banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux  XML
  [Question]   Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux 24/01/2013 17:33:13 (+0700) | #121 | 273001
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
1. dpkg: Chương trình quản lý gói của Debian

Sử dụng dpkg để cài 1 phần mềm từ file .deb

Code:
# dpkg -i filename.deb


Liệt kê các gói đã cài:

Code:
$ dpkg -l


Kết hợp với grep để kiểm tra xem gói vim đã được cài chưa và nếu được cài thì là những gói nào

Code:
$ dpkg -l | grep vim


2. tail: dùng để đọc nội dung từ cuối file

- Nếu chạy mà không có tham số, nó sẽ mặc định in ra 10 dòng cuối cùng của file:
Code:
$ tail filename


- Để đọc 5 dòng cuối cùng của file:

Code:
$ tail -5 filename


- Tùy chọn f (follow) cho phép tail theo dõi sự thay đổi của file, nếu có nội dung đưa vào cuối file thì nó sẽ được in ra. Ví dụ lệnh sau sẽ luôn in ra 5 dòng cuối cùng, nếu file có thêm nội dung thì nó sẽ in ra và chỉ in 5 dòng cuối:

Code:
$ tail -5 -f filename


Tùy chọn f thường được dùng để theo dõi lỗi của 1 chương trình trong quá trình nó chạy nếu biết file log của nó. Ví dụ nếu gõ lệnh sau thì sẽ luôn biết được lỗi mới nhất của giao diện GUI:

Code:
$ tail -f ~/.xsession-errors


3. blkid: Xem thông tin về block device.

Ví dụ blkid trên máy mình:

Code:
$ blkid
/dev/sda1: UUID="D66615066614E8CF" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="DATA" UUID="32EC0EF8EC0EB65F" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: LABEL="MEDIA" UUID="DEC8530A31178BE1" TYPE="ntfs"
/dev/sda7: UUID="4f22f01d-b0cc-4238-a1e3-a092b461d646" TYPE="ext3"
/dev/sda8: UUID="59253199-6d61-4de9-b717-a56be24e88f9" TYPE="swap"
/dev/sda9: UUID="04a52a34-b2a0-4cdb-b25d-0217cd0600e4" TYPE="ext3"


/dev/sdax là tên phân vùng ổ cứng do Linux đặt (để quản lý).

LABLE: tên của phân vùng (có thể có hoặc không) do người dùng đặt (lúc format chẳng hạn)

UUID: không rõ lắm, nhưng nó được dùng để định danh 1 phân vùng, ví dụ Linux có thể đặt tên 1 phân vùng là sda1 hay sda2,... nhưng UUID của nó thì vẫn giữ nguyên. Thông tin này thường được dùng trong file /etc/fstab

TYPE: kiểu phân vùng, có thể là ext3, ext4, NTFS, FAT32,...

-sh
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux 23/03/2013 19:21:58 (+0700) | #122 | 274327
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
4. Vô hiệu hóa touchpad

$ synclient TouchpadOff=1

Để bật touchpad trở lại:

$ synclient TouchpadOff=0
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux 28/03/2013 10:17:15 (+0700) | #123 | 274454
[Avatar]
Ikut3
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/09/2007 23:47:03
Messages: 1429
Location: Nhà hát lớn
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Code:
chmod +t files/folders


The sticky bit looks like: -rwx——T
When the sticky bit is enabled, only the owner of the file can change its permissions or delete it. Without the sticky bit, anyone with write permissions can change the modes (including ownership) or delete a file. This one is also handy when sharing files with a group of people.

http://www.linuxnix.com/2012/01/sticky-bit-set-linux.html

smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux 21/06/2013 16:14:27 (+0700) | #124 | 276771
LnK
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/04/2006 11:12:59
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
69. lvdisplay: hiển thị thông tin ổ logic

Code:
--- Logical volume ---
 LV Path        /dev/vg_newmail/lv_root
 LV Name        lv_root
 VG Name        vg_newmail
 LV UUID        GfmRFM-aQ81-aArr-3o61-7tlg-oTul-6FGN2D
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time newmail.example.com, 2013-03-21 15:08:54 +0700
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        95.57 GiB
 Current LE       24465
 Segments        2
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/vg_newmail/lv_swap
 LV Name        lv_swap
 VG Name        vg_newmail
 LV UUID        dbx2Kn-RHN3-Aku8-R8c0-4kRR-20c0-gzTYJT
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time newmail.example.com, 2013-03-21 15:09:04 +0700
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        3.94 GiB
 Current LE       1008
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:170. pvdisplay: hiển thị thông tin ổ vật lý

Code:
--- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sda2
 VG Name        vg_newmail
 PV Size        19.51 GiB / not usable 3.00 MiB
 Allocatable      yes (but full)
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       4994
 Free PE        0
 Allocated PE     4994
 PV UUID        yjIFNv-mdVv-zuNI-bmbj-Jxcc-xLnH-IHl2L0
  
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sda3
 VG Name        vg_newmail
 PV Size        80.00 GiB / not usable 4.00 MiB
 Allocatable      yes (but full)
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       20479
 Free PE        0
 Allocated PE     20479
 PV UUID        uJNngv-sPbF-W1DO-PVfp-Z46U-2VSD-wSgg59
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux 26/10/2013 22:04:23 (+0700) | #125 | 278863
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Khi gõ `ps ux` mình nhìn thấy một process thế này:
Code:
quanta  3993 1.0 0.0 100980 3672 pts/2  S+  22:54  0:00 ./flexAsynch -t 1 -p 80 -l 2 -o 100 -c 100 -n


Muốn biết current working directory của process này, trước kia mình hay dùng:
Code:
$ ls -l /proc/3993/cwd
lrwxrwxrwx 1 quanta quanta 0 Oct 26 22:55 /proc/3993/cwd -> /usr/local/mysqlc732/bin


hoặc:
Code:
$ readlink /proc/3993/cwd
/usr/local/mysqlc732/bin


Nay biết thêm một lệnh ngắn hơn, đó là:
Code:
$ pwdx 3993
3993: /usr/local/mysqlc732/bin
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux 04/03/2014 21:37:26 (+0700) | #126 | 279915
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

toantoet wrote:
Lang thang trên mạng search được cái này cũng hay
Auto complete cho lệnh service:
Code:
complete -W "$(ls /etc/init.d/)" service

từ giờ khi sử dụng lệnh service, chỉ cần nhớ chữ cái đầu của dịch vụ rồi ấn tab.
làm tương tự với chkconfig:

Code:
complete -W "$(ls /etc/init.d/)" chkconfig

 

Bạn nào hay dùng `~/.ssh/config` có thể autocomplete hostname bằng cách:
Code:
complete -o default -o nospace -W "$(awk '/^Host / { print $2 }' ~/.ssh/config)" ssh scp sftp
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|