banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: thanhbh  XML
Profile for thanhbh Messages posted by thanhbh [ number of posts not being displayed on this page: 1 ]
 
Mọi thông tin bảo mật về site mong các anh gửi về: deercms@yahoo.com
Xin chân thành càm ơn!
Bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng dành cho nhân dân.
Vì thế http://www.bhxhdongnai.gov.vn ra đời để giúp nhân dân hiểu thêm vì chính sách này, vì mục đích an sinh xã hội.
Tôi xin thỉnh cầu nhóm kiểm tra bảo mật của HVA kiểm tra bảo mật site: http://www.bhxhdongnai.gov.vn
link xác nhận: http://www.bhxhdongnai.gov.vn/xacnhan.html
Xin chân thành cảm ơn!
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|