banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: minhquang.qhamy  XML
Profile for minhquang.qhamy Messages posted by minhquang.qhamy [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Máy em bị nhiễm virus qvo6, em đã thử xoá start page trong regedit ở chế độ safe mode nhưng không được, vào trong setting của các trình duyệt thì không thấy có, đã xoá history trong control panel/internet option.
Em dùng window 7.

Em cảm ơn ạ !

... vì sao lại bị lỗi 500 ... 

Là do mod_group với thiết lập security options trong suphp.conf không đồng nhất

cái gì sẽ quyết định permission của một file khi nó được tạo ra? 

Lúc trước em nghĩ là do thiết lập security options quyết định đến tất cả những thứ bên trong folder www, nhưng giờ nghĩ lại thì không phải, mod_user và mod_group sẽ quyết định đến permission của files, folders được tạo ra.

`chmod` về 644 sẽ hay hơn là chỉnh `allow_file_group_writeable` thành true. 

Cảm ơn anh, em chạy trên localhost nên không lo về vấn đề bảo mật, chỉ là làm sao cho thuận tiện thôi ạ.

quanta wrote:
`/home/nguyenminhquang/www/php4.php` đang có permission là bao nhiêu: `stat -c %a /home/nguyenminhquang/www/php4.php`? 


Các file và folder được tạo ra sau khi em sửa file suphp.conf thì permission lần lượt là 664 và 775
Các file và folder được tạo ra trước khi em sửa file suphp.conf thì permission lần lượt là 644 và 755

Em đã thử sửa lại file suphp.conf các Security options thành false hết rồi restart apache bằng lệnh 'sudo /etc/init.d/apache2 restart' , sau đó em xem lại permission của các file, folder được tạo sau khi em sửa Security options lần đầu tiên thì vẫn giữ nguyên là 664 và 775 (Lần đầu tiên em sửa Security options thành true hết) còn các file, folder trước vẫn là 644 và 755, nhưng các file có permission là 664 em chạy trên trình duyệt lại bị lỗi 500

dinhthupc wrote:
Bạn cai máy ảo trên bản 32 hay 64 bit 

Mình cài 64 bit, trên máy thật mình cài 64 bit vì trước cài bản 32 thấy nó chạy không ổn định bằng, mới dùng ubuntu nên nhiều cái cài vào bị lỗi rất mất thời gian sửa lại nên muốn có một máy ảo cũng cài 64 bit để cài thử các thứ mình cần.

quanta wrote:
Bạn có hiểu mấy cái options trên nói gì không? 


Em có tìm được trang này :

http://www.suphp.org/DocumentationView.html?file=CONFIG 


Em chỉ hiểu đơn giản như sau :

Nhóm group : Chỉ có user nằm trong group mới được phép
Nhóm others : Bất kỳ ai (cả thế giới) đã truy cập đến tập tin hay thư mục thì đều có quyền ghi

allow_file_ : Cho phép ghi các tập tin (tạo tập tin mới)
allow_directoy_ : Cho phép tạo các thư mục

Em không hiểu đoạn Allow directories scripts are residing in nghĩa cụ thể là gì ?quanta wrote:
Vậy giờ bạn còn bị lỗi "Calling user is not webserver user" không? Nếu không, trong error log có gì? 


Vẫn bị lỗi như lúc đầu :
Code:
[Wed Jul 24 16:36:25 2013] [error] [client 127.0.0.1] SoftException in Application.cpp:249: File "/home/nguyenminhquang/www/php4.php" is writeable by group, referer: http://localhost/
[Wed Jul 24 16:36:25 2013] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: php4.php, referer: http://localhost/


Nhưng trong file suphp.conf có 4 Security options mặc định là false và em đã sửa lại tất cả thành true (Em có đọc được thông tin này khi tìm hiểu ) thì không bị lỗi gì nữa khi tạo file mới.

Code:
; Security options
allow_file_group_writeable=true
allow_file_others_writeable=true
allow_directory_group_writeable=true
allow_directory_others_writeable=true


Cảm ơn anh quantaxwm đã giúp !

quanta wrote:
1000 có phải là UID của nguyenminhquang không: `awk -F: '$3 == 1000 { print $1 }' /etc/passwd`? 


Dạ đúng rồi ạ :

Code:
nguyenminhquang:x:1000:1000:NguyenMinhQuang,,,:/home/nguyenminhquang:/bin/bash
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
Bạn sửa file nào vậy?  


/etc/apache2/envvars
export APACHE_RUN_USER=nguyenminhquang
export APACHE_RUN_GROUP=nguyenminhquang
/etc/apache2/apache2.conf
User nguyenminhquang
Group nguyenminhquang
/etc/suphp/suphp.conf
webserver_user=nguyenminhquang

Trên là các thông tin mà em đã sửa

kết quả của `ps aux | grep [a]pache` 

Code:
root 1161 0.0 0.4 230428 9552 ? Ss 15:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
1000 1167 0.0 0.2 230460 5624 ? S 15:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
1000 1168 0.0 0.2 230460 5624 ? S 15:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
1000 1170 0.0 0.2 230460 5624 ? S 15:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
1000 1172 0.0 0.2 230460 5624 ? S 15:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
1000 1174 0.0 0.2 230460 5624 ? S 15:15 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
1000 2610 0.0 0.0 15060 924 pts/0 S+ 15:31 0:00 grep --color=auto apache


Lúc em chưa sửa file : /etc/suphp/suphp.conf thì có thêm user khác là : www-data còn sau khi sửa thì kết quả là như trên
`grep webserver_user /path/to/suphp.conf`? 

Em đã sửa thành nguyenminhquang, lúc trước là www-data

Em dùng lệnh sau để xem :
Code:
ps aux | grep apache

Trước khi sửa thì có root và www-data
Nhưng sau khi sửa thì chỉ có root, nguyenminhquang hay www-data đều không có.

Và vẫn bị lỗi 500 khi tạo file mới.
Code:
Bạn đang dùng `suPHP` à?

Vâng, em dùng suPHP

Bạn thử tìm hiểu xem lỗi "Premature end of script headers" nghĩa là gì chưa? 


Tiếng Anh của em còn rất hạn chế nên em hiểu một ít như sau :

1. Upgrading or downgrading to a different version of PHP can leave residual options in the httpd.conf.
Check the current version of PHP using php -v on the command line and search for any lines mentioning another version in the httpd.conf.
If you find them, comment them out, distill the httpd.conf and restart apache. 

Phiên bản hiện tại của em là 5.3 và em không nâng cấp nó, trong httpd.conf của em thì trống không có gì, trong apache2.conf thì em tìm không thấy dòng nào đề cập đến phiển bản khác mà chưa comment (có dấu ; đầu dòng) (Em có đọc và theo ý hiểu của em thì các phiên bản sau httpd.conf được chuyền vào apache2.conf)


2. The RLimitCPU and RLimitMEM directives in the httpd.conf may also be responsible for the error if a script was killed due to a resource limit.[/code]
Em tìm trong apache2.conf thì không thấy cả 2 : RLimitCPU and RLimitMEM 


3. A configuration problem in suEXEC, mod_perl, or another third party module can often interfere with the execution of scripts and cause the error. If these are the cause, additional information relating to specifics will be found in the apache error_log.  

Em cũng không rõ là lỗi báo trong file log có liên quan đến suEXEC, mod_perl or module không nữa.

4. If suphp’s log reaches 2GB in size or larger you may see the premature end of scripts headers error.
See what the log contains and either gzip it or null it. Restart apache and then deal with any issues that the suphp log brought to light.
The suphp log is located at: /usr/local/apache/logs/suphp_log 

Em đã tìm trong file log và file gzip thì không thấy dòng nào thuộc tính lớn hơn hay bằng 2GB

5. The script’s permissions may also cause this error. CGI scripts can only access resources allowed for the User and Group specified in the httpd.conf.
In this case, the error may simply be pointing out that an unauthorized user is attempting to access a script. 

Khi cài Apache có 1 bước em đã bỏ qua là bước khai báo "APACHE_RUN_USER" and "APACHE_RUN_GROUP".
Và khi đọc được thông tin trong phần 5 và em có tìm hiểu thêm thì em sửa như sau :

/etc/apache2/envvars : export APACHE_RUN_USER=nguyenminhquang và export APACHE_RUN_GROUP=nguyenminhquang
/etc/apache2/apache2.conf : User nguyenminhquang và Group nguyenminhquang

Sau đó em chạy lênh : chown nguyenminhquang:nguyenminhquang /var/lock/apache2
rồi restart lại apache.


Nhưng kết quả vẫn không được, ngược lại thì tất cả các file em đã tạo trước đều bị lỗi 500 dù có chạy lại các lệnh phân quyền như trước cũng không thể chạy được.

Em có chỉnh lại như cũ nhưng vẫn bị lỗi 500 đối với tất cả các file (Không biết là em sửa lại như cũ có lỗi ở bước nào không nữa)

Trong file log có báo lỗi sau :
[code][Wed Jul 24 09:23:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] SecurityException in Application.cpp:175: Calling user is not webserver user!, referer: http://localhost/
[Wed Jul 24 09:23:31 2013] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: test2.php, referer: http://localhost/[/code]
... nếu sử dụng suphp thì bạn nên chú ý lại phân quyền : 0755 cho folder và 0644 cho file 


Vẫn không được
Webserver chạy dưới quyền user nguyenminhquang (user khai báo khi cài đặt Ubuntu)
Em chạy ls -l thì kết quả là :

Mới tạo chưa chmod, chown
file : -rw-rw-r--
folder : drwxrwxr-x

Đã chmod, chown
file : -rw-r--r--
folder : drwxr-xr-x

Nguyên văn lỗi trên web browser :

Code:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at localhost Port 80


và trong log file:

Code:
[Sun Jul 21 13:15:21 2013] [error] [client 127.0.0.1] SoftException in Application.cpp:249: File "/home/nguyenminhquang/www/php.php" is writeable by group, referer: http://localhost/
[Sun Jul 21 13:15:21 2013] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: php.php, referer: http://localhost/
Em đã chuyển thư mục www ở vị trí mặc định sang thư mục người dùng home.

Và đã phân quyền với các lệnh sau :

Code:
sudo find /home/minhquang/www/ -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo find /home/minhquang/www/ -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo chown minhquang:minhquang -R /home/minhquang/www/


Nhưng cứ mỗi khi em tạo một file .php trong đó rồi chạy thì bị lỗi 500 (permission). Nếu muốn chạy được thì phải chạy lại các lệnh trên.

Giờ em muốn mỗi khi tạo file .php sau đó chạy không bị lỗi mà không cần phân qyuền lại thì phải làm sao ạ ?

Em xin cảm ơn !
... khả năng lớn là T5900 không hỗ trợ rồi. 


Vậy là em không thể cài bản 64 bit trên máy ảo ạ ?
Code:
Trong Advanced không có à bạn?


của em lại có mấy cái này cơ :

Code:
IDE
Pad lock
Device
Sound
Code:
# uname -a


Linux NguyenMinhQuang 3.5.0-36-generic #57~precise1-Ubuntu SMP Thu Jun 20 18:21:09 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 


Lúc đầu máy của mình không có cài được Ubuntu, sau một thời mình lên mạng tìm hiểu thì được biết là máy ASUS phải vào BIOS bật/tắt cái gì đó mình không nhớ nữa và mình làm theo thì mới cài được.
Mình chưa hiểu ý bạn chỗ này. Ý bạn là bạn cài Ubuntu 64bit rồi cài máy ảo trong Ubuntu đó.  


Đúng vậy.
Mình dùng virtualbox để tạo máy ảo, và cài OS ubuntu 64 bit.

Cấu hình cơ bản của máy mình đây :
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5900 @ 2.20GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5900 @ 2.20GHz
serial: To Be Filled By O.E.M.
slot: CPU 1
size: 1200MHz
capacity: 2200MHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dtherm cpufreq

*-display
description: VGA compatible controller
product: RV620 [Mobility Radeon HD 3400 Series]
vendor: Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics)
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=0
resources: irq:40 memory:d0000000-dfffffff ioport:d800(size=256) memory:fdef0000-fdefffff memory:fdec0000-fdedffff

 

Máy của em là máy Asus.
Em đã cài Ubuntu 64.
Giờ em muốn tạo một máy ảo rồi cài Ubuntu 64 bit trong đó để cài test thử phần mềm.
Nhưng khi cài thì ngay mấy dây load đầu tiên đã bị lỗi :

This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU. Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU 


Em có tìm thấy một trang hướng dẫn như sau :

Its in the BIOS…press ‘esc’ when you see the Vendor logo and you will reach the pre boot screen from where you can choose the bios..browse around, find Virtualization Technology and Enable it… 


Nhưng em vào BIOS tìm mà không thấy "Virtualization Technology" đâu cả.

Mọi người giúp em với.

Em xin cảm ơn !
Mình biết lỗi rồi, do mình dùng file sao chép nhưng lại đi cấu hình file gốc.
Em cài apache2 trên ubuntu 12.4 LTS

Đây là file /etc/apache2/sites-available/mysite (default) :

Code:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/nguyeminhquang/www
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /home/nguyeminhquang/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
<Directory "/usr/share/doc/">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>
</VirtualHost>sudo a2enmod rewrite => Module rewrite already enabled

sudo /etc/init.d/apache2 restart => * Restarting web server apache2 [Mon Jul 15 08:54:20 2013] [warn] module rewrite_module is already loaded, skipping
... waiting [Mon Jul 15 08:54:21 2013] [warn] module rewrite_module is already loaded, skipping

Nhưng khi chạy web và truy cập vào các link có rewrite url thì bị lỗi 404
Em share một thư mục trên máy window 7.
Ở máy Ubuntu 12.4 thì có hiển thị thư mục đó nhưng khi truy cập vào thì nó báo lỗi:

Unable to mount location
Failed to mount Windows share
Em xin giới thiệu tới Metun cuốn sách nói về giáo dục con người từ lúc bé cho tới lớn:

"Émile hay giáo dục" (có thể chị đã biết cuốn này rồi)

Em giới thiệu sách này cho chị với hy vọng:

Toàn thể gia đình chị hạnh phúc, mạnh khỏe, các con của chị sau này sẽ nên người và thành đạt !

(Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích một phần nào đó cho chị và gia đình)
Code:
uname -r
sudo apt-get install linux-headers-(result from uname-r)
sudo apt-get install dkms


em chạy 3 lệnh này đầu tiên (linux headers thì nó báo là đã cài đặt)

vậy mà vẫn không được

em cũng cài Extension cho virtualbox mà cũng không được chứ.
Em dùng virtualbox 64 bit để cài windows 32 bit

Lúc đầu thì em cài được hệ điều hành cho máy ảo và khởi động ngon lành rồi.

Nhưng em share folder thì nó báo lỗi và em đã cài update gói mà nó đã báo lỗi đó.

Em đã thử dùng một số cách trên mạng nhưng vẫn không được

Sau khi cài xong gói này thì em start máy ảo thì không được, nó báo lỗi sau:


Kernel driver not installed (rc=-1908)

The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing

'/etc/init.d/vboxdrv setup'

as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary. Em dùng Ubuntu 64 bit

khi em cài win xp sp3 trên máy ảo virtualbox thì nó báo lỗi sau:


Press ESC in X seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.

then

2.0 Shell >

xuanphongdocco wrote:
Ô-tô-mát là bình thường. 


Cái gì bình thường bạn ? Cái tên hay là môn học?
Mọi người cho em hỏi là ứng dụng của các môn học dưới đây tại Việt Nam và người có trình độ nào thì nên học nó (hay với cấp bậc học nào thì nên học nó) ?

1. Data Mining (Khai phá dữ liệu)

2. Soft Computing (Tính toán mềm)

3. Lý thuyết tập thô

4. ERP (Enterprise Resource Planning - Hệ thống Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp tổng thể)

5. Automat và ngôn ngữ hình thức.

Giáo trình ghi tên sách là : "Ôtômát" với cái tên như thế này liệu có thể chấp nhận được không ?
Em dùng Ubuntu 12.4 64 bit.

Em muốn thanh menu của các ứng dụng được hiển thị bên trong cửa sổ của mỗi ứng dụng đó giống như trong windows.

Ai biết thì giúp em với ạ !

Anh ơi ở bước 'tải cơ sở dữ liệu' em bị lỗi sau là sao ?

hddtemp.db: Permission denied

Cannot write to `hddtemp.db' (Permission denied).

Lỗi gì và bạn sửa như nào vậy? 

Đúng là phải như sau :
Code:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda8 during installation
UUID=e03ebaa9-543d-44d4-afdf-c5d824c3c784 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=2332f739-7dcc-48cd-9ca0-61a45745e1ad none swap sw 0 0
#Home folder
UUID=86efd4b6-edfb-4645-a943-f69c03afd00f /home ext4 nodev,nosuid 0 2


Em bị thiếu : ext4 nodev,nosuid 0 2
 
Go to Page:  Page 2 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|