banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: rgpt  XML
Profile for rgpt Messages posted by rgpt [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Chào BQT!
Tôi là admin của trang Web http://rgpt.com.vn
Tôi đã đọc quy định kiêm tra bảo mật của diễn đàn. Nhờ kiểm tra giúp bảo mật trang web http://rgpt.com.vn.
URL xác nhận là: http://rgpt.com.vn/xac_nhan.htm
Cảm ơn BQT trước.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|