banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering REA_UnPacKing Ebook!  XML
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 22/07/2008 09:24:32 (+0700) | #1 | 142704
[Avatar]
hacnho
HVA Friend

Joined: 28/01/2003 12:07:45
Messages: 199
Location: OEP
Offline
[Profile] [PM]
Copy from REA smilie


Sau một thời gian bàn bạc và thảo luận, BQT REA quyết định thực hiện một quyển tài liệu mang tên REA_UnPacKing mang đậm dấu ấn của REA . Quyển tài liệu này bao gồm những bài viết từ cơ bản tới nâng cao và đặc biệt là nó có liên quan tới lĩnh vực Unpack, điều mà theo tôi được biết là có rất nhiều bạn đã và đang rất quan tâm. Tuy nhiên để có thể tiếp cận với lĩnh vực Unpacking thì các bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về PE file format (các bạn có thể tìm các tài liệu nước ngoài hoặc tham khảo quyển PE Tutorials do tôi dịch), cộng thêm với các kĩ năng trong việc sử dụng các công cụ có sẵn để phục vụ cho công việc. Dưới đây là list demo các bài viết có trong tài liệu này :

\REA_UnPacKing Ebook
|-- \
|
| |-- Introduction
| | |-- Basic Steps to Unpack
| | |-- Intro
| |
| |-- Other Tutorials
| | |-- Bypass Registration EncryptPE V2.2007
| | |-- Inline Patching Ap Document to PDF Converter v3
| | |-- Manual Unpacking hmimys-Packer 1.0
| | |-- MUP ID Application Protector 1.2
| | |-- ProtectShareware
| | |-- Unpack UnpackMe1_by_KLiZMA
| | |-- Unpacking Unpackme (ASPack + MSLRH)
| | |-- Unpacking Wrapper used by GameHouse.com_tlandn
| | |-- Unwrapping_Reflexive_Arcade_EvilInvasion
| |
| |-- Unpack ActiveMark
| | |-- Manual Unpack ACTIVEMARK 5.31
| | |-- Manual Unpack ActiveMark 5.x
| | |-- Manual Unpacking & Cracking ActiveMark 5.xx
| | |-- Unpacking ActiveMark level 2 entry point
| |
| |-- Unpack AHTeam EP Protector
| | |-- How to unpack AHTeam EP Protector 0.3
| |
| |-- Unpack AntiCrack Protector
| | |-- How to unpack AntiCrack Protector 1.0x
| |
| |-- Unpack Armadillo
| | |-- Amardillo 4.xx-Patching Hardware Fingerprint (HWID)
| | |-- AntiTracks_Arm 4.xx-Code Splicing
| | |-- AoA DVD Ripper
| | |-- Armadillo & Macromedia Games
| | |-- Armadillo 3.70_IAT elimination_Code splicing_Standard
| | |-- Armadillo 4.xx- Code Splicing (Other Method)
| | |-- Armadillo DLL – Unpacking and MORE
| | |-- Armadillo Exact Version Location Tutorial
| | |-- Armadillo v3.xx Manual Unpacking
| | |-- AutoPlayMediaStudio6_Arm 4.xx - Standard Protection+IAT Elimination
| | |-- Cach khac de defeat debugBlocker
| | |-- Code_Splicing_Evil_Method
| | |-- Debugblocker + Nanomites
| | |-- DiaryOne 5.6
| | |-- DOC_Regenerator211_Debug Blocker+ Hardware Finger Print
| | |-- Game Editor 1.3.2
| | |-- GetRight_5_0_Final_Arm 2.xx-3.xx - Debug Blocker+CopyMem
| | |-- GetRight60beta_Arm 4.xx Full Protections
| | |-- HyperSnap-DX_Arm 4.xx - Standard Protection_IAT Elimination_Code Splicing
| | |-- IAT elimination + Code splicing + Standard
| | |-- Manual Unpack Armadillo v4.62
| | |-- Movie Collector 4.4_CopyMemII+Nanomites
| | |-- MUP Armadillo 3.78_Crack and reduce size of ASFConverter 2.68
| | |-- MUP Armadillo v4.64 Small Case
| | |-- MUP Armadillo v5.42 Case Study
| | |-- MUP Armadillo v600
| | |-- MUP_Armadillo_Fraps_Code_Splicing_+_IAT_Eliminatio n
| | |-- My Screen Recorder Pro 2
| | |-- PictureRipper3_Armadillo 4.xx- Import Elimination+Nanomites
| | |-- Remote System Information 3.2
| | |-- SWFDecompilerArm 4.xx - Standard Protection
| | |-- SWFText 1.2
| | |-- TrojanRemover6.4.4_Trojan Remover-DebugBlocker+Nanomites
| | |-- Unpack and Crack Full XP Tools version 4.58
| | |-- Unpack Armadillo - Standard protection only_vietnamese
| | |-- Unpack_Armadillo_01
| | |-- Unpack_Armadillo_02
| | |-- Unpacking Armadillo 4.xx For Newbie 2
| | |-- UnPackMe_Armadillo3.70a.b
| | |-- UnpackMe_CopyMemII_Nanomites
| | |-- Upack Armadillo 3.70a_VCT5
| | |-- XTM_Arm 4.xx - Standard Protection+Code Splicing+IAT Elimination
| |
| | |-- Unpack Armadillo\Manual Unpacking Armadillo Series by hacnho
| | | |-- Armadillo_tut_serie1
| | | |-- Armadillo_tut_serie2
| | | |-- Armadillo_tut_serie3
| | | |-- Armadillo_tut_serie4
| | | |-- Armadillo_tut_serie5
| | | |-- Armadillo_tut_series1_fixed
| | | |-- armdillo_tuts_6_exp
| | | |-- armdillo_tuts_7
| | | |-- armdillo_tuts_7_exp
| | | |-- armdillo_tuts_8
| | | |-- armdillo_tuts_9
| | | |-- armdillo_tuts_series6
| | |
| |-- Unpack AsPack
| | |-- How to unpack ASPack 2.12_dqtln
| | |-- Unpack Aspack 1.06b_1.061b
| | |-- Unpack ASPack 2.1
| | |-- Unpack ASPack 2.12
| |
| |-- Unpack Asprotect
| | |-- ASProtect 1.23 RC4 - 1.3.08.24 with CloneCD
| | |-- ASProtect_2.x_SKE_inline_patching_tutorial_by_Thun derPwr_trans
| | |-- Asprotect20beta
| | |-- How to unpack ASProtect 1.22-1.23
| | |-- How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series1
| | |-- How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series2
| | |-- How to unpack ASProtect 1.23 RC4_dqtln
| | |-- How to unpack ASProtect
| | |-- Manual unpack ASProtect 1.23 RC 4_by hacnho
| | |-- Tag&Rename32rc3_Inline Patching ASProtect 2.2 SKE
| | |-- unpack Asprotect 1.2
| | |-- Unpack ASProtect 1.23 RC4
| | |-- Unpacking ASProtect 2.3 SKE
| | |-- Unpacking ASProtect 2.XX SKE
| | |-- Various Asprotect Loader Tricks
| |
| |-- Unpack Egnima
| | |-- The Egnima Protector 1.33
| |
| |-- Unpack EXE Shield
| | |-- Manual unpacking EXE Shield v0.5
| |
| |-- Unpack ExECryptor
| | |-- ExeCryptor_2.2.x_2.3.x
| | |-- Manual Unpacking ExeCryptor 2.2.50
| | |-- Manual Unpacking Total Uninstall 3.7
| | |-- Manual Unpacking Zip Repair Tool 3.2
| | |-- MUP EXEcryptor v2.2.6 with target_ PowerArchiver 2007
| | |-- Mup Unpack Execryptor 2.x tlandn
| | |-- Stupid Execryptor-Fixing Dump
| | |-- Stupid Execryptor-small trick
| | |-- Unpacking & Cracking RAR Repair Tool 3.0
| | |-- Unpacking EXEcryptor 2.3x
| | |-- Unpacking Flash Recovery 2.35
| |
| |-- Unpack ExePack
| | |-- How to unpack exe32packv1.42
| |
| |-- Unpack ExeStealth
| | |-- Manual Unpack ExeStealth
| |
| |-- Unpack Ezip
| | |-- Manual unpacking EZIP 1.0
| | |-- unpack Ezip 1.0
| |
| |-- Unpack FSG
| | |-- How to unpack FSG v1.33
| | |-- How to unpack FSGv2.0
| | |-- Manual unpacking FSG 2.0
| | |-- Manual unpacking FSG 1.0
| | |-- Manual unpacking FSG 2.0 modified
| | |-- Manual unpacking FSG v2.0
| |
| |-- Unpack Mew
| | |-- Manual unpacking Mew 11 SE v1.2
| | |-- Manual unpacking Mew 10 exe-coder 1.0
| | |-- Manual unpacking MEW 11 SE v1.1
| | |-- Unpack Mew 10 exe-coder 1.0
| |
| |-- Unpack MoleBox
| | |-- [MUP & CRACKING] MoleBox Pro 2.6 Trial -Volume 1
| | |-- Manual Unpacking MoleBox v2.5.7 and Serial Fishing
| |
| |-- Unpack Morphine
| | |-- Manual unpacking Morphine 1.4 - 2.7
| |
| |-- Unpack NeoLite
| | |-- Unpack NeoLite2
| |
| |-- Unpack NTkrnl Protector
| | |-- Manual Fixing IAT-NTKRNL Packer
| | |-- MUP NTkrnl_Protector_0.1
| |
| |-- Unpack Obsidium
| | |-- Obsidium 1.2.5.0 - unpacking
| |
| |-- Unpack PE Compact
| | |-- Manual Unpack PECompact 1.68-1.84
| | |-- Manual Unpack PECompact 2.x
| | |-- Manual unpacking PECompact 1.84
| | |-- Manual unpacking PECompact 2.0 Final
| | |-- Manual unpacking PECompact v2.38
| | |-- Unpack manual PECompact version 2.55
| | |-- unpack PECompact 1.68 – 1.84
| | |-- Unpack PECompact 1.68_1.84
| | |-- unpack PECompact 2.x
| | |-- Unpack PECompact v1.76
| |
| |-- Unpack PE Diminisher
| | |-- Manual unpacking PE Diminisher v0.1
| | |-- Unpack PEDiminisher 0.1
| |
| |-- Unpack PE Pack
| | |-- Unpack PE Pack v1.0
| |
| |-- Unpack PELock
| | |-- How to unpack PELock v1.0x
| |
| |-- Unpack PELockNT
| | |-- Manual unpacking PE Lock NT 2.04
| |
| |-- Unpack PEQuake
| | |-- Manual Unpacking PEQuake v0
| |
| |-- Unpack PE-SHiELD
| | |-- Manual unpacking PE-SHiELD v0.25
| |
| |-- Unpack PESpin
| | |-- How to unpack PESpin v0.3
| | |-- Manual Unpack PESpinv0.7 tlandn
| |
| |-- Unpack PeTite
| | |-- How to unpack Petite 2.2
| | |-- Manual unpacking Petite 2.3
| |
| |-- Unpack ProtectionPlus
| | |-- ProtectionPlus 4.x_takada
| |
| |-- Unpack RlPack
| | |-- RLPack 1.19 Research
| |
| |-- Unpack SafeDisc
| | |-- SafeDISC2.x
| | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 1
| | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 2
| | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 3
| |
| |-- Unpack SLVc0deProtector
| | |-- Unpacking SLVc0deProtector 1.1
| | |-- UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 1_tlandn
| | |-- UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 2_tlandn
| |
| |-- Unpack Software Compress
| | |-- MANUAL UNPACK Software Compress 1.2
| |
| |-- Unpack SoftWrap
| | |-- SoftWrap 6.1.1_Loader
| |
| |-- Unpack SPLayer
| | |-- Manual unpacking SPLayer 0.08
| |
| |-- Unpack SVKP
| | |-- Manual Unpacking SVKP 1.32 Tut 1 - ASM Target
| |
| |-- Unpack tELock
| | |-- Manual Unpack tElock 0.90
| | |-- Manual unpacking tElock 0.98b1
| |
| |-- Unpack UPX
| | |-- Inline_Patching for UPX
| | |-- Manual unpacking UPX Protector 1.0x
| | |-- Unpack UpX 0.896_1.02
| | |-- unpack UPX Scramble RC 1.x
| |
| |-- Unpack Virogen Crypt
| | |-- Manual unpacking Virogen Crypt v0.75
| |
| |-- Unpack Visual Protect
| | |-- Manual Removing Visual Protect 3.5.4
| |
| |-- Unpack WWPack32
| | |-- Manual unpacking WWPack32 1.x
| |
| |-- Unpack Yoda Crypter
| | |-- Manual unpacking y0da's Crypter v1.2
| | |-- unpack Yoda Cryptor 1.2
| |
| |-- Unpack Yoda Protector
| | |-- Yoda's protectors v1.02[MUP]
| | |-- Yoda's protectors v1.03.2 beta3[MUP]
| | |-- Yoda's protectors v1.03.2[MUP]
| | |-- Yoda's protectors v1.03.3[MUP]
 


Link download:

1. RapidShare:

Code:
http://rapidshare.com/files/131256733/REA_UnPacKing_Ebook.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/131259050/REA_UnPacKing_Ebook.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/131263180/REA_UnPacKing_Ebook.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/131259611/REA_UnPacKing_Ebook.part4.rar


2. Megaupload:

Code:
Part1 : http://www.megaupload.com/?d=D3KVFIXU
Part2 : http://www.megaupload.com/?d=S09Q00NQ
Part3 : http://www.megaupload.com/?d=K5271PZX
Part4 : http://www.megaupload.com/?d=EGN0W7Z5


3. Mediafire

Code:
Part1: http://www.mediafire.com/?ykmrww1mxux
Part2: http://www.mediafire.com/?9jbledxwjjy
Part3: http://www.mediafire.com/?owwtqui3yt0
Part4: http://www.mediafire.com/?zeviwj3hgtd


4.Direct:

Code:
http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part1.rar
 http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part2.rar
 http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part3.rar
 http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part4.rar


kienmanowar

Note : Bộ tài liệu này được {REA_TEAM} biên soạn và tổng hợp nhằm phục vụ cộng đồng một cách phi lợi nhuận. Mọi hành động sao chép hay đăng tải trên các diễn đàn khác cần ghi rõ nguồn gốc từ {REA_TEAM}. Những hành vi sao chép hay lấy bài viết từ tài liệu này để đăng tài cần phải ghi rõ tên tác giả của nó. BQT REA sẽ không chịu bất kì một trách nhiệm nào nếu ai đó sử dụng tài liệu nhằm phục vụ cho những hành động bất hợp pháp!!
Mọi câu hỏi vui lòng gửi lên diễn đàn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 22/07/2008 10:25:55 (+0700) | #2 | 142721
[Avatar]
kienmanowar
HVA Friend

Joined: 13/07/2004 05:57:34
Messages: 483
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Thanx lão nhỏ vì đã đăng tài liệu lên HVA!

Regards
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 23/07/2008 03:05:30 (+0700) | #3 | 142845
[Avatar]
gamma95
Researcher

Joined: 20/05/2003 07:15:41
Messages: 1377
Location: aaa">
Offline
[Profile] [PM] [ICQ]
Chúng em vô cùng biết ơn và chân thành cảm tạ smilie
Cánh chym không mỏi
lol
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 24/07/2008 00:36:28 (+0700) | #4 | 143004
[Avatar]
kienmanowar
HVA Friend

Joined: 13/07/2004 05:57:34
Messages: 483
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

gamma95 wrote:
Chúng em vô cùng biết ơn và chân thành cảm tạ smilie 


Ặc gama viết kiểu này thì tổn thọ lắm lắm! Cái gì nên làm thì làm thôi, nhất là những việc tạo cho mình cảm giác hứng khởi, đam mê smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 24/07/2008 03:59:07 (+0700) | #5 | 143022
tuandinh
HVA Friend

Joined: 05/09/2002 12:44:34
Messages: 210
Location: Thiên đường tình ái
Offline
[Profile] [PM]
Phải công nhận là anh em làm ra cái bộ tài liệu này rất là hay.Nói về độ hoành tráng thì mới chỉ nhìn cái mục lục xong tôi cũng sôi máu hăm hở muốn...học rồi.

btw: reaonline.net ko truy cập được nữa ah ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 27/07/2008 22:35:35 (+0700) | #6 | 143625
why not bar
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/10/2005 09:21:54
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
@tuandinh: Rea vào bình thường mà...
_Hy vọng sẽ có version 2 smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 29/07/2008 04:53:41 (+0700) | #7 | 143864
Defender
Locked

Joined: 03/07/2006 11:27:43
Messages: 624
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Đọc lịch sử REA hay ghê smilie Nhưng sao không thấy bác Kiên nhắc đến rong chau á nhở?
Cấc bác REA public nhiều tài liệu kỹ thuật hay quá!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 29/07/2008 05:21:21 (+0700) | #8 | 143872
[Avatar]
kienmanowar
HVA Friend

Joined: 13/07/2004 05:57:34
Messages: 483
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Lão rồng trong phần nói về lược sử REA được anh em gọi thân mật với nick name là RCA smilie.. Không có tên lão rồng thì có mà lão bóp cổ từ lâu rồi hihi
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 29/07/2008 22:06:14 (+0700) | #9 | 143998
minhthien_ktvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/04/2008 18:45:17
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Quả nhiên là một Ebook cực hay, em đang rất cần cái nì, em cảm ơn anh hacnho đã Post Ebook nài lên. Lời cuối cùng: I Love Forum
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 30/07/2008 08:47:58 (+0700) | #10 | 144094
[Avatar]
zThienLongz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2006 10:09:05
Messages: 104
Location: World
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Thanks , bác đã public 1 ebook rất hay nhưng cho hỏi password unrar là gì vậy, mình download từ link direct
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 30/07/2008 21:30:22 (+0700) | #11 | 144204
[Avatar]
kienmanowar
HVA Friend

Joined: 13/07/2004 05:57:34
Messages: 483
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

zThienLongz wrote:
Thanks , bác đã public 1 ebook rất hay nhưng cho hỏi password unrar là gì vậy, mình download từ link direct 


Ủa tôi public quyển này đâu có đặt pass gì đâu, link direct ở trên thì chắc lão rồng cũng giữ nguyên chứ đặt pass làm gì ??

Regards
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 31/07/2008 01:09:55 (+0700) | #12 | 144254
[Avatar]
zThienLongz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2006 10:09:05
Messages: 104
Location: World
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Sorry, tại mình download lỗi, đúng là ko có pass,
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 31/07/2008 04:17:47 (+0700) | #13 | 144301
anhcos
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/08/2004 03:14:00
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 04/08/2008 23:41:02 (+0700) | #14 | 145047
[Avatar]
KingOfWarIII
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/07/2008 11:27:55
Messages: 12
Location: Nha Trang City
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]

why not bar wrote:
@tuandinh: Rea vào bình thường mà...
_Hy vọng sẽ có version 2 smilie  


Em không vào được để đọc bài, hy vọng reaonline sẽ sớm mở lại đăng ký để em có cơ hội học tập thêm tại reaonline.net
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 06/08/2008 08:32:07 (+0700) | #15 | 145317
bavaria
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/08/2008 18:12:08
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Khâm phục các bác quá! smilie Thanks nhiều!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 08/08/2008 08:18:46 (+0700) | #16 | 145681
mecongnghe
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/12/2006 10:11:55
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Sao em không thấy có SDProtector Pro 1.12 ở trong bộ ebook đó nhỉ! Các anh có thể viết một tuts hướng dẫn về nó không. Em đọc các tuts nước ngoài không làm được
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 14/08/2008 00:26:19 (+0700) | #17 | 146645
[Avatar]
PhanPhungTien
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/08/2008 11:28:57
Messages: 133
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn mấy pác rất nhìu, Mình đang rất cần cái nì để học thêm.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 21/08/2008 09:52:56 (+0700) | #18 | 147965
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
@heroinviet: Phiền bạn đổi giùm cái chữ ký, nhìn nó "hoành" quá.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 21/08/2008 10:21:01 (+0700) | #19 | 147972
[Avatar]
kienmanowar
HVA Friend

Joined: 13/07/2004 05:57:34
Messages: 483
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
@heroinviet: Nên thay chữ kí đi vì nó quá to. Lỗi khi mở là lỗi như thế nào??
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 17/02/2009 05:00:27 (+0700) | #20 | 169677
[Avatar]
buidinhba5
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/12/2007 12:07:35
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Hix xin lỗi bác có thể post lại vài cái địa chỉ down file để tập unpack không mấy cái link cũ quá em không biết tìm ở đâu ví dụ để thực hành search trên mạng cũng không thấy mấy hì
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 25/02/2009 02:20:52 (+0700) | #21 | 170779
nguyendinhtuong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/02/2009 14:00:41
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn các bro rất nhiều. Ban đầu đụng phải mấy cái soft pack thấy đã sợ rồi. Sau này có quyển Unpack chuyên dụng này cũng thấy an tâm hơn phần nào. Sợ nhất là Arlimado sau là ASProtect
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 28/02/2009 01:46:59 (+0700) | #22 | 171284
vnexpl0it
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/02/2009 17:51:52
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Mình mới đọc qua quyển sách này.

Thấy là tập trung vào sử dụng Tool nhiều quá. Cái đó đúng thôi vì chẳng ai đi dùng tay làm gì những mà có vấn đề là phải hiểu basic trước thì dùng tool chắc sẽ sướng hơn.

Đoạn đầu mình thấy có phần Unpack cơ bản nhưng có cảm giác là hơi ngắn thì phải... newbie như mình có lẽ khó hiểu đấy smilie

Theo mình ai đọc quyển này thì nên tìm hiểu cơ bản về Unpack trước, thế nào là OEP, sao phải sửa IAT, ...

Vài góp ý, có gì sai xót xin tác giả lượng thứ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: REA_UnPacKing Ebook! 13/03/2009 10:09:06 (+0700) | #23 | 173042
[Avatar]
KingOfWarIII
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/07/2008 11:27:55
Messages: 12
Location: Nha Trang City
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]

vnexpl0it wrote:
Mình mới đọc qua quyển sách này.

Thấy là tập trung vào sử dụng Tool nhiều quá. Cái đó đúng thôi vì chẳng ai đi dùng tay làm gì những mà có vấn đề là phải hiểu basic trước thì dùng tool chắc sẽ sướng hơn.

Đoạn đầu mình thấy có phần Unpack cơ bản nhưng có cảm giác là hơi ngắn thì phải... newbie như mình có lẽ khó hiểu đấy smilie

Theo mình ai đọc quyển này thì nên tìm hiểu cơ bản về Unpack trước, thế nào là OEP, sao phải sửa IAT, ...

Vài góp ý, có gì sai xót xin tác giả lượng thứ 


Thật ra tôi chưa đọc cuốn ebook nào hướng dẫn về các thao tác của unpacking cả, quả thật tôi rất cảm ơn anh kienmanowar đã viết khá tổng quát về những việc phải làm trong unpacking, nhờ đó tôi đã hiểu được gần gần .. hết smilie . Những khái niệm trên có lẽ cần bổ sung vì, hì hì, nói thật lúc trước mình cũng chả biết nó là gì. OEP, IAT nó là kí rì dzậy <<--- smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 20/10/2009 06:15:42 (+0700) | #24 | 196089
[Avatar]
Vanxuanemp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2005 04:31:37
Messages: 63
Location: Thôn Đoài
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Link cho bạn download đây nhé!
http://www.mediafire.com/?uqtnmzeevvu
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 21/10/2009 19:19:19 (+0700) | #25 | 196268
emchuabietgi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/08/2009 18:28:48
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Mình kiểm tra một phần mềm sau khi cài đặt ra bằng RDG Packer Detector v0.65
thì được kết quả như sau:

******
Microsoft Visual C++6.0
aPLib compresion (Algorithm)
Check IsDebuggerPresent
+++++++++

Có ai biết unpack nó chỉ giúp mình với, mình dùng các soft unpack trong gói AIO unpack và nghiên cứu REA_UnPacking Ebook mà vẫn không unpack được.
+++
Mình là lính mới, đang tập tành, rất mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 29/03/2011 15:46:13 (+0700) | #26 | 234210
duchoang115
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2011 02:46:53
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
em đọc rất hay nhưng có 1 vài vấn đề nho nhỏ mong cac anh giúp đỡ.

chương trình bị khoá bởi EncryptPE và bị pack bởi acprotect 2.0
http://www.mediafire.com/?j5w9dz4ljc0obkh


em đọc thấy có tut bỏ qua EncryptPE rất hay nhưng em làm mãi không được.
mong các anh có thể crack bỏ qua EncryptPE dùm em ,em cảm ơn rất nhiều^^!

thật tình là em loay hoay mấy ngày rùi nhưng vẫn làm không được, mong có người giúp đỡ.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 08/08/2011 22:48:29 (+0700) | #27 | 244776
interactive
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/07/2011 01:55:53
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Links chết hết rồi anh ơi, upload lại cho em xin với smilie smilie smilie

Cám ơn các anh
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 09/08/2011 06:38:05 (+0700) | #28 | 244779
cayaoanh830
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/06/2011 09:34:01
Messages: 37
Location: Nowhere
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]

interactive wrote:
Links chết hết rồi anh ơi, upload lại cho em xin với smilie smilie smilie

Cám ơn các anh 


http://www.mediafire.com/download.php?m2g0j9mbtyd
...Yesterday - Today - Tomorrow...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 05/12/2011 13:23:28 (+0700) | #29 | 250682
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Tutorial "How to unpack ASPack 2.12_dqtln" dành cho 1 software riêng lẻ, không dùng được một cách tổng quát cho các software khác được pack với ASPack 2.12.
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Question]   REA_UnPacKing Ebook! 05/12/2011 18:32:31 (+0700) | #30 | 250698
[Avatar]
quygia128
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2009 20:50:28
Messages: 119
Location: Somewhere
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Là sao anh bol ?, tut này là cơ bản nhất về ASpack rồi. Anh bol có target thì cho em xin để xem nó khác nhau điểm nào, để còn biết sao này gặp khỏi bối rối.
.::Mới bắt đầu trên con đường dài::.
.::Super Newbiez::.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|