banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Nhờ giúp đỡ xử lý lỗi Samba4  XML
  [Question]   Nhờ giúp đỡ xử lý lỗi Samba4 15/08/2014 10:30:54 (+0700) | #1 | 281309
BiItc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/03/2010 21:48:57
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Chào các anh, chị!

Em đang sử dụng:

- Centos: 6.5 64 bit (2.6.32-431.el6.x86_64)
- Samba: Version 4.0.0rc4 


Hiện tại em đang triển khai hệ thống chứng thực tập trung OpenLDAP, OpenLDAP em đã cài xong và cấu hình. Samba sau khi em cài bằng lệnh

yum install samba4* 


Cấu hình và Restart dịch vụ bình thường. Tuy nhiên sau khi em cài gói smb-ldaptools (smbldap-tools-0.9.6). Rồi thay file /etc/samba/smb.conf bằng file /usr/share/doc/smbldap-tools-0.9.6/smb.conf sau đó cấu hình lại:

# Global parameters
[global]
workgroup = ldaptest
netbios name = PDC-SRV
security = user
enable privileges = yes
#interfaces = 192.168.5.11
#username map = /etc/samba/smbusers
server string = Samba Server %v
#security = ads
encrypt passwords = Yes
min passwd length = Removed
#pam password change = no
#obey pam restrictions = No

# method 1:
#unix password sync = no
#ldap passwd sync = yes

# method 2:
unix password sync = yes
#ldap passwd sync = no
ldap passwd sync = yes
passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd -u "%u"
passwd chat = "Changing *\nNew password*" %n\n "*Retype new password*" %n\n"

log level = 0
syslog = 0
log file = /var/log/samba/log.%U
max log size = 100000
time server = Yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
mangling method = hash2
#Dos charset = 850
Dos charset = CP932
#Unix charset = ISO8859-1
Unix charset = UTF-8

logon script = logon.bat
logon drive = H:
logon home =
logon path =

domain logons = Yes
domain master = Yes
os level = 65
preferred master = Yes
wins support = yes
#wins support = no
# passdb backend = ldapsam:"ldap://ldap1.company.com ldap://ldap2.company.com"
passdb backend = ldapsam:ldap://ldap.ldaptest.com/
ldap admin dn = cn=Manager,dc=ldaptest,dc=com
#ldap admin dn = cn=samba,ou=DSA,dc=company,dc=com
ldap suffix = dc=ldapsomo,dc=com
ldap group suffix = ou=Groups
ldap user suffix = ou=Users
ldap machine suffix = ou=Computers
#ldap idmap suffix = ou=Idmap
add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m "%u"
#ldap delete dn = Yes
delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel "%u"
add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w "%u"
add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p "%g"
delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel "%g"
add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g"
delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g"
set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g '%g' '%u'
admin users = admin

# printers configuration
#printer admin = @"Print Operators"
load printers = Yes
create mask = 0640
directory mask = 0750
#force create mode = 0640
#force directory mode = 0750
nt acl support = No
printing = cups
printcap name = cups
deadtime = 10
guest account = nobody
map to guest = Bad User
dont descend = /proc,/dev,/etc,/lib,/lost+found,/initrd
show add printer wizard = yes
; to maintain capital letters in shortcuts in any of the profile folders:
preserve case = yes
short preserve case = yes
case sensitive = no

[netlogon]
path = /home/netlogon/
browseable = No
read only = yes

[profiles]
path = /home/profiles
read only = no
create mask = 0600
directory mask = 0700
browseable = No
guest ok = Yes
profile acls = yes
csc policy = disable
# next line is a great way to secure the profiles
#force user = %U Sau khi Restart lại dịch vụ thì bị lỗi: /var/log/samba/log.smbd

Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2012
[2014/08/15 10:10:51, 0] ../source3/param/loadparm.c:3121(lp_do_parameter)
Ignoring unknown parameter "min passwd length"
 


Xoá dòng này thì xuất hiện thông báo: /var/log/samba/log.smbd

[2014/08/15 10:13:11, 0] ../source3/smbd/server.c:1200(main)
smbd version 4.0.0rc4 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2012  


Kiểm tra bằng lệnh service smb status thì bị:

smbd dead but pid file exists  


Anh chị nào có thể giúp em tìm ra nguyên nhân và hướng cách khắc phục lỗi được không ạ.

Em cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|