lâu nên mới sinh ra lỗi trên, bạn tăng proxy_connect_timeout,proxy_send_timeout,proxy_read_timeout lên cao như chú conmale reply thửsmilie
- Nếu bạn dùng mô hình Load balancer thì dùng upstream, còn không thì chỉ cần khai báo ở dòng proxy_pass:IP:port cũng được
Ví dụ smilie

Code:
limit_conn perip 10;
limit_conn_log_level error;
proxy_pass http://IP:80;
proxy_wwwect off;
proxy_connect_timeout 90;
proxy_send_timeout 90;
proxy_read_timeout 90;

Bạn thử tìm hiểu nền tản Cloud Linux đi, sẽ hỗ trợ bạn vấn đề này (có phí)

Link tham khảo : http://cloudhost.vn/blog/cloudlinux-la-gi-2007/
Như tiêu đề, anh nào có kinh nghiệm cho em cái ý kiến để "loại" bớt cái này.

Đây là access logs:
Code:
198.51.223.126 - - [27/Dec/2012:14:02:41 +0700] "GET / HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
186.42.160.250 - - [27/Dec/2012:14:02:41 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
119.235.54.69 - - [27/Dec/2012:14:02:41 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
120.138.84.18 - - [27/Dec/2012:14:02:41 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
78.85.39.109 - - [27/Dec/2012:14:02:41 +0700] "GET / HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
80.242.214.149 - - [27/Dec/2012:14:02:41 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 322 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
46.137.17.166 - - [27/Dec/2012:14:02:42 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
2.184.31.2 - - [27/Dec/2012:14:02:42 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
190.2.233.13 - - [27/Dec/2012:14:02:42 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
110.77.200.62 - - [27/Dec/2012:14:02:42 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
209.203.35.82 - - [27/Dec/2012:14:02:43 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
201.35.34.19 - - [27/Dec/2012:14:02:43 +0700] "GET / HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
201.35.34.19 - - [27/Dec/2012:14:02:43 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
125.253.117.229 - - [27/Dec/2012:14:02:43 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
201.249.122.134 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
46.137.17.166 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
189.80.168.162 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
208.51.63.112 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
86.35.84.194 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
178.208.255.123 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
190.144.162.238 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
95.159.105.2 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
178.149.6.185 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
189.80.168.162 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
217.219.184.58 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
178.208.255.123 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
195.22.240.18 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
200.71.86.50 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
109.74.236.165 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
198.51.223.126 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
212.33.250.197 - - [27/Dec/2012:14:02:45 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
200.215.4.193 - - [27/Dec/2012:14:02:46 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
61.247.48.154 - - [27/Dec/2012:14:02:46 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
80.67.170.30 - - [27/Dec/2012:14:02:44 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 92843 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
81.1.237.210 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 322 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
217.219.123.59 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
72.64.146.136 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
72.64.146.136 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
176.31.111.181 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.1" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
37.232.77.37 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
78.85.39.109 - - [27/Dec/2012:14:02:47 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
62.162.6.11 - - [27/Dec/2012:14:02:48 +0700] "GET / HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
110.77.200.62 - - [27/Dec/2012:14:02:48 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
24.158.199.54 - - [27/Dec/2012:14:02:48 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
189.80.168.162 - - [27/Dec/2012:14:02:48 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
24.158.199.54 - - [27/Dec/2012:14:02:48 +0700] "GET / HTTP/1.1" 301 331 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
78.29.9.104 - - [27/Dec/2012:14:02:48 +0700] "GET / HTTP/1.0" 301 322 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"

Khoảng 50-100 rq như thế này trên một giây, mặc dù không ảnh hưởng mấy đến các website còn lại, nhưng em muốn hỏi về có cách nào triệt để thằng này không. Em đã chặn bằng mod_sec và viết một script nhỏ để banned tạm thời (bằng firewall csf). Mong mấy anh chỉ giáo dùm em.

congrallion wrote:
File does not exist:

bạn thử dịch thông báo lỗi xem @@ 


Lỗi này do server không tìm ra trang báo lỗi thôi, không liên quan đến nội dung tại sao bị lỗi nhésmilie.
Chủ topic: bạn coi lại cấu hình rewrite (.htaccess), phân quyền folder nhé. Còn nếu bạn dùng cpanel thì nhớ tick vào "Show Hidden Files (dotfiles)." để thấy file .htaccess
Hình như Kloxo không hỗ trợ thằng 6.x. Bạn thử dùng bản 5.x xem sao.
Link tham khảo : http://wiki.lxcenter.org/Kloxo%20Installation%20Guide
Vâng cám ơn anh quanta, em đã set lại thông thông số và reboot lại server thì mọi chuyện hình như ổn
định. Sẽ theo dõi tiếp. Hì.
Em và mấy ông bạn có build cái server (share hosting) để share host cho mấy anh em trong nhóm, server dùng cpanel trên nền tảng CloudLinux OS và tất nhiên là sử dụng công nghệ LVE (Lightweight Virtual Environments).
Nói chung chạy 5-6 tháng nay vẫn ổn, nhưng mấy ngày lại đây thì hay bị lỗi như sau (/var/log/message):

Dec 1 21:00:02 server76 kernel: [4585363.355819] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 567.
Dec 1 21:01:27 server76 kernel: [4585447.829551] __ratelimit: 19 callbacks suppressed
Dec 1 21:01:27 server76 kernel: [4585447.829555] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 529.
Dec 1 21:01:27 server76 kernel: [4585447.829570] Fatal resource shortage: privvmpages, UB 529.


Em SSH vào server vẫn bình thường, load tầm : 2.40, 3.18, 3.29 nhưng em grep tiến trình apache thì không thấy bóng dáng ở đâu. Bước đầu em nghĩ có thể vấn đề ram và đang tìm kiếm thêm thông tin. Anh (chú) nào đã bị lỗi này và có cách khắc phục thì giúp em với nhé. Em cám ơn.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|