banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: nohappy  XML
Profile for nohappy Messages posted by nohappy [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Toi da doc qua noi quy ve kiem tra bao mat.

Nho nhom kiem tra HVA kiem tra giup trang web http://www.doanhnghieptaynguyen.com

Thong tin xac nhan chu quyen http://www.doanhnghieptaynguyen.com/xacnhan.htm
Cảm ơn về những sự giúp đỡ. Mình thật sự không biết nhiều về lập trình, mình chỉ quản lý website và website có lỗi về SQL Injections và Xss nên mình cần điều chỉnh lại.

Trang đăng ký và trang liên hệ của mình có rất nhiều field cho khách hàng nhập vào text nên mình muốn có một cách tối ưu để ràng buộc cùng lúc tất cả các field này một cách hiệu quả

Mình sẽ thử các cách các bạn đã giúp mình.
Nếu có cách nào tốt nhất mong được sự chia sẻ.

Cảm ơn rất nhiều.
Chúc sức khỏe.
Cảm ơn bạn ngonchan.
Mình đã tìm hiểu nhiều rồi nhưng thật sự mình chưa tìm ra giải pháp.
Hi vọng sẽ sẽ có người am hiểu về lập trình .net giúp mình.
sao không có ai trả lời giúp mình vậy.
Bác nào biết có thể chỉ mình cách loại bỏ các ký tự nguy hiểm như (';"<>smilie là các ký tự thường có trong việc chèn các câu lệnh thực thi SQL và các script. Mình đang dùng asp.net và c#, các form như đăng ký, đăng nhập, liên hệ,...

Vd:
<asp:TextBox ID="txtAdd" runat="server" CssClass="inputRegular" />
<asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server"
ErrorMessage="Thông tin nhập vào không phù hợp."
ControlToValidate="txtAdd"
ValidationExpression="^[a-zA-Z0-9''-'.\s]{1,40}$" />

Có cách nào dùng ValidationExpression như trên có thể lọc các ký tự nguy hiểm trên không mà vẫn có thể nhập vào tiếng việt được.

Mong được giúp đỡ. tks.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|