banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Hỏi về chạy nhiều Virtual Host cùng 1 địa chỉ IP nhưng khác port  XML
  [Question]   Hỏi về chạy nhiều Virtual Host cùng 1 địa chỉ IP nhưng khác port 24/08/2013 00:44:24 (+0700) | #1 | 278239
maichung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/07/2010 09:32:27
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Xin chào mọi người
Em có 1 vấn đề cần hỏi như sau ạ.
Có 1 server với 1 IP public (X), 1 domain “abc.com” ánh xạ vào IP public, IP private không giới hạn,
Yêu cầu: Em muốn public 3 web server: abc.com:80, X:8080, X:7070. và code được đặt tại
/var/www/html/site ~ abc.com
/var/www/html/site02 ~X:8080
/var/www/html/site03 ~X:7070

Em đã cấu hình như sau:

Listen 80
Listen 6060
Listen 7070


DocumentRoot "/var/www/html/" smilie

NameVirtualHost X:80
NameVirtualHost X:8080
NameVirtualHost X:7070

<VirtualHost X:80>
ServerName abc.com
ServerAlias www.abc.com
DocumentRoot /var/www/html/site
</VirtualHost>

<VirtualHost X:6060>
ServerName X:6060
ServerAlias www.X:6060
DocumentRoot /var/www/html/site02
</VirtualHost>

<VirtualHost X:7070>
ServerName X:7070
ServerAlias www.X:7070
DocumentRoot /var/www/html/site03
</VirtualHost>
 

Nhưng khi em login vào:

Abc.com -> Test page của apache. (vấn đề ở đây) smiliesmilie __________ abc.com/site ->ok
X:6060 -> Test page của apache __________ X/site02 -> ok
X: 7070 -> Test page của apache __________ X/site03 -> ok

smiliesmilie. em đã làm theo hưỡng dẫn thêm # vào nội dung của welcome.conf nhưng khi vào abc.com nó lại trỏ ra toàn bộ indexs của folder.

Khi em đổi DocumentRoot smilie “var/www/html/” thành “var/www/html/site” thì khi truy cập
Abc.com -> OK __________ abc.com/site -> fail -
The requested URL /site was not found on this server 

X:6060 -> abc.com __________ X/site02 -> fail -
The requested URL /site02 was not found on this server 

X:7070 -> abc.com __________ X/site03 ->fail -
The requested URL /site03 was not found on this server 


Khi em xóa DocumentRootsmilie thì không khởi động lại được apache.

Em đã tham khảo http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/examples.html#port mục Running different sites on different ports nhưng không nhận ra lỗi của mình)
Vậy nhờ các anh giúp đỡ xem em sai chỗ nào với ạ.
--------
Em cảm ơn.

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chạy nhiều Virtual Host cùng 1 địa chỉ IP nhưng khác port 26/08/2013 22:00:35 (+0700) | #2 | 278276
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Code:
Listen 6060
...

NameVirtualHost X:8080
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|