banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: vanhienit  XML
Profile for vanhienit Messages posted by vanhienit [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Chào mọi người,
Có bạn nào đã thi vao IT development của ngân hàng VPBank rồi... Chia sẽ kinh nghiệm cho mình với.
Cám ơn mọi người,
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|