banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg  XML
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 12/08/2014 10:10:37 (+0700) | #1 | 281273
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Hi mọi người, hiện tại e đang gặp khó khăn về vấn đề troubleshoot high load avg, mong mọi người giúp em.
Mô hình phát thảo của e như sau:
LVS -> Webserver(Apache) -> NFS storage
Web server: - Ram 32G, CPU 2.40GHz, 8 core, HDD raid 1 (nhưng đang chạy 1 ổ do 1 ổ hỏng đã rút ra)
- OS: Centos 6.5, Apache chạy mod worker, suexec, php handler: php-cgi
- Đã rebuild kernel giảm time_wait còn 15s
- Source code đặt tại NFS (mount nfs v3)
load avg sau 2 phút cho http traffic đi vào server này: Code:
load average: 44.91, 25.12, 10.04

Code:
top - 09:47:36 up 3 days, 11:21, 2 users, load average: 44.91, 25.12, 10.04
Tasks: 261 total,  1 running, 259 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 14.9%us, 4.8%sy, 0.0%ni, 14.5%id, 65.1%wa, 0.0%hi, 0.5%si, 0.0%st
Mem: 32869904k total, 2728816k used, 30141088k free,  11176k buffers
Swap: 16777208k total,    0k used, 16777208k free,  951004k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
18985 17674   20  0 396m 51m 25m D 14.6 0.2  0:00.81 php-cgi
19296 19037   20  0 448m 89m 11m D 13.0 0.3  0:00.39 php-cgi
19259 10944   20  0 389m 38m 19m D 6.0 0.1  0:00.18 php-cgi
19112 18034   20  0 398m 56m 27m D 5.0 0.2  0:00.64 php-cgi
19244 10944   20  0 395m 50m 25m D 4.7 0.2  0:00.25 php-cgi
19245 10944   20  0 395m 51m 26m D 4.7 0.2  0:00.25 php-cgi
19252 10944   20  0 391m 43m 22m D 4.7 0.1  0:00.21 php-cgi
19256 19389   20  0 382m 27m 14m D 4.3 0.1  0:00.13 php-cgi
19246 12969   20  0 387m 34m 17m D 4.0 0.1  0:00.27 php-cgi
19239 13264   20  0 394m 49m 24m D 3.7 0.2  0:00.24 php-cgi
19241 12969   20  0 387m 34m 17m D 3.7 0.1  0:00.27 php-cgi
19291 18253   20  0 378m 19m 10m D 3.3 0.1  0:00.10 php-cgi
19255 17569   20  0 380m 22m 12m D 3.0 0.1  0:00.09 php-cgi
19290 15184   20  0 378m 19m 10m D 3.0 0.1  0:00.09 php-cgi
19211 10944   20  0 401m 62m 31m D 2.7 0.2  0:00.33 php-cgi
19258 17691   20  0 378m 19m 10m D 2.7 0.1  0:00.08 php-cgi
19292 10544   20  0 379m 19m 10m D 2.7 0.1  0:00.08 php-cgi
19294 18371   20  0 378m 18m 10m D 2.7 0.1  0:00.08 php-cgi
19295 18371   20  0 378m 18m 10m D 2.7 0.1  0:00.08 php-cgi
19311 15905   20  0 379m 20m 11m D 2.7 0.1  0:00.08 php-cgi
19224 19047   20  0 382m 27m 14m D 2.3 0.1  0:00.20 php-cgi
19310 18371   20  0 378m 18m 10m D 2.3 0.1  0:00.07 php-cgi
19313 16031   20  0 378m 18m 10m D 2.3 0.1  0:00.07 php-cgi
19215 15905   20  0 398m 56m 28m D 2.0 0.2  0:00.31 php-cgi
19216 15905   20  0 398m 56m 28m D 2.0 0.2  0:00.30 php-cgi
19217 15530   20  0 386m 34m 17m D 2.0 0.1  0:00.18 php-cgi

io wait lên rất cao dẫn đến các process chờ lâu nên sinh ra rất nhiều process php-cgi
kết quả e test read/write lên HDD khi không chạy apache;
Code:
# hdparm -I /dev/sda | grep speed
      *  Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
      *  Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)

Code:
# hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
 Timing cached reads:  15424 MB in 2.00 seconds = 7724.50 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 402 MB in 3.01 seconds = 133.72 MB/sec


Code:
# dd if=/dev/zero of=/tmp/test.bin bs=8k count=256k
262144+0 records in
262144+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 1.84109 s, 1.2 GB/s

Code:
# dd of=/dev/null if=/tmp/test.bin bs=8k count=256k
262144+0 records in
262144+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.485696 s, 4.4 GB/s

Mong mọi người giúp đỡ e vấn đề này để có thể detect đc do đâu, e xin cảm ơn.
PS: Với cấu hình tương tự ở một server khác hoạt động rất bình thường nên nghi ngờ vấn đề từ hardware ^^
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 12/08/2014 10:43:51 (+0700) | #2 | 281275
[Avatar]
Ikut3
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 23:47:03
Messages: 1429
Location: Nhà hát lớn
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Vấn đề ở đây cần focus thì bạn cũng đã nói được là do IO disk.

Theo mình bạn nên focus 1 số điểm như

1. Kết nối mạng giữa NFS storage & Server Web Application

NFS Storage đang chạy raid mấy, có SSD ? kết nối mạng giữa NFS & Server đạt tốc độ bao nhiêu ?

NFS Storage của bạn có đang chạy 1 bản bundle giống như ( gluster , ZFS, openfiler) ?


2. Với mô hình của bạn, mình hiểu bạn đang muốn làm 1 hệ thống clustering với nhiều node app, tất cả đều tập trung source lưu trữ tại NFS. Tuy nhiên sao bạn không sử dụng 1 số sản phẩm cluster có tích hợp Sync ví dụ Corosync, DRBD

Mình nghĩ việc SYNC dựa trên các cơ chế đồng bộ của các sản phẩm HA có thể đáp ứng được những nhu cầu khắt khe nhất trong các mô hình Web - Application, thậm chí là Database smilie

T
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 13/08/2014 10:31:50 (+0700) | #3 | 281284
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Trước tiên mình xin cảm ơn Ikut3 đã tư vấn cho mình, các vấn đề bạn đặt ra mình xin trả lời:
1. Kết nối giữa NFS storage & Web server: 1000Mbps, bw dùng iperf để đo (Đo lúc web server chưa có http traffic):
Code:
# iperf -c 10.0.x.y -P 1 -i 1
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec  111 MBytes  932 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 87.9 MBytes  737 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec  110 MBytes  925 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec  110 MBytes  926 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec  111 MBytes  929 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec  109 MBytes  916 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec  110 MBytes  923 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec  111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec  111 MBytes  930 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec  108 MBytes  909 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 1.05 GBytes  906 Mbits/sec

iostat tại NFS server (đang có io từ 3 web server):
Code:
# zpool iostat -v
        capacity   operations  bandwidth
pool    alloc  free  read write  read write

rpool    23.1G  905G   0   12 5.25K  115K
 c2t0d0s0 23.1G  905G   0   12 5.25K  115K

zpool1   1003G 1.74T  288  119 2.29M 1.25M
 c2t1d0   334G  594G   96   18  781K  240K
 c2t2d0   334G  594G   96   18  782K  240K
 c2t3d0   334G  594G   96   18  780K  240K
logs      
 c2t75d0  13.9M  111G   0   64   0  556K

- NFS đang chạy trên bundle ZFS (OS: Unix - Openindiana), chạy raid 1, sử dụng Zil SSD cho logs pool
2. Mình có test qua performance giữa apache, php, local storage(1) vs apache, php, nfs storage(2) thì thấy performance (1) > (2), sử dụng strace php-cgi để count syscall khi chạy trên nfs thì thấy các syscall access, open có % lớn hơn khi chạy local storage (ở local storage thì syscall munmap lớn). Sử dụng cachefs & nhưng cũng không ăn thua. Nên có nghĩ đến việc đổi mô hình, nhưng mắc phải vấn đề sync, dữ liệu hosting rất nhiều. với lại đang là mô hình production, thay đổi thì chắc rất cực.
Mình tập trung vấn đề load avg tại web server do chỉ có 1 con server ấy bị, các con khác còn lại chạy bình thường
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 17/08/2014 18:21:53 (+0700) | #4 | 281331
[Avatar]
Ikut3
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 23:47:03
Messages: 1429
Location: Nhà hát lớn
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Hello Tuan (sorry vì mình reply trễ)

Nếu theo các thông số bạn đưa ra trên Webserver này, thì tuyệt nhiên mình không thấy có gì bất thường. Thậm chí là còn nhanh nữa là đằng khác. Đoán già đoán non thôi thì bạn thử gather lại với các thông tin tương tự trên các server khác để so sánh xem có sự chênh lệch ở điểm nào không ? Mình nghĩ nên chạy cho các server ở thời điểm có lượng người truy cập.

Mình chỉ hơi confuse ở 2 điểm này, nếu bạn tiếp tục được cùng mình thì tốt

1. Bạn có hệ thống monitoring nào để lấy các thông tin của các server không ? Mình nghĩ sử dụng graph trong các trường hợp này sẽ thấy được nhiều mối tương quan hơn là chỉ dựa vào các thông số

2. Bạn có đảm bảo rằng Server chậm đang cài giống 100% cấu hình cả mềm lẫn cứng đối với các server khác ?

Kinh nghiệm của mình trong những case mà tất cả mọi thứ đều có sự logic như thế này là "so sánh & so sánh". Có thể 1 vài thông số tunning của application dựa vào phần cứng đã bị sai lệch đi khi chạy trên những hardware profile khác nhau ?

Mình có dùng thử 1 công cụ mới được giới thiệu ở Hacker News là http://www.sysdig.org/. Mình thấy có sự khác biệt rất nhiều so với việc tự gather từ những thông số rời rạc như disk - ram - cpu thông qua các câu lệnh thường dùng. Với sysdig mình nắm được rõ mọi hành vi của bất kì request nào thông suốt từ application đến kernel, tiêu tốn bao nhiêu phần trăm tài nguyên hệ thống. Biết đâu sự bình thường trong những tình huống bất thường diễn ra từ đó.

Thân

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 20/08/2014 17:48:58 (+0700) | #5 | 281352
myquartz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2005 04:58:30
Messages: 563
Offline
[Profile] [PM]

tuanksor wrote:

- Source code đặt tại NFS (mount nfs v3)
 


tuanksor wrote:

2. Mình có test qua performance giữa apache, php, local storage(1) vs apache, php, nfs storage(2) thì thấy performance (1) > (2), sử dụng strace php-cgi để count syscall khi chạy trên nfs thì thấy các syscall access, open có % lớn hơn khi chạy local storage (ở local storage thì syscall munmap lớn). Sử dụng cachefs & nhưng cũng không ăn thua. Nên có nghĩ đến việc đổi mô hình, nhưng mắc phải vấn đề sync, dữ liệu hosting rất nhiều. với lại đang là mô hình production, thay đổi thì chắc rất cực.
Mình tập trung vấn đề load avg tại web server do chỉ có 1 con server ấy bị, các con khác còn lại chạy bình thường 


Có vẻ như 2 phần bôi đậm kia, kết hợp thông tin NFS v3 là vấn đề của bạn.
Ứng dụng của bạn khi chạy local storage nó sử dụng IO kiểu mmap/munmap, một kiểu IO có tốc độ cao và trễ thấp.

Khi mount với NFS v3, thì mmap không được hỗ trợ, phải fail-back về kiểu open/read bình thường (nên syscall 2 cái này nhiều hơn). Có vài thảo luận về vấn đề NFS liên quan đến mmap này.

Kể cả khi dùng open/read thì cũng có vấn đề. Do NFS là 1 share file system nên yếu tố concurrency được đảm bảo, chính nó gây nhiều overhead xử lý các IO, nhất là trong trường hợp read+write IO. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới IO wait cao hơn local storage.

Bạn không nói rõ ngoài source code ra thì còn content nào khác (ví dụ images, css...) phải lấy ra từ disk không, ứng dụng chỉ source code/content read only hay cả read/write.

Vì thế, giải pháp là
1. bạn phải từ bỏ NFS, phải dùng local storage + sync.
2. bạn phải tuning/sửa lại ứng dụng PHP hoặc cách dùng module, sao cho phân rõ kiểu IO với từng module (read hay read/write) để dùng NFS cache được, (kiểm tra lại ứng dụng mount NFS dạng read-only và tùy chọn nolock, bật cache nữa).
3. Ứng dụng phải sửa hoặc NFS mount option phải chỉnh lại để truy cập IO tối ưu cho open/read, tránh locking hoặc cache-sync giữa các node mount lên NFS server.

Ref: Google 1 lúc thì ra khá nhiều thông tin liên quan đến NFS mmap. Ví dụ có 1 thảo luận:
http://stackoverflow.com/questions/10367577/mmap-file-shared-via-nfs
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 21/08/2014 09:11:16 (+0700) | #6 | 281357
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]

Ikut3 wrote:
Hello Tuan (sorry vì mình reply trễ)

Nếu theo các thông số bạn đưa ra trên Webserver này, thì tuyệt nhiên mình không thấy có gì bất thường. Thậm chí là còn nhanh nữa là đằng khác. Đoán già đoán non thôi thì bạn thử gather lại với các thông tin tương tự trên các server khác để so sánh xem có sự chênh lệch ở điểm nào không ? Mình nghĩ nên chạy cho các server ở thời điểm có lượng người truy cập.

Mình chỉ hơi confuse ở 2 điểm này, nếu bạn tiếp tục được cùng mình thì tốt

1. Bạn có hệ thống monitoring nào để lấy các thông tin của các server không ? Mình nghĩ sử dụng graph trong các trường hợp này sẽ thấy được nhiều mối tương quan hơn là chỉ dựa vào các thông số

2. Bạn có đảm bảo rằng Server chậm đang cài giống 100% cấu hình cả mềm lẫn cứng đối với các server khác ?

Kinh nghiệm của mình trong những case mà tất cả mọi thứ đều có sự logic như thế này là "so sánh & so sánh". Có thể 1 vài thông số tunning của application dựa vào phần cứng đã bị sai lệch đi khi chạy trên những hardware profile khác nhau ?

Mình có dùng thử 1 công cụ mới được giới thiệu ở Hacker News là http://www.sysdig.org/. Mình thấy có sự khác biệt rất nhiều so với việc tự gather từ những thông số rời rạc như disk - ram - cpu thông qua các câu lệnh thường dùng. Với sysdig mình nắm được rõ mọi hành vi của bất kì request nào thông suốt từ application đến kernel, tiêu tốn bao nhiêu phần trăm tài nguyên hệ thống. Biết đâu sự bình thường trong những tình huống bất thường diễn ra từ đó.

Thân

 

Hi Ikut3,
thanks đã reply
1. Hệ thống sử dụng nagios & nagios grapth để thu thập các thông tin của server. Nhưng khi dựng server lên và chạy đã xảy ra sự cố như trên, k thể để chạy lâu dài mà mình phải ngắt ra khỏi hệ thống.
2. Mình không đảm bảo 100% là phần cứng giống nhau nhưng tương đương nhau về lượng (CPU, mem, Disk, ....), 100% về config giống nhau.
Hiện tại đã thay thế 1 con server khác, cũng với những config như vậy nhưng lại chạy bình thường, k vấn đề gì xảy ra. Nên nghĩ chắc vấn đề là ở phần cứng nhưng k biết troubleshoot như thế nào cho chính xác mà thôi smilie
Thanks Ikut3 về cái tool sysdig (biết thêm 1 món smilie)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 21/08/2014 09:29:28 (+0700) | #7 | 281358
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]

myquartz wrote:

tuanksor wrote:

- Source code đặt tại NFS (mount nfs v3)
 


tuanksor wrote:

2. Mình có test qua performance giữa apache, php, local storage(1) vs apache, php, nfs storage(2) thì thấy performance (1) > (2), sử dụng strace php-cgi để count syscall khi chạy trên nfs thì thấy các syscall access, open có % lớn hơn khi chạy local storage (ở local storage thì syscall munmap lớn). Sử dụng cachefs & nhưng cũng không ăn thua. Nên có nghĩ đến việc đổi mô hình, nhưng mắc phải vấn đề sync, dữ liệu hosting rất nhiều. với lại đang là mô hình production, thay đổi thì chắc rất cực.
Mình tập trung vấn đề load avg tại web server do chỉ có 1 con server ấy bị, các con khác còn lại chạy bình thường 


Có vẻ như 2 phần bôi đậm kia, kết hợp thông tin NFS v3 là vấn đề của bạn.
Ứng dụng của bạn khi chạy local storage nó sử dụng IO kiểu mmap/munmap, một kiểu IO có tốc độ cao và trễ thấp.

Khi mount với NFS v3, thì mmap không được hỗ trợ, phải fail-back về kiểu open/read bình thường (nên syscall 2 cái này nhiều hơn). Có vài thảo luận về vấn đề NFS liên quan đến mmap này.

Kể cả khi dùng open/read thì cũng có vấn đề. Do NFS là 1 share file system nên yếu tố concurrency được đảm bảo, chính nó gây nhiều overhead xử lý các IO, nhất là trong trường hợp read+write IO. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới IO wait cao hơn local storage.

Bạn không nói rõ ngoài source code ra thì còn content nào khác (ví dụ images, css...) phải lấy ra từ disk không, ứng dụng chỉ source code/content read only hay cả read/write.

Vì thế, giải pháp là
1. bạn phải từ bỏ NFS, phải dùng local storage + sync.
2. bạn phải tuning/sửa lại ứng dụng PHP hoặc cách dùng module, sao cho phân rõ kiểu IO với từng module (read hay read/write) để dùng NFS cache được, (kiểm tra lại ứng dụng mount NFS dạng read-only và tùy chọn nolock, bật cache nữa).
3. Ứng dụng phải sửa hoặc NFS mount option phải chỉnh lại để truy cập IO tối ưu cho open/read, tránh locking hoặc cache-sync giữa các node mount lên NFS server.

Ref: Google 1 lúc thì ra khá nhiều thông tin liên quan đến NFS mmap. Ví dụ có 1 thảo luận:
http://stackoverflow.com/questions/10367577/mmap-file-shared-via-nfs
 

Cảm ơn myquartz đã tư vấn,
Về source code và tất cả content đều đặt tại 1 folder trên nfs mount, read lẫn write
1. Vì hiện nó đang vận hành, mô hình xuyên xuốt từ phía khách hàng đến cả phần quản lý, nên việc thay đổi như vậy mình thấy rất khó mặc dù là muốn thế
2,3. Đây là option mount nfs hiện tại đang sử dụng:
Code:
rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.x,mountvers=3,mountport=43882,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.x 0 0

trước có dùng option fsc và chạy cachefs nhưng mình bỏ do mình test đi test lại thấy vẫn như nhau k có tác dụng gì lắm.
bạn phải tuning/sửa lại ứng dụng PHP hoặc cách dùng module, sao cho phân rõ kiểu IO với từng module (read hay read/write) để dùng NFS cache được 

mình k rõ ý này lắm, myquartz có thể tư vấn thêm ở cái đoạn này ko smilie ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 21/08/2014 16:20:07 (+0700) | #8 | 281360
myquartz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2005 04:58:30
Messages: 563
Offline
[Profile] [PM]

tuanksor wrote:

Cảm ơn myquartz đã tư vấn,
Về source code và tất cả content đều đặt tại 1 folder trên nfs mount, read lẫn write
1. Vì hiện nó đang vận hành, mô hình xuyên xuốt từ phía khách hàng đến cả phần quản lý, nên việc thay đổi như vậy mình thấy rất khó mặc dù là muốn thế
2,3. Đây là option mount nfs hiện tại đang sử dụng:
Code:
rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=10.0.0.x,mountvers=3,mountport=43882,mountproto=udp,local_lock=none,addr=10.0.0.x 0 0

trước có dùng option fsc và chạy cachefs nhưng mình bỏ do mình test đi test lại thấy vẫn như nhau k có tác dụng gì lắm.
bạn phải tuning/sửa lại ứng dụng PHP hoặc cách dùng module, sao cho phân rõ kiểu IO với từng module (read hay read/write) để dùng NFS cache được 

mình k rõ ý này lắm, myquartz có thể tư vấn thêm ở cái đoạn này ko smilie ?
 


Về mount options, không có gì nhiều để góp ý, trừ việc thay relatime thành noatime, nó sẽ giúp tiết kiệm 1 chút IO cho việc read-only.

Về ý mà bạn chưa rõ, thì nó đơn giản là phân rõ mục nào là read-only (ví dụ source code), mục nào lả read/write. Để có ứng phó và dùng các mount-point thích hợp cho từng dạng truy cập, không để chung code + static content + upload content vào chung 1 chỗ như cái nồi lẩu, sẽ rất khó. Một số dạng static content như ảnh, hay css ít bị thay đổi, thì nên read-only, nó sẽ tận dụng thế mạnh của nfs cache ở phía client.
Còn một số thư mục dành cho upload, thì việc tạo 1 thư mục chuyên cho upload (tạo riêng 1 mount point read-only để client tải từ web server cũng là nội dung upload đó) sẽ giúp tối ưu hóa IO hơn một chút.
Nếu content upload nhiều thì tốt nhất là quá trình upload sẽ write file vào 1 temp dir (ở local storage) rồi sau khi upload xong 100% content, thì làm lệnh move sang NFS, nó sẽ nhanh hơn nhiều là open và write trực tiếp file vào nfs share.

Việc sửa ứng dụng là mệt nhất. Nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả tuyệt đối. Tóm lại tuân thủ nguyên tắc lập trình rõ ràng: file nào chỉ cần read thì open read-only trên mount point read-only. file nào cần write thì open write-only trên mount point read/write. Tránh tối đa mở file vừa read, vừa write, lẫn lộn.

Làm việc với NFS thì có mấy cái chú ý vậy thôi. Mấy bài toán web cỡ lớn đòi hỏi nhiều đầu tư về kiến trúc, mô hình hoạt động và ứng dụng thay đổi nhiều, nó không phải cái app nhỏ cho vào cái máy lớn để chạy đâu.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ vấn đề về high load avg 24/08/2014 20:55:40 (+0700) | #9 | 281403
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
cảm ơn myquartz đã giải thích rõ ràng cho mình hiểu vấn đề,
như myquartz nói việc phân rõ ràng mount point nào cho dạng truy cập nào thì mình thấy nó thích hợp nếu ứng dụng web là của mình, mình điều chỉnh thế nào cũng đc. Nhưng do hiện tại nó là mô hình shared host, việc điều chỉnh cho từng host tương ứng chắc là k khả thi, smilie. nó đúng như là cái nồi lẩu thật smilie
Không biết là có ứng dụng nào có thể cache lại php file lên trên web server để nó có thể đọc từ local cho lần thứ 2 thay vì phải truy xuất vào nfs k nhỉ
mình có dùng cachefs nhưng thấy nó cache tùm lum hết, mà hiệu năng cũng k cải thiện đc mấy
xin cảm ơn mọi ng đã xem và tư vấn giúp mình
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|