banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Làm thế nào để Apache lưu lại client IP thay vì IP của Nginx?  XML
  [Question]   Làm thế nào để Apache lưu lại client IP thay vì IP của Nginx? 08/01/2013 17:08:11 (+0700) | #1 | 272539
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

emdinoiay wrote:
@chú Conmale: Cháu có cấu hình nginx + apache (server khác), vì IP trong access_logs của serve Apache toàn IP của nginx (nginx front end proxy). Vì để dễ trong việc phân tích log, có cách nào để apache ghi lại log của chính client truy cập không chú, mong chú phản hồi sớm. 

Nginx:
http://wiki.nginx.org/HttpProxyModule#.24proxy_add_x_forwarded_for

Apache:
http://stderr.net/apache/rpaf/
http://httpd.apache.org/docs/trunk/mod/mod_remoteip.html
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm thế nào để Apache lưu lại client IP thay vì IP của Nginx? 10/01/2013 08:24:30 (+0700) | #2 | 272589
vd_
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/03/2010 03:05:09
Messages: 124
Offline
[Profile] [PM]
còn thiếu cái này trong conf của apache nữa

LogFormat "%{X-Real-IP}i %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

hoặc

LogFormat "%{X-Real-IP}i %l %u %t \"%r\" %>s %b" common


rpaf & x_forward_for chỉ mới add vào http header, còn bạn gì đó hỏi là log
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|