banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi khi cài mod_security 2.6.6  XML
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 26/07/2012 19:24:20 (+0700) | #1 | 267520
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Em bị lỗi khi cài phần mlogc trong mod security

Khi cài thì nó báo lỗi thế này:

Code:
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../apache2  -DLINUX=2 -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -I../apache2  -I/usr/local/apr/include/apr-1    -g -O2 -MT mlogc-mlogc.o -MD -MP -MF .deps/mlogc-mlogc.Tpo -c -o mlogc-mlogc.o `test -f 'mlogc.c' || echo './'`mlogc.c
mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory
mlogc.c:1096: error: expected ) before * token
mlogc.c: In function logc_init:
mlogc.c:1201: error: CURL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1201: error: (Each undeclared identifier is reported only once
mlogc.c:1201: error: for each function it appears in.)
mlogc.c:1201: error: expected expression before ) token
mlogc.c:1209: error: curl undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1215: error: CURLOPT_UPLOAD undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1216: error: CURLOPT_ERRORBUFFER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1217: error: CURLOPT_URL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1218: error: CURLOPT_HTTPAUTH undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1218: error: CURLAUTH_BASIC undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1219: error: CURLOPT_SSL_VERIFYPEER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1220: error: CURLOPT_SSL_VERIFYHOST undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1222: error: CURLOPT_SSLVERSION undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1222: error: CURL_SSLVERSION_SSLv3 undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1223: error: CURLOPT_CONNECTTIMEOUT undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1224: error: CURLOPT_NOSIGNAL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1225: error: CURLOPT_HEADER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1227: error: CURLOPT_WRITEFUNCTION undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1229: error: expected expression before ) token
mlogc.c: In function thread_worker:
mlogc.c:1346: error: CURL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1346: error: curl undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1346: error: expected expression before ) token
mlogc.c:1355: error: CURL_ERROR_SIZE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1503: error: CURLcode undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1503: error: expected ; before res
mlogc.c:1538: error: CURLOPT_VERBOSE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1539: error: CURLOPT_DEBUGFUNCTION undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1540: error: curl_debugfunction undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1541: error: CURLOPT_DEBUGDATA undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1542: error: CURLOPT_ERRORBUFFER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1543: error: CURLOPT_USERPWD undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1544: error: CURLOPT_WRITEDATA undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1546: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
mlogc.c:1547: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
mlogc.c:1548: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
mlogc.c:1549: error: CURLOPT_HTTPHEADER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1561: error: CURLOPT_READDATA undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1562: error: CURLOPT_INFILESIZE_LARGE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1569: error: res undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1576: error: CURLINFO_RESPONSE_CODE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1620: error: CURLINFO_TOTAL_TIME undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1622: error: CURLINFO_SIZE_UPLOAD undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1741: error: expected expression before ) token
mlogc.c: In function create_new_worker:
mlogc.c:1766: error: CURL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1766: error: curlptr undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1803: error: expected expression before ) token
mlogc.c: In function version:
mlogc.c:2223: error: LIBCURL_VERSION undeclared (first use in this function)
mlogc.c: In function main:
mlogc.c:2237: error: CURL_GLOBAL_ALL undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [mlogc-mlogc.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/modsecurity-apache_2.6.6/mlogc'
make: *** [all-recursive] Error 1Em nghĩ lỗi là do phần cUrl chưa có.

Anh nào biết chỉ em với
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 08:23:24 (+0700) | #2 | 267530
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory

cài curl và thư viện curl.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 08:48:50 (+0700) | #3 | 267532
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
Em bị lỗi khi cài phần mlogc trong mod security

Khi cài thì nó báo lỗi thế này:

Code:
mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory

Em nghĩ lỗi là do phần cUrl chưa có.
 

Vậy bạn thử kiểm tra chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 09:04:56 (+0700) | #4 | 267533
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
em kiểm tra rồi, đúng là nó thiếu cái cURL, nhưng đáng lẽ ra nguyên bộ source phải đầy đủ chứ anh chơi thiếu thiếu rồi bắt người dùng phải tự kiếm để "đắp" vào.

Mà em cũng chả biết "đắp" vào sao nữa. Em cp cái file curl/curl.h vào thư mục cài đặt rồi compile lại nhưng thấy nó tệ hơn nữa. Sau đó em lại cp nguyên thư mục curl vào thư mục cài đặt cùng không được
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 09:15:16 (+0700) | #5 | 267534
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
em kiểm tra rồi, đúng là nó thiếu cái cURL, nhưng đáng lẽ ra nguyên bộ source phải đầy đủ chứ anh chơi thiếu thiếu rồi bắt người dùng phải tự kiếm để "đắp" vào.
 

Chỉ có dùng `yum`, `apt-get`, ... thì các dependencies packages mới được cài tự động thôi. Còn khi compile thì phải đảm bảo chúng được cài trước đã.

sasser01052004 wrote:

Mà em cũng chả biết "đắp" vào sao nữa. Em cp cái file curl/curl.h vào thư mục cài đặt rồi compile lại nhưng thấy nó tệ hơn nữa. Sau đó em lại cp nguyên thư mục curl vào thư mục cài đặt cùng không được 

Nếu bạn đang dùng Red Hat based thì gõ `yum install curl curl-devel`. Nên đọc lại tài liệu về phần dependencies packages, đừng làm mò lung tung.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 09:26:57 (+0700) | #6 | 267536
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Cái cUrl em cài sẵn rồi mà anh.

nhưng khi cài Mod_sec nó vẫn báo mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 09:41:10 (+0700) | #7 | 267538
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
Cái cUrl em cài sẵn rồi mà anh.

nhưng khi cài Mod_sec nó vẫn báo mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory 


Phải cài thêm gói development của curl. Trên Fedora nó là curl-devel.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 09:46:47 (+0700) | #8 | 267539
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

sasser01052004 wrote:
Cái cUrl em cài sẵn rồi mà anh.

nhưng khi cài Mod_sec nó vẫn báo mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory 


Phải cài thêm gói development của curl. Trên Fedora nó là curl-devel. 

@sasser01052004: cài xong thì xóa `Makefile` đi rồi `./configure` lại.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 11:39:56 (+0700) | #9 | 267551
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Em cài xong cái curl-devel và xoá makefile thì compile được mod security luôn

Cám ơn 2 anh nhiều nhé
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 19:52:04 (+0700) | #10 | 267576
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Em đã compile mod sec và cấu hình cho nó nhưng khi test thì mod sec không chạy
Ai biết bị sao thì giúp em nhé
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 27/07/2012 20:56:08 (+0700) | #11 | 267584
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Nói mỗi một câu "không chạy" thì ai biết đường nào mà giúp.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 07:44:30 (+0700) | #12 | 267595
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Do 1 số lý do về bảo mật, em không pub ra được, ai muốn giúp thì pm em nhé.


Em đã send vào inbox cho anh quanta

Cám ơn anh đã hỗ trợ
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 08:30:24 (+0700) | #13 | 267596
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
Do 1 số lý do về bảo mật, em không pub ra được, ai muốn giúp thì pm em nhé.
 

Bạn gửi cho mình mấy cái modules được load thì có gì mà bảo mật. Hơn nữa, vẫn chưa có gì mô tả về 2 chữ "không chạy" cả.

PS: nếu đọc Smart questions rồi thì nên đọc lại một lần nữa đi, cho nó kỹ.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 09:40:44 (+0700) | #14 | 267600
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Em chưa đọc cái Smart Question bao giờ. ^^

Em thấy apache chạy thế nào thường dựa vào hồ sơ cấu hình httpd.conf . Em đưa cho anh cái LoadModule vì em nghĩ mod security còn thiếu cái gì đó (cái này không chắc nên em hỏi) như mod unique_id giống như bài hướng dẫn của bạn tanviet

Anh cần thông tin gì nữa không?

Cám ơn anh!

Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 09:46:52 (+0700) | #15 | 267601
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
Em chưa đọc cái Smart Question bao giờ. ^^
 

Vậy thì nên đọc. Đọc để biết cách đưa đầy đủ thông tin cho một câu hỏi. Ở nhiều chỗ, đặt một câu hỏi hay, đầy đủ thông tin là được mọi người vào vote đấy smilie.

sasser01052004 wrote:

Em thấy apache chạy thế nào thường dựa vào hồ sơ cấu hình httpd.conf . Em đưa cho anh cái LoadModule vì em nghĩ mod security còn thiếu cái gì đó (cái này không chắc nên em hỏi) như mod unique_id giống như bài hướng dẫn của bạn tanviet

Anh cần thông tin gì nữa không?
 

Ở trên bạn nói thế này:
Em đã compile mod sec và cấu hình cho nó nhưng khi test thì mod sec không chạy 

Vậy ở đây người đọc cần biết:
0. bạn cấu hình mod_security ra sao?
1. bạn test như nào?
2. cái gì cho biết là mod_security không chạy? Logs của Apache and/or mod_security có gì?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 09:57:59 (+0700) | #16 | 267603
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Đúng như em dự đoán, thiếu mod unique_id


Code:
[Sat Jul 28 12:30:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:35:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:40:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:45:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:50:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:55:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.


Cám ơn anh nhiều lắm

P/S: em lười đọc mấy cái sách non-tech lắm, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi smilie
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 10:19:02 (+0700) | #17 | 267604
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
Đúng như em dự đoán, thiếu mod unique_id 

Xem logs có phải thấy ngay vấn đề không, đoán làm chi cho mệt.

sasser01052004 wrote:

P/S: em lười đọc mấy cái sách non-tech lắm, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi smilie 

Bạn chưa đọc sao lại biết cái đấy là non-tech?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 10:25:54 (+0700) | #18 | 267606
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:

sasser01052004 wrote:
Đúng như em dự đoán, thiếu mod unique_id 

Xem logs có phải thấy ngay vấn đề không, đoán làm chi cho mệt.

Tại em cảm tính quá.
À, tiện cho em hỏi giờ mình cài mod unique sao anh. Em chả tìm thấy cái mod đó ở đâu cả

sasser01052004 wrote:

P/S: em lười đọc mấy cái sách non-tech lắm, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi smilie 

Bạn chưa đọc sao lại biết cái đấy là non-tech? 


Cũng tại em cảm tính quá, chưa đọc mà đã nói thế.
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 10:45:30 (+0700) | #19 | 267607
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:

À, tiện cho em hỏi giờ mình cài mod unique sao anh. Em chả tìm thấy cái mod đó ở đâu cả
 

Code:
cd /path/to/apache/source
find . -name 'mod_unique_id.*'


rồi đọc: http://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/apxs.html
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 15:59:39 (+0700) | #20 | 267621
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Em cài Cpanel mà cpanel tự động cài apache luôn nên không có source.

Giờ chắc phải dùng apxs để cài

Nhưng em chưa biết cái mod unique_id download ở đâu, anh chỉ em nhé.

Cám ơn anh!
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 28/07/2012 20:30:50 (+0700) | #21 | 267628
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:

Nhưng em chưa biết cái mod unique_id download ở đâu, anh chỉ em nhé.
 

Tải mã nguồn của Apache về, `cd` vào, gõ lệnh `find` như trên, sẽ thấy nó nằm ở `./modules/metadata`.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 29/07/2012 15:19:34 (+0700) | #22 | 267649
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:

sasser01052004 wrote:

Nhưng em chưa biết cái mod unique_id download ở đâu, anh chỉ em nhé.
 

Tải mã nguồn của Apache về, `cd` vào, gõ lệnh `find` như trên, sẽ thấy nó nằm ở `./modules/metadata`. 


Em đã làm như anh chỉ rồi nhưng khi compile lại bị lỗi:


Code:
root@linux1 [~/httpd-2.4.2/modules/metadata]# apxs -i -a -c mod_unique_id.c     /usr/local/apache/build/libtool --silent --mode=compile gcc -prefer-pic --param ggc-min-expand=1 --param ggc-min-heapsize=4096  -DLINUX=2 -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE --param ggc-min-expand=1 --param ggc-min-heapsize=4096 -pthread -I/opt/pcre/include -I/usr/local/apache/include  -I/usr/local/apache/include   -I/usr/local/apache/include   -c -o mod_unique_id.lo mod_unique_id.c && touch mod_unique_id.slo
mod_unique_id.c: In function unique_id_global_init:
mod_unique_id.c:175: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:175: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c:184: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:184: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c:191: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:191: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c:200: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:201: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c: In function unique_id_child_init:
mod_unique_id.c:244: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:244: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c: In function set_unique_id:
mod_unique_id.c:379: error: request_rec has no member named log_id
mod_unique_id.c: At top level:
mod_unique_id.c:400: warning: data definition has no type or storage class
mod_unique_id.c:400: warning: parameter names (without types) in function declaration
mod_unique_id.c:400: error: function AP_DECLARE_MODULE is initialized like a variable
mod_unique_id.c:401: error: invalid initializer
mod_unique_id.c:401: error: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:402: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:402: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:403: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:403: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:404: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:404: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:405: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:405: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:406: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:406: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:408: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:408: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
apxs:Error: Command failed with rc=65536

Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 30/07/2012 15:48:38 (+0700) | #23 | 267707
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
ai giúp tớ với
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 31/07/2012 06:56:47 (+0700) | #24 | 267725
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Compile lại apache từ đầu với mod_unique kèm theo. Nếu apache đã cài phiên bản này rồi mà lại download source mới hơn rồi chỉ compile một module từ đống source mới hơn và dùng apxs hiện có (cũ hơn) thì teo.

Đọc tài liệu chính thức của apache cho cẩn thận. Không ai có thể giúp được việc đọc cả.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 31/07/2012 12:22:14 (+0700) | #25 | 267746
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Em sẽ đọc lại
cám ơn anh nhiều smilie
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|