banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Những thủ thuật nhỏ với Fedora  XML
  [Question]   Những thủ thuật nhỏ với Fedora 24/03/2008 11:20:08 (+0700) | #1 | 120877
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
1. Hẹn giờ bật (turn on) máy
Hầu hết các BIOS mới đều có tính năng alarm wake - turn on hệ thống vào một thời điểm định trước. Tính năng này có thể hoạt động khi hệ thống ở trạng thái hibernate hoặc đã shutdown. Nếu bạn đã enabled tính năng này trong BIOS, thử boot vào Fedora và xem nội dung của file /proc/acpi/alarm:
Code:
$ cat /proc/acpi/alarm 
2008-03-00 09:10:00

Thay đổi nội dung của file này bằng một thời điểm nào đó trong tương lai:
Code:
# echo "2008-03-23 23:00:00" > /proc/acpi/alarm

Sau đó tắt máy đi và kiểm chứng.

2. Disable Touchpad trên laptop
Đôi khi Touchpad gây phiền phức cho bạn khi gõ phím. Với một số máy thì nút tắt Touchpad trên bàn phím cũng không hiệu nghiệm trên Fedora. Để disable Touchpad bạn thử cách sau:
+ Mở file /etc/X11/xorg.conf, trong Section "InputDevice" thêm vào dòng Option "SHMConfig" "on", như sau:
Code:
Section "InputDevice"
    Identifier "Synaptics"
    Driver   "synaptics"
    Option   "Device" "/dev/input/mice"
    Option   "Protocol" "auto-dev"
    Option   "Emulate3Buttons" "yes"
    Option   "LeftEdge" "120"
    Option   "RightEdge" "830"
    Option   "TopEdge" "120"
    Option   "BottomEdge" "650"
    Option   "FingerLow" "14"
    Option   "FingerHigh" "15"
    Option   "MaxTapMove" "110"
    Option   "VertScrollDelta" "20"
    Option   "HorizScrollDelta" "20"
    Option   "MinSpeed" "0.3"
    Option   "MaxSpeed" "0.75"
    Option   "SHMConfig" "on"
EndSection

+ Disable Touchpad với lệnh:
Code:
$ synclient TouchpadOff=1

(Enable lại với TouchpadOff=0)
Đọc man của synclientsyndaemon để tìm hiểu thêm.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 24/03/2008 11:53:36 (+0700) | #2 | 120887
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
3. Thao tác tiện hơn với ssh
Mỗi khi ssh đến một con server nào đó, bạn thường phải gõ:
Code:
$ ssh username@domain -p <port_number>

Để thao tác nhanh hơn bạn có thể chỉnh sửa file cấu hình ssh trên client (/etc/ssh/ssh_config) bằng cách thêm vào một đoạn như sau:
Code:
Host <domainname>
   Port <number>
   User <username>

sau đó bạn chỉ cần gõ:
Code:
$ ssh <domain_name>


Nếu domain hơi dài, bạn có thể đặt cho nó một cái bí danh trong /etc/hosts bằng cách thêm vào một dòng như sau:
<IP_address> <Alias> 

Sau đó sửa lại trong /etc/ssh/ssh_config như sau:
Code:
Host <Alias>
   Port <number>
   User <username>

Bây giờ thì chỉ cần gõ ssh <Alias> là OK.

4. Chạy các ứng dụng đồ họa từ xa
Để thực hiện việc này, bạn sử dụng tùy chọn -X khi ssh. Tùy chọn này cho phép khởi động các ứng dụng đồ họa trên một con máy ở xa (remote) và hiển thị output trên máy của bạn (local):
Code:
$ ssh -C -X <Alias>
$ oocalc

Lưu ý: Để thực hiện việc này, file cấu hình ssh /etc/ssh/sshd_config trên remote server bạn cần gán giá trị của X11Forwardingyes.


Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 25/03/2008 09:02:04 (+0700) | #3 | 121064
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
5. Rolling back sau khi nâng cấp, gỡ bỏ các gói

RPM có khả năng lưu dữ liệu trước khi làm việc với các gói. Theo mặc định tính năng này không được enable. Để bật nó, bạn tạo một file /etc/rpm/macros với nội dung:
%_repackage_all_erasures 1 

Còn với yum, bạn gán giá trị cho tham số tsflags (transaction set flags) trong file cấu hình /etc/yum.confrepackage như sau:

[main]
cachedir=/var/cache/yum
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
metadata_expire=1800
installonly_limit=2
exclude=kernel*
tsflags=repackage

# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo
# in /etc/yum.repos.d
 

Bây giờ thử xoá đi một gói nào đó rồi test xem sao:
Code:
$ sudo rpm -Uvh --rollback "10 minutes ago"
Rollback packages (+1/-0) to Mon Mar 24 19:29:26 2008 (0x47e79ea6):
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:pdfedit        ########################################### [ 50%]
Cleaning up repackaged packages:
    Removing /var/spool/repackage/pdfedit-0.3.2-2.fc8.i386.rpm:

Giá trị đi kèm với rollback rất linh động, bạn có thể sử dụng một số định dạng ngày tháng như:

# rpm -Uhv --rollback 'last Monday'
# rpm -Uhv --rollback '1 hours ago'
# rpm -Uhv --rollback '24 march 2008 16:30'
# rpm -Uhv --rollback '4:30 pm last Monday'
# rpm -Uhv --rollback 'yesterday'
 

Trước khi rollback bạn có thể xem những gì xảy ra với tuỳ chọn --test:
Code:
$ sudo rpm -Uvh --test --rollback "10 minutes ago"
Rollback packages (+1/-0) to Mon Mar 24 19:34:31 2008 (0x47e79fd7):
Preparing...        ########################################### [100%]
Cleaning up repackaged packages:
    Removing /var/spool/repackage/pdfedit-0.3.2-2.fc8.i386.rpm:


Repackaged files được lưu trong /var/spool/repackage. Nếu lúc nào đó không cần rollback, hoặc file này đã quá lớn, bạn có thể xóa nó đi:
Code:
$ du -sh /var/spool/repackage/
4.8M  /var/spool/repackage/

$ sudo rm -fr /var/spool/repackage/


ps: Bạn không thể rolling back quá trình cài đặt các gói bởi vì không có files nào trên hệ thống để "repackaged" cả. Tuy nhiên bạn có thể xoá nó đi, đó chính là roll-back.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 26/03/2008 10:40:44 (+0700) | #4 | 121243
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
6. Xem tài liệu Word trên Terminal

Bạn cần 2 công cụ:
+ wvWare: tập hợp các tiện ích convert files
+ w3m: trình duyệt web trên Terminal
Code:
# yum -y install wvWare w3m

Thủ thuật là chúng ta sẽ convert doc file sang định dạng html và dùng w3m để hiển thị nó:
Code:
$ wvWare -x wvshell_tutorial.xml shell_tutorial.doc | w3m -T text/html


7. Hiển thị PDF files trên Terminal

Bạn cần tiện ích pdftohtml:
Code:
# yum -y install pdftohtml

Code:
$ pdftohtml -q -noframes -stdout OReilly-SSHTheDefinitiveGuide.pdf .pdf | elinks
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 10/04/2008 08:08:29 (+0700) | #5 | 124328
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
8. Để những thay đổi trong .bashrc, .bash_profile có hiệu lực mà không cần logout rồi login lại

Giả sử trong ~/.bash_profile bạn thêm 1 biến môi trường như sau:
PATH=$PATH:$HOME/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin 

Để thay đổi này có hiệu lực bạn chỉ cần gõ:
$ . ~/.bash_profile
(có một khoảng trắng sau dấu chấm đầu tiên)
 

Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 14/08/2008 13:38:02 (+0700) | #6 | 146791
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
9. Thay đổi độ phân giải màn hình trong chế độ console

Mở file /boot/grub/menu.lst, thêm vào cuối dòng kernel đoạn text:
vga=<value> 

với <value> như sau:

791 - 1024x768, 16 bit
792 - 1024x768, 24 bit
794 - 1280x1024, 16 bit
795 - 1280x1024, 24 bit
 

hoặc:
Code:
| 640x480  800x600  1024x768 1280x1024
----+------------------------------------
256 | 0x301  0x303   0x305   0x307
32k | 0x310  0x313   0x316   0x319
64k | 0x311  0x314   0x317   0x31A
16M | 0x312  0x315   0x318   0x31B

Ví dụ cần tăng độ phân giải lên 800*600, tôi chỉnh lại menu.lst như sau:
Code:
title Fedora (2.6.25.11-97.fc9.i686)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.25.11-97.fc9.i686 ro root=UUID=a51aeddc-afc6-4dd1-b664-dd5f1c86bc57 rhgb quiet vga=0x303
    initrd /initrd-2.6.25.11-97.fc9.i686.img


10. Đổi font cho console

Mở file /etc/sysconfig/i18n:
Code:
$ sudo vim /etc/sysconfig/i18n

thay đổi giá trị của biến SYSFONT:

LANG="en_US.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
 

Tùy chọn font này được lấy từ:
Code:
$ ls /lib/kbd/consolefonts/
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 14/08/2008 14:17:07 (+0700) | #7 | 146793
[Avatar]
secmask
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/10/2004 13:52:24
Messages: 553
Location: graveyard
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

quanta wrote:
8. Để những thay đổi trong .bashrc, .bash_profile có hiệu lực mà không cần logout rồi login lại

Giả sử trong ~/.bash_profile bạn thêm 1 biến môi trường như sau:
PATH=$PATH:$HOME/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin 

Để thay đổi này có hiệu lực bạn chỉ cần gõ:
$ . ~/.bash_profile
(có một khoảng trắng sau dấu chấm đầu tiên)
 

 


cái này sao chỉ có hiệu lực trong cửa sổ terminal hiện thời thôi anh, nếu em close lại và mở cái mới ra thì thấy PATH vẫn là PATH cũ.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Những thủ thuật nhỏ với Fedora 19/08/2008 14:25:18 (+0700) | #8 | 147683
examen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/01/2008 03:14:31
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]
Em thấy thay dổi thật mà.
Chắc bác quên ko SAVE rùi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|