<![CDATA[Latest posts for the topic "Lỗi khi cài mod_security 2.6.6"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 Code:
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../apache2  -DLINUX=2 -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -I../apache2  -I/usr/local/apr/include/apr-1    -g -O2 -MT mlogc-mlogc.o -MD -MP -MF .deps/mlogc-mlogc.Tpo -c -o mlogc-mlogc.o `test -f 'mlogc.c' || echo './'`mlogc.c
mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory
mlogc.c:1096: error: expected ) before * token
mlogc.c: In function logc_init:
mlogc.c:1201: error: CURL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1201: error: (Each undeclared identifier is reported only once
mlogc.c:1201: error: for each function it appears in.)
mlogc.c:1201: error: expected expression before ) token
mlogc.c:1209: error: curl undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1215: error: CURLOPT_UPLOAD undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1216: error: CURLOPT_ERRORBUFFER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1217: error: CURLOPT_URL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1218: error: CURLOPT_HTTPAUTH undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1218: error: CURLAUTH_BASIC undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1219: error: CURLOPT_SSL_VERIFYPEER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1220: error: CURLOPT_SSL_VERIFYHOST undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1222: error: CURLOPT_SSLVERSION undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1222: error: CURL_SSLVERSION_SSLv3 undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1223: error: CURLOPT_CONNECTTIMEOUT undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1224: error: CURLOPT_NOSIGNAL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1225: error: CURLOPT_HEADER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1227: error: CURLOPT_WRITEFUNCTION undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1229: error: expected expression before ) token
mlogc.c: In function thread_worker:
mlogc.c:1346: error: CURL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1346: error: curl undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1346: error: expected expression before ) token
mlogc.c:1355: error: CURL_ERROR_SIZE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1503: error: CURLcode undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1503: error: expected ; before res
mlogc.c:1538: error: CURLOPT_VERBOSE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1539: error: CURLOPT_DEBUGFUNCTION undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1540: error: curl_debugfunction undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1541: error: CURLOPT_DEBUGDATA undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1542: error: CURLOPT_ERRORBUFFER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1543: error: CURLOPT_USERPWD undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1544: error: CURLOPT_WRITEDATA undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1546: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
mlogc.c:1547: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
mlogc.c:1548: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
mlogc.c:1549: error: CURLOPT_HTTPHEADER undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1561: error: CURLOPT_READDATA undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1562: error: CURLOPT_INFILESIZE_LARGE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1569: error: res undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1576: error: CURLINFO_RESPONSE_CODE undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1620: error: CURLINFO_TOTAL_TIME undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1622: error: CURLINFO_SIZE_UPLOAD undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1741: error: expected expression before ) token
mlogc.c: In function create_new_worker:
mlogc.c:1766: error: CURL undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1766: error: curlptr undeclared (first use in this function)
mlogc.c:1803: error: expected expression before ) token
mlogc.c: In function version:
mlogc.c:2223: error: LIBCURL_VERSION undeclared (first use in this function)
mlogc.c: In function main:
mlogc.c:2237: error: CURL_GLOBAL_ALL undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [mlogc-mlogc.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/modsecurity-apache_2.6.6/mlogc'
make: *** [all-recursive] Error 1
Em nghĩ lỗi là do phần cUrl chưa có. Anh nào biết chỉ em với]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267520 /hvaonline/posts/list/43022.html#267520 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory cài curl và thư viện curl.]]> /hvaonline/posts/list/43022.html#267530 /hvaonline/posts/list/43022.html#267530 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
Em bị lỗi khi cài phần mlogc trong mod security Khi cài thì nó báo lỗi thế này: Code:
mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory
Em nghĩ lỗi là do phần cUrl chưa có.  
Vậy bạn thử kiểm tra chưa?]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267532 /hvaonline/posts/list/43022.html#267532 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267533 /hvaonline/posts/list/43022.html#267533 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
em kiểm tra rồi, đúng là nó thiếu cái cURL, nhưng đáng lẽ ra nguyên bộ source phải đầy đủ chứ anh chơi thiếu thiếu rồi bắt người dùng phải tự kiếm để "đắp" vào.  
Chỉ có dùng `yum`, `apt-get`, ... thì các dependencies packages mới được cài tự động thôi. Còn khi compile thì phải đảm bảo chúng được cài trước đã.

sasser01052004 wrote:
Mà em cũng chả biết "đắp" vào sao nữa. Em cp cái file curl/curl.h vào thư mục cài đặt rồi compile lại nhưng thấy nó tệ hơn nữa. Sau đó em lại cp nguyên thư mục curl vào thư mục cài đặt cùng không được 
Nếu bạn đang dùng Red Hat based thì gõ `yum install curl curl-devel`. Nên đọc lại tài liệu về phần dependencies packages, đừng làm mò lung tung.]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267534 /hvaonline/posts/list/43022.html#267534 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267536 /hvaonline/posts/list/43022.html#267536 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
Cái cUrl em cài sẵn rồi mà anh. nhưng khi cài Mod_sec nó vẫn báo mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory 
Phải cài thêm gói development của curl. Trên Fedora nó là curl-devel.]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267538 /hvaonline/posts/list/43022.html#267538 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

conmale wrote:

sasser01052004 wrote:
Cái cUrl em cài sẵn rồi mà anh. nhưng khi cài Mod_sec nó vẫn báo mlogc.c:32:23: error: curl/curl.h: No such file or directory 
Phải cài thêm gói development của curl. Trên Fedora nó là curl-devel. 
@sasser01052004: cài xong thì xóa `Makefile` đi rồi `./configure` lại.]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267539 /hvaonline/posts/list/43022.html#267539 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267551 /hvaonline/posts/list/43022.html#267551 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267576 /hvaonline/posts/list/43022.html#267576 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267584 /hvaonline/posts/list/43022.html#267584 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267595 /hvaonline/posts/list/43022.html#267595 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
Do 1 số lý do về bảo mật, em không pub ra được, ai muốn giúp thì pm em nhé.  
Bạn gửi cho mình mấy cái modules được load thì có gì mà bảo mật. Hơn nữa, vẫn chưa có gì mô tả về 2 chữ "không chạy" cả. PS: nếu đọc Smart questions rồi thì nên đọc lại một lần nữa đi, cho nó kỹ.]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267596 /hvaonline/posts/list/43022.html#267596 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267600 /hvaonline/posts/list/43022.html#267600 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
Em chưa đọc cái Smart Question bao giờ. ^^  
Vậy thì nên đọc. Đọc để biết cách đưa đầy đủ thông tin cho một câu hỏi. Ở nhiều chỗ, đặt một câu hỏi hay, đầy đủ thông tin là được mọi người vào vote đấy :^).

sasser01052004 wrote:
Em thấy apache chạy thế nào thường dựa vào hồ sơ cấu hình httpd.conf . Em đưa cho anh cái LoadModule vì em nghĩ mod security còn thiếu cái gì đó (cái này không chắc nên em hỏi) như mod unique_id giống như bài hướng dẫn của bạn tanviet Anh cần thông tin gì nữa không?  
Ở trên bạn nói thế này:
Em đã compile mod sec và cấu hình cho nó nhưng khi test thì mod sec không chạy 
Vậy ở đây người đọc cần biết: 0. bạn cấu hình mod_security ra sao? 1. bạn test như nào? 2. cái gì cho biết là mod_security không chạy? Logs của Apache and/or mod_security có gì? ]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267601 /hvaonline/posts/list/43022.html#267601 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 Code:
[Sat Jul 28 12:30:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:35:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:40:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:45:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:50:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
[Sat Jul 28 12:55:01 2012] [error] ModSecurity: ModSecurity requires mod_unique_id to be installed.
Cám ơn anh nhiều lắm P/S: em lười đọc mấy cái sách non-tech lắm, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi :D]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267603 /hvaonline/posts/list/43022.html#267603 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
Đúng như em dự đoán, thiếu mod unique_id 
Xem logs có phải thấy ngay vấn đề không, đoán làm chi cho mệt.

sasser01052004 wrote:
P/S: em lười đọc mấy cái sách non-tech lắm, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi :D 
Bạn chưa đọc sao lại biết cái đấy là non-tech?]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267604 /hvaonline/posts/list/43022.html#267604 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

quanta wrote:

sasser01052004 wrote:
Đúng như em dự đoán, thiếu mod unique_id 
Xem logs có phải thấy ngay vấn đề không, đoán làm chi cho mệt. Tại em cảm tính quá. À, tiện cho em hỏi giờ mình cài mod unique sao anh. Em chả tìm thấy cái mod đó ở đâu cả

sasser01052004 wrote:
P/S: em lười đọc mấy cái sách non-tech lắm, nhưng em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đặt câu hỏi :D 
Bạn chưa đọc sao lại biết cái đấy là non-tech? 
Cũng tại em cảm tính quá, chưa đọc mà đã nói thế. ]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267606 /hvaonline/posts/list/43022.html#267606 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
À, tiện cho em hỏi giờ mình cài mod unique sao anh. Em chả tìm thấy cái mod đó ở đâu cả  
Code:
cd /path/to/apache/source
find . -name 'mod_unique_id.*'
rồi đọc: http://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/apxs.html]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267607 /hvaonline/posts/list/43022.html#267607 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267621 /hvaonline/posts/list/43022.html#267621 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

sasser01052004 wrote:
Nhưng em chưa biết cái mod unique_id download ở đâu, anh chỉ em nhé.  
Tải mã nguồn của Apache về, `cd` vào, gõ lệnh `find` như trên, sẽ thấy nó nằm ở `./modules/metadata`.]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267628 /hvaonline/posts/list/43022.html#267628 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6

quanta wrote:

sasser01052004 wrote:
Nhưng em chưa biết cái mod unique_id download ở đâu, anh chỉ em nhé.  
Tải mã nguồn của Apache về, `cd` vào, gõ lệnh `find` như trên, sẽ thấy nó nằm ở `./modules/metadata`. 
Em đã làm như anh chỉ rồi nhưng khi compile lại bị lỗi: Code:
root@linux1 [~/httpd-2.4.2/modules/metadata]# apxs -i -a -c mod_unique_id.c     /usr/local/apache/build/libtool --silent --mode=compile gcc -prefer-pic --param ggc-min-expand=1 --param ggc-min-heapsize=4096  -DLINUX=2 -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE --param ggc-min-expand=1 --param ggc-min-heapsize=4096 -pthread -I/opt/pcre/include -I/usr/local/apache/include  -I/usr/local/apache/include   -I/usr/local/apache/include   -c -o mod_unique_id.lo mod_unique_id.c && touch mod_unique_id.slo
mod_unique_id.c: In function unique_id_global_init:
mod_unique_id.c:175: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:175: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c:184: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:184: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c:191: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:191: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c:200: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:201: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c: In function unique_id_child_init:
mod_unique_id.c:244: error: expected ) before string constant
mod_unique_id.c:244: warning: passing argument 6 of ap_log_error makes pointer from integer without a cast
/usr/local/apache/include/http_log.h:171: note: expected const char * but argument is of type int
mod_unique_id.c: In function set_unique_id:
mod_unique_id.c:379: error: request_rec has no member named log_id
mod_unique_id.c: At top level:
mod_unique_id.c:400: warning: data definition has no type or storage class
mod_unique_id.c:400: warning: parameter names (without types) in function declaration
mod_unique_id.c:400: error: function AP_DECLARE_MODULE is initialized like a variable
mod_unique_id.c:401: error: invalid initializer
mod_unique_id.c:401: error: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:401: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:401: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:402: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:402: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:403: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:403: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:404: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:404: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:405: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:405: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:406: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:406: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
mod_unique_id.c:408: warning: excess elements in scalar initializer
mod_unique_id.c:408: warning: (near initialization for AP_DECLARE_MODULE)
apxs:Error: Command failed with rc=65536
]]>
/hvaonline/posts/list/43022.html#267649 /hvaonline/posts/list/43022.html#267649 GMT
Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267707 /hvaonline/posts/list/43022.html#267707 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 đọc cả.]]> /hvaonline/posts/list/43022.html#267725 /hvaonline/posts/list/43022.html#267725 GMT Lỗi khi cài mod_security 2.6.6 /hvaonline/posts/list/43022.html#267746 /hvaonline/posts/list/43022.html#267746 GMT