<![CDATA[Latest posts for the topic "Hỏi về chạy nhiều Virtual Host cùng 1 địa chỉ IP nhưng khác port"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Hỏi về chạy nhiều Virtual Host cùng 1 địa chỉ IP nhưng khác port Listen 80 Listen 6060 Listen 7070 DocumentRoot "/var/www/html/" (*) NameVirtualHost X:80 NameVirtualHost X:8080 NameVirtualHost X:7070 <VirtualHost X:80> ServerName abc.com ServerAlias www.abc.com DocumentRoot /var/www/html/site </VirtualHost> <VirtualHost X:6060> ServerName X:6060 ServerAlias www.X:6060 DocumentRoot /var/www/html/site02 </VirtualHost> <VirtualHost X:7070> ServerName X:7070 ServerAlias www.X:7070 DocumentRoot /var/www/html/site03 </VirtualHost>   Nhưng khi em login vào: Abc.com -> Test page của apache. (vấn đề ở đây) (*)(*) __________ abc.com/site ->ok X:6060 -> Test page của apache __________ X/site02 -> ok X: 7070 -> Test page của apache __________ X/site03 -> ok (*)(*). em đã làm theo hưỡng dẫn thêm # vào nội dung của welcome.conf nhưng khi vào abc.com nó lại trỏ ra toàn bộ indexs của folder. Khi em đổi DocumentRoot (*) “var/www/html/” thành “var/www/html/site” thì khi truy cập Abc.com -> OK __________ abc.com/site -> fail -
The requested URL /site was not found on this server 
X:6060 -> abc.com __________ X/site02 -> fail -
The requested URL /site02 was not found on this server 
X:7070 -> abc.com __________ X/site03 ->fail -
The requested URL /site03 was not found on this server 
Khi em xóa DocumentRoot(*) thì không khởi động lại được apache. Em đã tham khảo http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/examples.html#port mục Running different sites on different ports nhưng không nhận ra lỗi của mình) Vậy nhờ các anh giúp đỡ xem em sai chỗ nào với ạ. -------- Em cảm ơn. ]]>
/hvaonline/posts/list/45108.html#278239 /hvaonline/posts/list/45108.html#278239 GMT
Hỏi về chạy nhiều Virtual Host cùng 1 địa chỉ IP nhưng khác port Code:
Listen 6060
...

NameVirtualHost X:8080
]]>
/hvaonline/posts/list/45108.html#278276 /hvaonline/posts/list/45108.html#278276 GMT