banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Mục lục các bài viết có giá trị của hệ điều hành *nix (13/12/2010)  XML
  [Question]   Mục lục các bài viết có giá trị của hệ điều hành *nix (13/12/2010) 29/07/2006 06:06:12 (+0700) | #1 | 10776
[Avatar]
tranvanminh
HVA Friend

Joined: 04/06/2003 06:36:35
Messages: 516
Location: West coast
Offline
[Profile] [PM]
- MỤC LỤC - được tạo ra để giới thiệu những bài viết của thành viên HVA và những bài viết được thành viên HVA sưu tập trên khắp nơi. Những bài viết hướng dẫn hữu ích của các bạn đăng lên khi trải qua 1 thời gian nhất định, chúng tôi sẽ lần lượt đăng tại đây để giới thiệu cho các thành viên tìm kiếm dễ dàng hơn. khi đó các bài viết sẽ được chuyển đi vào /hvaonline/readingRoom/show/4.html .

Các bài viết giới thiệu tổng quát về *nix
Linux FAQ || /hvaonline/posts/list/126.html

The Unofficial Fedora FAQ (bản dịch tiếng Việt) || /hvaonline/posts/list/127.html

Cài đặt và Sử dụng Fedora Core 2 || /hvaonline/posts/list/61.html

Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4 || /hvaonline/posts/list/2321.html

Hướng Dẫn Cài đặt Fedora Core 6 || /hvaonline/posts/list/4873.html

Hướng Dẫn Cài Đặt Debian GNU/Linux || /hvaonline/posts/list/2402.html

Sử dụng Knoppix || /hvaonline/posts/list/2401.html

Kiến thức cơ bản về Slackware Linux || /hvaonline/posts/list/2405.html

Giáo trình UNIX || /hvaonline/posts/list/2408.html

Linux cho người dùng || /hvaonline/posts/list/2532.html

An introduction to services, runlevels, and rc.d scripts || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/10589.html

Tìm hiểu các dịch vụ trong hệ điều hành Fedora 7 || /hvaonline/posts/list/15684.html

Hướng dẫn cài đặt SLAX Linux vào USB || /hvaonline/posts/list/17008.html

[Bài viết] Mô hình Thin client - diskless với FreeBSD || /hvaonline/posts/list/17276.html

Các bài viết về bảo mật Linux

Ký sự các vụ DDoS đến HVA || /hvaonline/posts/list/112.html

Bảo vệ máy chủ an toàn với phần mềm tự do || /hvaonline/posts/list/48.html

Bảo mật hệ thống *nix với PAM (linet) || /hvaonline/posts/list/118.html

Tăng cường an ninh cho hệ thống Linux (Phần 1) || /hvaonline/posts/list/1545.html

Tăng cường an ninh cho hệ thống Linux (Phần 2) || /hvaonline/posts/list/1546.html

Security On Linux System || /hvaonline/posts/list/1985.html

OpenSSH || /hvaonline/posts/list/734.html

HACK LINUX || /hvaonline/posts/list/98.html

Mã hóa trong Linux - Giới thiệu GNUPG || /hvaonline/posts/list/2303.html

Giới thiệu về Metasploit || /hvaonline/posts/list/1179.html

Giải pháp theo dõi cấu hình hệ thống - Tripwire || /hvaonline/posts/list/1182.html

Mã hóa root file system với FreeBSD geli || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/7525.html

Một chút về SUID/SGID || /hvaonline/posts/list/16026.html

Mã hóa trong Linux với GnuPG || /hvaonline/posts/list/17223.html

[Thủ thuật] Cẩn thận với sudo trên *nix || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/17027.html#102334

Các bài viết về Linux Kernel
Tìm hiểu nhân của hệ điều hành Linux || /hvaonline/posts/list/57.html

Biên dịch Linux kernel - phần 1 || /hvaonline/posts/list/63.html

Biên dịch Linux kernel - phần 2 || /hvaonline/posts/list/64.html

Biên dịch Linux kernel - phần 3 || /hvaonline/posts/list/87.html

Biên dịch Linux kernel - phần 4 || /hvaonline/posts/list/88.html

Biên dịch một kernel trên hệ thống CentOS || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/5472.html

Các bài viết về Linux Firewall
Case 1 - iptables và máy đơn || /hvaonline/posts/list/105.html

Case 2 - iptables và máy đơn || /hvaonline/posts/list/154.html

Tài liệu Iptables bằng tiếng Việt || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/5463.html

Các bài viết về Web server
Kiện Toàn Bảo Mật Cho Apache - Phần 1 || /hvaonline/posts/list/107.html

Kiện Toàn Bảo Mật Cho Apache - Phần 2 || /hvaonline/posts/list/108.html

Làm reverse proxy với Linux + Apache httpd || /hvaonline/posts/list/100.html

Ứng dụng tập tin htaccess trên máy chủ Apache || /hvaonline/posts/list/1542.html

Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache || /hvaonline/posts/list/1543.html

Proxy Server With Apache || /hvaonline/posts/list/488.html

Cài đặt Apache+PHP+MySQL || /hvaonline/posts/list/2350.html

Phát hiện và chống xâm nhập Web Server với Mod Security || /hvaonline/posts/list/2602.html

Cài đặt lighttpd trên Linux || /hvaonline/posts/list/11486.html

Các bài viết về Mail server

Qmail as a Mail Gateway - Phần 1 || /hvaonline/posts/list/119.html

Qmail as a Mail Gateway - Phần 2 || /hvaonline/posts/list/120.html

Qmail as a Mail Gateway - Phần 3 || /hvaonline/posts/list/121.html

Qmail as a Mail Gateway - Phần 4 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/122.html

Làm mail server với Postfix - Phần 1 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/1294.html

Làm mail server với Postfix - Phần 2 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2550.html

Làm mail server với Postfix - Phần 3 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2551.html

Làm mail server với Postfix - Phần 4 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2552.html

Làm mail server với Postfix - Phần 5 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2553.html

Làm mail server với Postfix - Phần 6 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2554.html

Cài đặt nhanh và cấu hình qmail + vpopmail+procmail + daemontools || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/1965.html

Cài đặt nhanh và cấu hình Qmail+POP3+APOP || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2331.html

Loại bỏ spam khỏi qmail SMTP bằng RBL || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/10639.html  

Các bài viết về DNS/ DNS Server
BIND - Phần 1 || /hvaonline/posts/list/1298.html

BIND - Phần 2 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2183.html

BIND - Phần 3 || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2184.html

BIND - Phần 4 (phần cuối) || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/2185.html

Thay thế BIND với djbdns - phần 1 || /hvaonline/posts/list/169.html

Thay thế BIND với djbdns - phần 2 || /hvaonline/posts/list/170.html

Thay thế BIND với djbdns - phần 3 || /hvaonline/posts/list/172.html

Thay thế BIND với djbdns - phần 4 || /hvaonline/posts/list/174.html

Thay thế BIND với djbdns - phần 5 (phần cuối) || /hvaonline/posts/list/175.html

Cấu hình BIND || /hvaonline/posts/list/17448.html

DynamicDNS ddclient || /hvaonline/posts/list/14776.html

Thiết lập DNS server với DJBDNS trên nền FreeBSD || /hvaonline/posts/list/32663.html

Các bài viết về SNMP/SENSOR
Giám sát hệ thống bằng SNMP || /hvaonline/posts/list/1333.html

Cấu hình SNMP || /hvaonline/posts/list/1334.html

Cách chỉnh tốc độ quạt của mainboard || /hvaonline/posts/list/499.html

Các bài viết về Snort
Snort với ACID+MySQL || /hvaonline/posts/list/2110.html

Cài đặt nhanh hệ thống phát hiện xâm nhập || /hvaonline/posts/list/643.html

SNORT || /hvaonline/posts/list/167.html

Các bài viết về DHCP
Cấu hình DHCP server || /hvaonline/posts/list/1297.html

Các bài viết về SAMBA
Cùng học Samba || /hvaonline/posts/list/2116.html

SAMBA 3.0 THỰC HÀNH || /hvaonline/posts/list/2115.html

Hỏi cách dùng AD accounts để đăng nhập trên Linux server? || /hvaonline/posts/list/29699.html


Các bài viết về FTP
vsftp with virtual user || /hvaonline/posts/list/2109.html

Cải tiến một chút về cấu hình vsftpd với virtual user || /hvaonline/posts/list/24059.html

Các bài viết về Linux Clustering
Công nghệ clustering trên Linux || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/1041.html

Linux Virtual Server || /hvaonline/posts/list/740.html

Từng buớc một để triển khai hệ thống Cluster || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/5417.html

Các bài viết về Linux tunneling
Linux tunneling || /hvaonline/posts/list/1522.html

Tự làm VPN đơn giản với m0n0wall || /hvaonline/posts/list/1358.html

Các bài viết về Linux Wireless
Sử dụng Wireless với Linux || /hvaonline/posts/list/4805.html

Linux Wireless - Phần 1 || /hvaonline/posts/list/2752.html

Linux Wireless - Phần 2 || /hvaonline/posts/list/2753.html

Linux Wireless - Phần 3 || /hvaonline/posts/list/2754.html

Thiết kế mạng không dây: Dùng Linux làm Access Point || /hvaonline/posts/list/102.html

Development
uClibc và BusyBox || /hvaonline/posts/list/1560.html

Sử dụng SYSLINUX làm bootloader || /hvaonline/posts/list/1563.html

Hướng dẫn lập trình Python || /hvaonline/posts/list/17999.html

Programing
Tóm tắt Linux Shell Programming || /hvaonline/posts/list/2477.html

Linux Tips
Thay đổi hostname || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/6597.html

Sử Dụng Tiếng Việt Với LaTeX || /hvaonline/posts/list/62.html

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình User Mode Linux || /hvaonline/posts/list/123.html

Sử dụng GRUB || /hvaonline/posts/list/136.html

Cài đặt các ứng dụng từ mã nguồn trên Linux || /hvaonline/posts/list/497.html

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trong Linux || /hvaonline/posts/list/2545.html

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt trong Linux || /hvaonline/posts/list/2547.html

MPlayer - SMART - RPM BUILD || /hvaonline/posts/list/669.html

Nâng cấp Ubuntu với Automatix || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/4788.html

Sử dụng wget thông qua Proxy Server || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/4786.html

Xóa Linux || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/8503.html

Thêm HD vào Linux || /hvaonline/posts/list/13092.html

xvnkb cho người dùng GNOME || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/7157.html

Cấu hình VNC server/viewer trong Linux || /hvaonline/posts/list/16417.html

Tất cả về Linux swap space || /hvaonline/posts/list/17527.html

Cấu hình và sử dụng các log files của hệ thống || /hvaonline/posts/list/16534.html

Cấu hình dịch vụ xinetd || /hvaonline/posts/list/16780.html

Toàn tập backup với lệnh tar || /hvaonline/posts/list/16350.html

Tune the User Environment and System Environment Variables || /hvaonline/posts/list/16573.html

Manage/Query Kernel and Kernel Modules at Runtime || /hvaonline/posts/list/16205.html

Sử dụng at || /hvaonline/posts/list/16105.html

Theo dõi nhiệt độ ổ cứng với hddtemp || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/17725.html

Tại sao init scripts lại yêu cầu lock files || /hvaonline/posts/list/18921.html

Làm sao biết mình đang dùng distro nào || /hvaonline/posts/list/19358.html

Quản lý không gian ổ cứng sử dụng quota || /hvaonline/posts/list/24714.html

Những thủ thuật nhỏ với Fedora || /hvaonline/posts/list/20355.html

Vài ngày học một lệnh Linux || /hvaonline/posts/list/19738.html

Xác định 1 process đang chạy trên CPU nào? || /hvaonline/posts/list/31245.html

Shell script: Printf với new line || /hvaonline/posts/list/31210.html

GNOME Terminator - chạy nhiều terminals trên một cửa sổ || /hvaonline/posts/list/25304.html

Hướng dẫn đưa nội dung file cấu hình một cách cô đọng hơn || /hvaonline/posts/list/23374.html

Các bài viết về RPM
Bản dịch tài liệu RPM Guide from docs.fedoraproject.org || http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/10426.html

Cách đóng gói RPM || /hvaonline/posts/list/1293.html

Tạo file spec cho các gói RPM || /hvaonline/posts/list/2452.html

Windows + Linux
Hướng dẫn cài và sử dụng Linux và Windows trên cùng 1 PC || /hvaonline/posts/list/2302.html

Chia sẻ máy in giữa Windows và Linux || /hvaonline/posts/list/104.html

Dùng NTFS của XP trong LINUX - Case 1 || /hvaonline/posts/list/2791.html

Dùng NTFS của XP trong LINUX - Case 2 || /hvaonline/posts/list/2792.html

Cài đặt và hiệu chỉnh linux song song với windows || /hvaonline/posts/list/6130.html

Cài IE trên Linux || /hvaonline/posts/list/16220.html

Cài Windows XP sau khi đã cài Ubuntu 7.10 || /hvaonline/posts/list/17988.html

Other
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) || /hvaonline/posts/list/101.html

Kinh nghiệm trong việc nghiên cứu triển khai phần mềm mã nguồn mở || /hvaonline/posts/list/2180.html

Linux có gì hấp dẫn || /hvaonline/posts/list/2292.html

Linux trong tầm tay || /hvaonline/posts/list/735.html

Hỏi đáp về các trở ngại gặp phải khi dùng Fedora || /hvaonline/posts/list/12926.html

Tại sao SSH session ko disconnected khi thay đã đổi port? || /hvaonline/posts/list/30004.html
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|