<![CDATA[Latest posts for the topic "REA_UnPacKing Ebook!"]]> /hvaonline/posts/list/36.html JForum - http://www.jforum.net REA_UnPacKing Ebook! Copy from REA -:|- !  Sau một thời gian bàn bạc và thảo luận, BQT REA quyết định thực hiện một quyển tài liệu mang tên REA_UnPacKing mang đậm dấu ấn của REA . Quyển tài liệu này bao gồm những bài viết từ cơ bản tới nâng cao và đặc biệt là nó có liên quan tới lĩnh vực Unpack, điều mà theo tôi được biết là có rất nhiều bạn đã và đang rất quan tâm. Tuy nhiên để có thể tiếp cận với lĩnh vực Unpacking thì các bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về PE file format (các bạn có thể tìm các tài liệu nước ngoài hoặc tham khảo quyển PE Tutorials do tôi dịch), cộng thêm với các kĩ năng trong việc sử dụng các công cụ có sẵn để phục vụ cho công việc. Dưới đây là list demo các bài viết có trong tài liệu này :
\REA_UnPacKing Ebook |-- \ | | |-- Introduction | | |-- Basic Steps to Unpack | | |-- Intro | | | |-- Other Tutorials | | |-- Bypass Registration EncryptPE V2.2007 | | |-- Inline Patching Ap Document to PDF Converter v3 | | |-- Manual Unpacking hmimys-Packer 1.0 | | |-- MUP ID Application Protector 1.2 | | |-- ProtectShareware | | |-- Unpack UnpackMe1_by_KLiZMA | | |-- Unpacking Unpackme (ASPack + MSLRH) | | |-- Unpacking Wrapper used by GameHouse.com_tlandn | | |-- Unwrapping_Reflexive_Arcade_EvilInvasion | | | |-- Unpack ActiveMark | | |-- Manual Unpack ACTIVEMARK 5.31 | | |-- Manual Unpack ActiveMark 5.x | | |-- Manual Unpacking & Cracking ActiveMark 5.xx | | |-- Unpacking ActiveMark level 2 entry point | | | |-- Unpack AHTeam EP Protector | | |-- How to unpack AHTeam EP Protector 0.3 | | | |-- Unpack AntiCrack Protector | | |-- How to unpack AntiCrack Protector 1.0x | | | |-- Unpack Armadillo | | |-- Amardillo 4.xx-Patching Hardware Fingerprint (HWID) | | |-- AntiTracks_Arm 4.xx-Code Splicing | | |-- AoA DVD Ripper | | |-- Armadillo & Macromedia Games | | |-- Armadillo 3.70_IAT elimination_Code splicing_Standard | | |-- Armadillo 4.xx- Code Splicing (Other Method) | | |-- Armadillo DLL – Unpacking and MORE | | |-- Armadillo Exact Version Location Tutorial | | |-- Armadillo v3.xx Manual Unpacking | | |-- AutoPlayMediaStudio6_Arm 4.xx - Standard Protection+IAT Elimination | | |-- Cach khac de defeat debugBlocker | | |-- Code_Splicing_Evil_Method | | |-- Debugblocker + Nanomites | | |-- DiaryOne 5.6 | | |-- DOC_Regenerator211_Debug Blocker+ Hardware Finger Print | | |-- Game Editor 1.3.2 | | |-- GetRight_5_0_Final_Arm 2.xx-3.xx - Debug Blocker+CopyMem | | |-- GetRight60beta_Arm 4.xx Full Protections | | |-- HyperSnap-DX_Arm 4.xx - Standard Protection_IAT Elimination_Code Splicing | | |-- IAT elimination + Code splicing + Standard | | |-- Manual Unpack Armadillo v4.62 | | |-- Movie Collector 4.4_CopyMemII+Nanomites | | |-- MUP Armadillo 3.78_Crack and reduce size of ASFConverter 2.68 | | |-- MUP Armadillo v4.64 Small Case | | |-- MUP Armadillo v5.42 Case Study | | |-- MUP Armadillo v600 | | |-- MUP_Armadillo_Fraps_Code_Splicing_+_IAT_Eliminatio n | | |-- My Screen Recorder Pro 2 | | |-- PictureRipper3_Armadillo 4.xx- Import Elimination+Nanomites | | |-- Remote System Information 3.2 | | |-- SWFDecompilerArm 4.xx - Standard Protection | | |-- SWFText 1.2 | | |-- TrojanRemover6.4.4_Trojan Remover-DebugBlocker+Nanomites | | |-- Unpack and Crack Full XP Tools version 4.58 | | |-- Unpack Armadillo - Standard protection only_vietnamese | | |-- Unpack_Armadillo_01 | | |-- Unpack_Armadillo_02 | | |-- Unpacking Armadillo 4.xx For Newbie 2 | | |-- UnPackMe_Armadillo3.70a.b | | |-- UnpackMe_CopyMemII_Nanomites | | |-- Upack Armadillo 3.70a_VCT5 | | |-- XTM_Arm 4.xx - Standard Protection+Code Splicing+IAT Elimination | | | | |-- Unpack Armadillo\Manual Unpacking Armadillo Series by hacnho | | | |-- Armadillo_tut_serie1 | | | |-- Armadillo_tut_serie2 | | | |-- Armadillo_tut_serie3 | | | |-- Armadillo_tut_serie4 | | | |-- Armadillo_tut_serie5 | | | |-- Armadillo_tut_series1_fixed | | | |-- armdillo_tuts_6_exp | | | |-- armdillo_tuts_7 | | | |-- armdillo_tuts_7_exp | | | |-- armdillo_tuts_8 | | | |-- armdillo_tuts_9 | | | |-- armdillo_tuts_series6 | | | | |-- Unpack AsPack | | |-- How to unpack ASPack 2.12_dqtln | | |-- Unpack Aspack 1.06b_1.061b | | |-- Unpack ASPack 2.1 | | |-- Unpack ASPack 2.12 | | | |-- Unpack Asprotect | | |-- ASProtect 1.23 RC4 - 1.3.08.24 with CloneCD | | |-- ASProtect_2.x_SKE_inline_patching_tutorial_by_Thun derPwr_trans | | |-- Asprotect20beta | | |-- How to unpack ASProtect 1.22-1.23 | | |-- How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series1 | | |-- How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series2 | | |-- How to unpack ASProtect 1.23 RC4_dqtln | | |-- How to unpack ASProtect | | |-- Manual unpack ASProtect 1.23 RC 4_by hacnho | | |-- Tag&Rename32rc3_Inline Patching ASProtect 2.2 SKE | | |-- unpack Asprotect 1.2 | | |-- Unpack ASProtect 1.23 RC4 | | |-- Unpacking ASProtect 2.3 SKE | | |-- Unpacking ASProtect 2.XX SKE | | |-- Various Asprotect Loader Tricks | | | |-- Unpack Egnima | | |-- The Egnima Protector 1.33 | | | |-- Unpack EXE Shield | | |-- Manual unpacking EXE Shield v0.5 | | | |-- Unpack ExECryptor | | |-- ExeCryptor_2.2.x_2.3.x | | |-- Manual Unpacking ExeCryptor 2.2.50 | | |-- Manual Unpacking Total Uninstall 3.7 | | |-- Manual Unpacking Zip Repair Tool 3.2 | | |-- MUP EXEcryptor v2.2.6 with target_ PowerArchiver 2007 | | |-- Mup Unpack Execryptor 2.x tlandn | | |-- Stupid Execryptor-Fixing Dump | | |-- Stupid Execryptor-small trick | | |-- Unpacking & Cracking RAR Repair Tool 3.0 | | |-- Unpacking EXEcryptor 2.3x | | |-- Unpacking Flash Recovery 2.35 | | | |-- Unpack ExePack | | |-- How to unpack exe32packv1.42 | | | |-- Unpack ExeStealth | | |-- Manual Unpack ExeStealth | | | |-- Unpack Ezip | | |-- Manual unpacking EZIP 1.0 | | |-- unpack Ezip 1.0 | | | |-- Unpack FSG | | |-- How to unpack FSG v1.33 | | |-- How to unpack FSGv2.0 | | |-- Manual unpacking FSG 2.0 | | |-- Manual unpacking FSG 1.0 | | |-- Manual unpacking FSG 2.0 modified | | |-- Manual unpacking FSG v2.0 | | | |-- Unpack Mew | | |-- Manual unpacking Mew 11 SE v1.2 | | |-- Manual unpacking Mew 10 exe-coder 1.0 | | |-- Manual unpacking MEW 11 SE v1.1 | | |-- Unpack Mew 10 exe-coder 1.0 | | | |-- Unpack MoleBox | | |-- [MUP & CRACKING] MoleBox Pro 2.6 Trial -Volume 1 | | |-- Manual Unpacking MoleBox v2.5.7 and Serial Fishing | | | |-- Unpack Morphine | | |-- Manual unpacking Morphine 1.4 - 2.7 | | | |-- Unpack NeoLite | | |-- Unpack NeoLite2 | | | |-- Unpack NTkrnl Protector | | |-- Manual Fixing IAT-NTKRNL Packer | | |-- MUP NTkrnl_Protector_0.1 | | | |-- Unpack Obsidium | | |-- Obsidium 1.2.5.0 - unpacking | | | |-- Unpack PE Compact | | |-- Manual Unpack PECompact 1.68-1.84 | | |-- Manual Unpack PECompact 2.x | | |-- Manual unpacking PECompact 1.84 | | |-- Manual unpacking PECompact 2.0 Final | | |-- Manual unpacking PECompact v2.38 | | |-- Unpack manual PECompact version 2.55 | | |-- unpack PECompact 1.68 – 1.84 | | |-- Unpack PECompact 1.68_1.84 | | |-- unpack PECompact 2.x | | |-- Unpack PECompact v1.76 | | | |-- Unpack PE Diminisher | | |-- Manual unpacking PE Diminisher v0.1 | | |-- Unpack PEDiminisher 0.1 | | | |-- Unpack PE Pack | | |-- Unpack PE Pack v1.0 | | | |-- Unpack PELock | | |-- How to unpack PELock v1.0x | | | |-- Unpack PELockNT | | |-- Manual unpacking PE Lock NT 2.04 | | | |-- Unpack PEQuake | | |-- Manual Unpacking PEQuake v0 | | | |-- Unpack PE-SHiELD | | |-- Manual unpacking PE-SHiELD v0.25 | | | |-- Unpack PESpin | | |-- How to unpack PESpin v0.3 | | |-- Manual Unpack PESpinv0.7 tlandn | | | |-- Unpack PeTite | | |-- How to unpack Petite 2.2 | | |-- Manual unpacking Petite 2.3 | | | |-- Unpack ProtectionPlus | | |-- ProtectionPlus 4.x_takada | | | |-- Unpack RlPack | | |-- RLPack 1.19 Research | | | |-- Unpack SafeDisc | | |-- SafeDISC2.x | | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 1 | | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 2 | | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 3 | | | |-- Unpack SLVc0deProtector | | |-- Unpacking SLVc0deProtector 1.1 | | |-- UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 1_tlandn | | |-- UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 2_tlandn | | | |-- Unpack Software Compress | | |-- MANUAL UNPACK Software Compress 1.2 | | | |-- Unpack SoftWrap | | |-- SoftWrap 6.1.1_Loader | | | |-- Unpack SPLayer | | |-- Manual unpacking SPLayer 0.08 | | | |-- Unpack SVKP | | |-- Manual Unpacking SVKP 1.32 Tut 1 - ASM Target | | | |-- Unpack tELock | | |-- Manual Unpack tElock 0.90 | | |-- Manual unpacking tElock 0.98b1 | | | |-- Unpack UPX | | |-- Inline_Patching for UPX | | |-- Manual unpacking UPX Protector 1.0x | | |-- Unpack UpX 0.896_1.02 | | |-- unpack UPX Scramble RC 1.x | | | |-- Unpack Virogen Crypt | | |-- Manual unpacking Virogen Crypt v0.75 | | | |-- Unpack Visual Protect | | |-- Manual Removing Visual Protect 3.5.4 | | | |-- Unpack WWPack32 | | |-- Manual unpacking WWPack32 1.x | | | |-- Unpack Yoda Crypter | | |-- Manual unpacking y0da's Crypter v1.2 | | |-- unpack Yoda Cryptor 1.2 | | | |-- Unpack Yoda Protector | | |-- Yoda's protectors v1.02[MUP] | | |-- Yoda's protectors v1.03.2 beta3[MUP] | | |-- Yoda's protectors v1.03.2[MUP] | | |-- Yoda's protectors v1.03.3[MUP]  
Link download: 1. RapidShare: Code:
http://rapidshare.com/files/131256733/REA_UnPacKing_Ebook.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/131259050/REA_UnPacKing_Ebook.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/131263180/REA_UnPacKing_Ebook.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/131259611/REA_UnPacKing_Ebook.part4.rar
2. Megaupload: Code:
Part1 : http://www.megaupload.com/?d=D3KVFIXU
Part2 : http://www.megaupload.com/?d=S09Q00NQ
Part3 : http://www.megaupload.com/?d=K5271PZX
Part4 : http://www.megaupload.com/?d=EGN0W7Z5
3. Mediafire Code:
Part1: http://www.mediafire.com/?ykmrww1mxux
Part2: http://www.mediafire.com/?9jbledxwjjy
Part3: http://www.mediafire.com/?owwtqui3yt0
Part4: http://www.mediafire.com/?zeviwj3hgtd
4.Direct: Code:
http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part1.rar
 http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part2.rar
 http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part3.rar
 http://rongchaua.net/Web/Tmp/REA_UnPacKing_Ebook.part4.rar
kienmanowar Note : Bộ tài liệu này được {REA_TEAM} biên soạn và tổng hợp nhằm phục vụ cộng đồng một cách phi lợi nhuận. Mọi hành động sao chép hay đăng tải trên các diễn đàn khác cần ghi rõ nguồn gốc từ {REA_TEAM}. Những hành vi sao chép hay lấy bài viết từ tài liệu này để đăng tài cần phải ghi rõ tên tác giả của nó. BQT REA sẽ không chịu bất kì một trách nhiệm nào nếu ai đó sử dụng tài liệu nhằm phục vụ cho những hành động bất hợp pháp!! ]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#142704 /hvaonline/posts/list/23682.html#142704 GMT
Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#142721 /hvaonline/posts/list/23682.html#142721 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#142845 /hvaonline/posts/list/23682.html#142845 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook!

gamma95 wrote:
Chúng em vô cùng biết ơn và chân thành cảm tạ :) 
Ặc gama viết kiểu này thì tổn thọ lắm lắm! Cái gì nên làm thì làm thôi, nhất là những việc tạo cho mình cảm giác hứng khởi, đam mê :D]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#143004 /hvaonline/posts/list/23682.html#143004 GMT
Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#143022 /hvaonline/posts/list/23682.html#143022 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#143625 /hvaonline/posts/list/23682.html#143625 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#143864 /hvaonline/posts/list/23682.html#143864 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#143872 /hvaonline/posts/list/23682.html#143872 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#143998 /hvaonline/posts/list/23682.html#143998 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#144094 /hvaonline/posts/list/23682.html#144094 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook!

zThienLongz wrote:
Thanks , bác đã public 1 ebook rất hay nhưng cho hỏi password unrar là gì vậy, mình download từ link direct 
Ủa tôi public quyển này đâu có đặt pass gì đâu, link direct ở trên thì chắc lão rồng cũng giữ nguyên chứ đặt pass làm gì ?? Regards]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#144204 /hvaonline/posts/list/23682.html#144204 GMT
Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#144254 /hvaonline/posts/list/23682.html#144254 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#144301 /hvaonline/posts/list/23682.html#144301 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook!

why not bar wrote:
@tuandinh: Rea vào bình thường mà... _Hy vọng sẽ có version 2 :D  
Em không vào được để đọc bài, hy vọng reaonline sẽ sớm mở lại đăng ký để em có cơ hội học tập thêm tại reaonline.net]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#145047 /hvaonline/posts/list/23682.html#145047 GMT
Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#145317 /hvaonline/posts/list/23682.html#145317 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#145681 /hvaonline/posts/list/23682.html#145681 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#146645 /hvaonline/posts/list/23682.html#146645 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#147965 /hvaonline/posts/list/23682.html#147965 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#147972 /hvaonline/posts/list/23682.html#147972 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#169677 /hvaonline/posts/list/23682.html#169677 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#170779 /hvaonline/posts/list/23682.html#170779 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#171284 /hvaonline/posts/list/23682.html#171284 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook!

vnexpl0it wrote:
Mình mới đọc qua quyển sách này. Thấy là tập trung vào sử dụng Tool nhiều quá. Cái đó đúng thôi vì chẳng ai đi dùng tay làm gì những mà có vấn đề là phải hiểu basic trước thì dùng tool chắc sẽ sướng hơn. Đoạn đầu mình thấy có phần Unpack cơ bản nhưng có cảm giác là hơi ngắn thì phải... newbie như mình có lẽ khó hiểu đấy :( Theo mình ai đọc quyển này thì nên tìm hiểu cơ bản về Unpack trước, thế nào là OEP, sao phải sửa IAT, ... Vài góp ý, có gì sai xót xin tác giả lượng thứ 
Thật ra tôi chưa đọc cuốn ebook nào hướng dẫn về các thao tác của unpacking cả, quả thật tôi rất cảm ơn anh kienmanowar đã viết khá tổng quát về những việc phải làm trong unpacking, nhờ đó tôi đã hiểu được gần gần .. hết :) . Những khái niệm trên có lẽ cần bổ sung vì, hì hì, nói thật lúc trước mình cũng chả biết nó là gì. OEP, IAT nó là kí rì dzậy <<--- :) ]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#173042 /hvaonline/posts/list/23682.html#173042 GMT
REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#196089 /hvaonline/posts/list/23682.html#196089 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#196268 /hvaonline/posts/list/23682.html#196268 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#234210 /hvaonline/posts/list/23682.html#234210 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#244776 /hvaonline/posts/list/23682.html#244776 GMT REA_UnPacKing Ebook!

interactive wrote:
Links chết hết rồi anh ơi, upload lại cho em xin với :-( :-( :-( Cám ơn các anh 
http://www.mediafire.com/download.php?m2g0j9mbtyd]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#244779 /hvaonline/posts/list/23682.html#244779 GMT
REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#250682 /hvaonline/posts/list/23682.html#250682 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#250698 /hvaonline/posts/list/23682.html#250698 GMT Re: REA_UnPacKing Ebook!

vnexpl0it wrote:
Mình mới đọc qua quyển sách này. Thấy là tập trung vào sử dụng Tool nhiều quá. Cái đó đúng thôi vì chẳng ai đi dùng tay làm gì những mà có vấn đề là phải hiểu basic trước thì dùng tool chắc sẽ sướng hơn. Đoạn đầu mình thấy có phần Unpack cơ bản nhưng có cảm giác là hơi ngắn thì phải... newbie như mình có lẽ khó hiểu đấy :( Theo mình ai đọc quyển này thì nên tìm hiểu cơ bản về Unpack trước, thế nào là OEP, sao phải sửa IAT, ... ..... 
Muốn hiểu được căn bản thì phải tìm hiểu nhiều, tham khảo tài liệu, đây là một số tài liệu căn bản về unpack mình share cho các bạn, hi vọng sẽ giúp ích cho những ai đang tìm hiểu về RE và Unpacking http://www.mediafire.com/?0r97la8ipcpxk]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#250722 /hvaonline/posts/list/23682.html#250722 GMT
REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#255868 /hvaonline/posts/list/23682.html#255868 GMT REA_UnPacKing Ebook! http://www.mediafire.com/?tzn3mqmda5m  ]]> /hvaonline/posts/list/23682.html#255871 /hvaonline/posts/list/23682.html#255871 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#256088 /hvaonline/posts/list/23682.html#256088 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#270762 /hvaonline/posts/list/23682.html#270762 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#271941 /hvaonline/posts/list/23682.html#271941 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#272062 /hvaonline/posts/list/23682.html#272062 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#276478 /hvaonline/posts/list/23682.html#276478 GMT REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#280676 /hvaonline/posts/list/23682.html#280676 GMT REA_UnPacKing Ebook!

minhhath wrote:
link die và bị xóa hết rồi có ai cho e xin link khác tải được không? 
Nó nè bạn... Link Fix chủ topic đấy -:|- https://www.dropbox.com/s/tqwbmby7nrkdqzx/2.REA_UnPacKing%20Ebook.chm]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#280767 /hvaonline/posts/list/23682.html#280767 GMT
REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#281431 /hvaonline/posts/list/23682.html#281431 GMT REA_UnPacKing Ebook!

Trungpos SD wrote:
Diễn đàn REA giờ không còn hoạt động nữa ạ? 
Nó đã được chuyển lên FB :)]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#281502 /hvaonline/posts/list/23682.html#281502 GMT
REA_UnPacKing Ebook! /hvaonline/posts/list/23682.html#281657 /hvaonline/posts/list/23682.html#281657 GMT REA_UnPacKing Ebook!

FidelCastroRuz wrote:
Cám ơn anh Kienmanowar vì tài liệu hay. Nhân tiện cho mình hỏi, có ai còn giữ loạt tutorials của Hacnho, tiêu đề là "How to become a cracker", không? Mình đã đọc qua từ trước, giờ muốn tìm lại, nhưng không tìm thấy ở đâu cả. Nếu ai còn lưu thì chia sẻ cho mình với! 
Thứ này hả nhóc: http://www.megafileupload.com/en/file/565570/SoTayCracker1-0-rar.html]]>
/hvaonline/posts/list/23682.html#281659 /hvaonline/posts/list/23682.html#281659 GMT