<![CDATA[Messages posted by "nohappy"]]> /hvaonline/posts/listByUser/144545.html JForum - http://www.jforum.net Nho kiem tra gium doanhnghieptaynguyen.com /hvaonline/posts/preList/13086/77625.html#77625 /hvaonline/posts/preList/13086/77625.html#77625 GMT Re: Cách loại bỏ các ký tự nguy hiểm (';&quot;) /hvaonline/posts/preList/11948/70571.html#70571 /hvaonline/posts/preList/11948/70571.html#70571 GMT Re: Cách loại bỏ các ký tự nguy hiểm (';&quot;) /hvaonline/posts/preList/11948/69824.html#69824 /hvaonline/posts/preList/11948/69824.html#69824 GMT Re: Cách loại bỏ các ký tự nguy hiểm (';&quot;&lt;&quot;&quot;&gt;&quot;) /hvaonline/posts/preList/11948/69378.html#69378 /hvaonline/posts/preList/11948/69378.html#69378 GMT Cách loại bỏ các ký tự nguy hiểm (';&quot;&lt;&gt;) ValidationExpression="^[a-zA-Z0-9''-'.\s]{1,40}$" /> Có cách nào dùng ValidationExpression như trên có thể lọc các ký tự nguy hiểm trên không mà vẫn có thể nhập vào tiếng việt được. Mong được giúp đỡ. tks.]]> /hvaonline/posts/preList/11948/69178.html#69178 /hvaonline/posts/preList/11948/69178.html#69178 GMT