banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Mail Server Postfix and Dovecot không thể gửi email bằng mail client  XML
  [Question]   Mail Server Postfix and Dovecot không thể gửi email bằng mail client 17/08/2014 19:21:49 (+0700) | #1 | 281332
quanvq
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2012 04:09:11
Messages: 8
Offline
[Profile] [PM]
Mình có cấu hình một server email bằng CentOS + Postfix + Dovecot + Sasl + OpenSSL.
Sau khi cấu hình xong thì dùng tài khoản đứng trên server gửi và nhận email bình thường trên tất cả các server mail hiện tại như gmail,yahoo,hotmail.
Nhưng khi dùng email client như outlook thì chỉ có thể nhận được email do các mail server kia gửi nhưng không thể gửi ngược lại cho các email server đó được.
Đây là log khi mình gửi email cho server mail Yahoo bằng outlook:
Code:
Aug 17 16:05:02 s2 postfix/smtp[3947]: connect to yahoo.com[206.190.36.45]:25: Connection timed out
Aug 17 16:05:02 s2 postfix/smtp[3947]: 5D09B3142D79: to=<quanvq89@yahoo.com>, relay=none, delay=91, delays=0.74/0.01/90/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to yahoo.com[206.190.36.45]:25: Connection timed out)


Đây là cho gmail:

Code:
Aug 17 16:11:40 s2 postfix/smtp[3982]: connect to gmail.com[74.125.224.86]:25: Connection timed out
Aug 17 16:11:40 s2 postfix/smtp[3982]: 9ADF83142D7D: to=<quanvq89@gmail.com>, relay=none, delay=91, delays=0.91/0/90/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to gmail.com[74.125.224.86]:25: Connection timed out)


Đây là config trên file: /etc/postfix/main.cf:
Code:
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous

smtpd_recipient_restrictions =
  permit_mynetworks,
  permit_sasl_authenticated,
  reject_unauth_destination

queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = mail.sisopen.com
mydomain = sisopen.com
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
unknown_local_recipient_reject_code = 550
mynetworks_style = class
mynetworks_style = subnet
mynetworks = 0.0.0.0/0, 127.0.0.0/8
relay_domains = $mydestination
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
home_mailbox = Maildir/
debugger_command =
	 PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
	 ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.6.6/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.6.6/README_FILES
disable_dns_lookups = yes


File: /etc/postfix/master.cf:

Code:
smtp   inet n    -    n    -    -    smtpd
submission inet n    -    n    -    -    smtpd
 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_sasl_type=dovecot
 -o smtpd_sasl_path=private/auth
 -o smtpd_sasl_security_options=noanonymous
 -o smtpd_sasl_local_domain=$myhostname
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_sender_login_maps=hash:/etc/postfix/virtual
 -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch
 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
#628   inet n    -    n    -    -    qmqpd
pickup  fifo n    -    n    60   1    pickup
cleanup  unix n    -    n    -    0    cleanup
qmgr   fifo n    -    n    300   1    qmgr
#qmgr   fifo n    -    n    300   1    oqmgr
tlsmgr  unix -    -    n    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    n    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    n    -    0    bounce
defer   unix -    -    n    -    0    bounce
trace   unix -    -    n    -    0    bounce
verify  unix -    -    n    -    1    verify
flush   unix n    -    n    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
smtp   unix -    -    n    -    -    smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay   unix -    -    n    -    -    smtp
	-o smtp_fallback_relay=
#    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq   unix n    -    n    -    -    showq
error   unix -    -    n    -    -    error
retry   unix -    -    n    -    -    error
discard  unix -    -    n    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    n    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    n    -    1    anvil
scache  unix -    -    n    -    1    scache


Mong được mọi người giúp đỡ.
thanks,
quanvq,
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail Server Postfix and Dovecot không thể gửi email bằng mail client 22/08/2014 21:40:15 (+0700) | #2 | 281372
quanvq
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2012 04:09:11
Messages: 8
Offline
[Profile] [PM]
Bùn ghê ko ai giúp hic hic
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail Server Postfix and Dovecot không thể gửi email bằng mail client 22/08/2014 23:26:40 (+0700) | #3 | 281373
myquartz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2005 04:58:30
Messages: 563
Offline
[Profile] [PM]
connect to yahoo.com[206.190.36.45]:25: Connection timed out


=> máy chủ mail có kết nối được Internet không?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Mail Server Postfix and Dovecot không thể gửi email bằng mail client 25/08/2014 08:20:17 (+0700) | #4 | 281408
quanvq
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/12/2012 04:09:11
Messages: 8
Offline
[Profile] [PM]

myquartz wrote:
connect to yahoo.com[206.190.36.45]:25: Connection timed out


=> máy chủ mail có kết nối được Internet không? 

- Nếu như mình dùng telnet locahost 25 thì gửi nhận email bình thường.
- Lỗi trên là dùng outlook gửi email thi bị
thanks,
quanvq,
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
2 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|