banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cài đặt JForum trên Linux  XML
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 27/02/2008 08:59:23 (+0700) | #1 | 116840
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Trên Windows, các bạn có thể đọc bài hướng dẫn cài JForum của "Khủng Long" tại đây

Với Linux, các bạn hoàn toàn có thể làm tương tự. Tớ xin ghi lại các bước cơ bản cài đặt JForum trên Fedora.

1. Cài đặt MySQL

Code:
# yum -y install mysql mysql-server


Đặt password cho root user:
Code:
# mysqladmin -u root password quanta

(với quanta là password cho root)

Truy cập MySQL server:
Code:
# mysql -u root -p

Dấu nhắc password xuất hiện, bạn nhập vào password của root (quanta)

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 5.0.45 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
 


Tạo một database có tên là jforum:

mysql> create database jforum;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 

Như vậy là bạn đã có 1 database có tên là jforum

2. Cài đặt Java và Tomcat

a. Cài đặt Java

Download Java SE Development Kit 6 Update 4 (jdk-6u4)
wget -o http://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/VerifyItem-Start/jdk-6u4-linux-i586.bin?BundledLineItemUUID=LJ9IBe.p6BoAAAEYTmRR8FSU&OrderID=0i5IBe.pA0gAAAEYZmNR8FSU&ProductID=qEhIBe.nT2sAAAEYW0kwUUg7&FileName=/jdk-6u4-linux-i586.bin 


Thêm quyền execute và tiến hành cài đặt:
Code:
# chmod +x jdk-6u4-linux-i586.bin
# ./jdk-6u4-linux-i586.bin


Dời jdk1.6.0_04 vào /usr/local:
Code:
# mv jdk1.6.0_04 /usr/local


Thêm Java vào System path bằng cách mở file /etc/profile và thêm vào dòng
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_04 


Logout và login lại, kiểm tra java đã được cài đặt bằng lệnh:
Code:
$ java -version
java version "1.6.0_04"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_04-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b19, mixed mode, sharing)


b. Cài đặt Tomcat

Download Tomcat 6 về, và giải nén:
Code:
$ wget http://mirror.olnevhost.net/pub/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.16/bin/apache-tomcat-6.0.16.tar.gz
$ tar zxf apache-tomcat-6.0.16.tar.gz


Dời vào /usr/local và đổi tên thư mục thành tomcat:
Code:
# mv apache-tomcat-6.0.16 /usr/local/tomcat


Khởi động Tomcat:
Code:
# /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:  /usr/local/tomcat
Using CATALINA_HOME:  /usr/local/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp
Using JRE_HOME:    /usr


Thử xem Tomcat đã chạy chưa, bạn gõ:
Code:
# links http://localhost:8080

màn hình tương tự như sau sẽ xuất hiện:
Nhấn Ctrl + C hoặc Esc để thoát.

Tiếp theo chúng ta cần làm nốt một số việc:
+ Build Java Service Daemon để chạy Tomcat:
Code:
# cd /usr/local/tomcat/bin/
# tar -zxf jsvc.tar.gz
# cd jsvc-src/
# autoconf
# chmod +x configure
# ./configure
# make
# cp jsvc ..
# cd ..

+ Nếu muốn đổi sang cổng 80, bạn có thể mở file /usr/local/tomcat/conf/server.xml, sửa đoạn này:
Code:
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 
        connectionTimeout="20000" 
        wwwectPort="8443" />

thành:
Code:
<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" 
        connectionTimeout="20000" 
        wwwectPort="8443" />


+ Các bạn có thể tham khảo đoạn code init script để khởi động và dừng Tomcat tự động bằng cách google với từ khoá: "tomcat init script", chẳng hạn:

Code:
#!/bin/sh
 #
 # Startup script for the Jakarta Tomcat Java Servlets and JSP server
 #
 # chkconfig: 345 85 15
 # description: Jakarta Tomcat Java Servlets and JSP server
 # processname: tomcat
 # pidfile: /var/run/tomcat.pid
 # config:

 # Source function library.
 . /etc/rc.d/init.d/functions

 # Source networking configuration.
 . /etc/sysconfig/network

 # Check that networking is up.
 [ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0

 # Set Tomcat environment.
  export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_04
  export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat
  export CATALINA_OPTS="-server -Xms64m -Xmx512m -Dbuild.compiler.emacs=true"

 [ -f /usr/local/tomcat/bin/startup.sh ] || exit 0
 [ -f /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh ] || exit 0

 # See how we were called.
 case "$1" in
  start)
     # Start daemon.
     echo -n "Starting Tomcat: "
     /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
     RETVAL=$?
     echo
     [ $RETVAL = 0 ] && touch /var/lock/subsys/tomcat
     ;;
  stop)
     # Stop daemons.
     echo -n "Shutting down Tomcat: "
     /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
     RETVAL=$?
     echo
     [ $RETVAL = 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/tomcat
     ;;
  restart)
     $0 stop
     $0 start
     ;;
  condrestart)
     [ -e /var/lock/subsys/tomcat ] && $0 restart
     ;;
  status)
     status tomcat
     ;;
  *)
     echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
     exit 1
 esac

 exit 0

Sau đó:
Code:
# chmod +x /etc/init.d/tomcat
# chkconfig --add tomcat
# chkconfig --level 345 tomcat on
# chown -R apache:apache /usr/local/tomcat
# chown -R root:root /usr/local/tomcat/bin
# /etc/init.d/tomcat start


3. Tiến hành cài đặt JForum

Download JForum, giải nén và dời vào /usr/local/tomcat/webapps:
Code:
$ wget http://www.jforum.net/download_file.jsp?type=zip
$ unzip jforum-2.1.8.zip
# mv jforum-2.1.8 //usr/local/tomcat/webapps/jforum

Mở Web browser lên và gõ: http://localhost:8080/jforum/install.jsp, màn hình xuất hiện như sau:
Bạn tiến hành điền các thông số:
Database Name: jforum (đã tạo ở trên)
Database Username: root
Database Password: password lúc bạn gán cho root user của MySQL
Administrator Password: đặt password cho Admin của Forum
Nhấn Next step:
Nhấn Begin Install, có thể bạn sẽ gặp lỗi như sau:
Nguyên nhân của lỗi này, như các bạn nhìn thấy là: user đang chạy webserver không có quyền write với thư mục WEB-INF/config và các thư mục con của nó. Khắc phục bằng cách:
+ Xác định xem tomcat được owned bởi user nào:
Code:
$ ls -la /usr/local/ | grep tomcat
drwxrwxr-x 9 apache apache 4096 2008-02-26 09:59 tomcat

+ Thay đổi quyền sở hữu cho jforum và các thư mục con:
Code:
# chown apache:apache -R /usr/local/tomcat/webapps/jforum


Quay trở lại bước 2 của quá trình cài đặt, các bạn nhấn Try again, màn hình cài đặt thành công xuất hiện:
Nhấn tiếp Click here to access the forum:
Chúc các bạn thành công.

Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 27/02/2008 18:50:01 (+0700) | #2 | 116891
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:
.............
Thêm quyền execute và tiến hành cài đặt:
Code:
# chmod +x jdk-6u4-linux-i586.bin
# ./jdk-6u4-linux-i586.bin


Dời jdk1.6.0_04 vào /usr/local:
Code:
# mv jdk1.6.0_04 /usr/local


Thêm Java vào System path bằng cách mở file /etc/profile và thêm vào dòng export
JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_04 


Logout và login lại, kiểm tra java đã được cài đặt bằng lệnh:
Code:
$ java -version
java version "1.6.0_04"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_04-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b19, mixed mode, sharing)


.......

 


Phần này nên dùng tên chung cho jdk thay vì dùng cả phiên bản để sau này khi cập nhật jdk không cần phải chỉnh sửa nhiều.

Sau khi dời vào /usr/local, nên tạo symbolic link:
ln -s /usr/local/jdk1.6.0_04 /usr/local/jdk (chẳng hạn)

Sau đó mới chỉnh profile cho giá trị JAVA_HOME.

Nếu sau này upgrade lên jdk1.6.0_05 chẳng hạn thì chỉ cần xóa cái symlink cũ, tạo symlink mới đến jdk1.6.0_05 là xong.

Thân mến.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 02/03/2008 13:01:35 (+0700) | #3 | 117550
subnetwork
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 1666
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Hi quanta,
Anh có góp ý với em ở 2 điểm
- Thứ nhất ở phần password cho mysql
Đăng nhập vào mysql chạy lệnh này xem
Code:
select user,host,password from mysql.user;


Em sẽ thấy phần host nó có 2 dòng và phần password thì không thấy gì cả, em nên set password cho cả 2 dòng này (host). Tham khảo thêm cú pháp
set password for  


- Theo anh (ý lộn theo đại ca conmale) smilie em nên cài đặt connector module mod_jk (hỗ trợ Apache 1.x và 2.x) hoặc mod_proxy (không hỗ trợ Apache 1.x) cho nó nằm giữa Tomcat connector và Apache module . Như thế bài viết của em good hơn , cố gắng viết tip nhiều cho anh đọc em nhé smilie
Quản lý máy chủ, cài đặt, tư vấn, thiết kế, bảo mật hệ thống máy chủ dùng *nix
http://chamsocmaychu.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 04/03/2008 00:34:39 (+0700) | #4 | 117720
hvtuananh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/08/2007 20:22:20
Messages: 68
Offline
[Profile] [PM]
Mình dùng Ubuntu 6.06 Server LTS, khi cài Jforum thì ngon lành. Nhưng không thể gõ được tiếng Việt. Khi gõ vào 1 đoạn, post lên thì nó thành thế này:

Th? 7 tu?n này (08/03/2008) nhóm CTV s? ngh? Seminar. Tu?n sau m?i vi?c v?n di?n ra bình th??ng v?i Seminar trình bày v? UDP, TFTP, BOOTP c?a AnhHVT.

Làm thế nào đây?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 04/03/2008 00:48:05 (+0700) | #5 | 117721
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hvtuananh wrote:
Mình dùng Ubuntu 6.06 Server LTS, khi cài Jforum thì ngon lành. Nhưng không thể gõ được tiếng Việt. Khi gõ vào 1 đoạn, post lên thì nó thành thế này:

Th? 7 tu?n này (08/03/2008) nhóm CTV s? ngh? Seminar. Tu?n sau m?i vi?c v?n di?n ra bình th??ng v?i Seminar trình bày v? UDP, TFTP, BOOTP c?a AnhHVT.

Làm thế nào đây? 

Bạn mở file /usr/local/tomcat/webapps/jforum/WEB-INF/config/SystemGlobals.properties, sửa dòng này:
default.container.encoding = ISO-8859-1 

thành:
default.container.encoding = UTF-8 
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 04/03/2008 01:04:41 (+0700) | #6 | 117726
hvtuananh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/08/2007 20:22:20
Messages: 68
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi sửa xong thì gặp lỗi này:

java.io.UnsupportedEncodingException: UTF-8
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 05/03/2008 23:57:23 (+0700) | #7 | 118019
[Avatar]
Tal
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2007 16:50:17
Messages: 67
Offline
[Profile] [PM]
Bài viết trong jforum không hiện được tiếng Việt. Em chưa hiểu nguyên nhân.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 06/03/2008 00:20:01 (+0700) | #8 | 118021
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

Tal wrote:
Bài viết trong jforum không hiện được tiếng Việt. Em chưa hiểu nguyên nhân. 

Tham khảo: /hvaonline/posts/list/3225.html
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 07/03/2008 06:37:43 (+0700) | #9 | 118270
subnetwork
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 1666
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]

hvtuananh wrote:
Sau khi sửa xong thì gặp lỗi này:

java.io.UnsupportedEncodingException: UTF-8  


Database sử dụng phần mềm nào ? Phiên bản phần mềm ?
Cài đặt Tomcat có sử dụng thêm connector module nào đứng giữa Tomcat và Apache hay không ? Nếu có thì connector module đó tên là gì ?
Quản lý máy chủ, cài đặt, tư vấn, thiết kế, bảo mật hệ thống máy chủ dùng *nix
http://chamsocmaychu.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 28/11/2008 08:10:31 (+0700) | #10 | 160531
[Avatar]
ciscovn86
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/05/2007 19:43:53
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Các anh cho em hỏi về lỗi font trong jforum với. Em đã cài hoàn thành jforum trên Linux Redhat, nhưng hiện em bị lỗi gõ font khi viết bài trên forum. Em đã tham khảo bài viết tại HVA nhưng vẫn ko giải quyết được vấn đề. Các anh giúp em với được ko ạ.

DB: MySQL4.1.22
Tomcat em sử dụng thêm Module nào.

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 28/11/2008 10:20:52 (+0700) | #11 | 160541
[Avatar]
fanlinux
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/03/2007 15:37:27
Messages: 91
Location: Lưng Đồi
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Chào ciscovn86
Bạn đã xem kỹ các bài hướng dẫn về jforum trên diễn đàn chưa. Hồi mới cài jforum tôi cũng đánh vật với vấn đề về Hiển thị tiếng việt. Nhờ conmale, khunglong va quanta giờ tôi cũng có 1 jforum để dùng .
Còn vấn đề của bạn bạn xem phiên bản Mysql của bạn rồi thay đổi cho thích hợp
http://www.jforum.net/doc/MySQLSQLFiles
xem kỹ lại các hướng dẫn của bác conmale, xem lại database khi cài xong jforum có đúng không.
Như mình cài đi cài lại không được mặc dù đã thực hiện đúng tất cả các bước cuối cùng do Mysql server bị lỗi, xóa Mysql đi cài lại thì hiển thị rất tốt.
Vài ý cho bạn tham khảo Chúc thành công
Sống là Mua và Bán một thứ gì đó được gọi là Hàng hóa Món hàng này có thể Sờ, Mó và Nắm được hay không là phụ thuộc vào người MUA! Các bạn nhỉ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 28/11/2008 12:04:36 (+0700) | #12 | 160551
minhmang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/03/2007 18:43:50
Messages: 197
Location: Any Proxy
Offline
[Profile] [PM]
Em cũng đang muốn tạo 1 jforum trên linux theo hứong dẫn của mod quanta. Hiện tai em đã cài được mysql và mysql-server bằng yum rồi.

Nhưng khi em chạy lệnh
Code:
# mysqladmin -u root password minhmang


Thì gặp ngay lỗi như sau

Code:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' exists!


Em cũng chưa hiểu nguyên nhân tại sao vì chưa có kinh nghiệm.Mong được mọi người giúp đỡ.

Many Thanks.[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 28/11/2008 12:49:17 (+0700) | #13 | 160558
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

minhmang wrote:

...
Code:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' exists!

 

Chắc bạn chưa start mysql?

Nếu bạn start rồi, bạn có thể:
- Đọc tài liệu về mysql
- Tìm hiểu về mysql.sock
- Thảy file cấu hình my.cnf lên đây
- Paste một trong những dòng trên vào Google.

Thường thì khi mới làm quen với mysql, khá nhiều người gặp lỗi này (tớ cũng vậy), và tớ thực hiện theo những bước ở trên để tìm ra cách khắc phục nó.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 29/11/2008 03:13:26 (+0700) | #14 | 160614
Destiny3986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/11/2007 23:54:52
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Em đã làm theo các bước hướng dẫn nhưng đến lúc chọn "Begin Install" thì gặp lỗi này:

Error while trying to configure the database. Please check if parameters like username, password and host are correct and try again.

Error raised:
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLNonTransientConnectionException: Server connection failure during transaction. Due to underlying exception: 'java.net.SocketException: java.net.ConnectException: Connection refused'.

** BEGIN NESTED EXCEPTION **

java.net.SocketException
MESSAGE: java.net.ConnectException: Connection refused

STACKTRACE:

java.net.SocketException: java.net.ConnectException: Connection refused
at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:156)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:276)
at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2769)
at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1531)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:266)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:582)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:207)
at net.jforum.SimpleConnection.getConnection(SimpleConnection.java:94)
at net.jforum.SimpleConnection.init(SimpleConnection.java:74)
at net.jforum.view.install.InstallAction.configureDatabase(InstallAction.java:679)
at net.jforum.view.install.InstallAction.doInstall(InstallAction.java:172)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at net.jforum.Command.process(Command.java:114)
at net.jforum.view.install.InstallAction.process(InstallAction.java:915)
at net.jforum.InstallServlet.service(InstallServlet.java:141)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at net.jforum.util.legacy.clickstream.ClickstreamFilter.doFilter(ClickstreamFilter.java:59)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:175)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:286)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:844)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)


** END NESTED EXCEPTION **


Attempted reconnect 3 times. Giving up.


Các anh giúp em khắc phục với >"<!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 29/11/2008 03:45:39 (+0700) | #15 | 160618
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

Destiny3986 wrote:
Em đã làm theo các bước hướng dẫn nhưng đến lúc chọn "Begin Install" thì gặp lỗi này:

Error while trying to configure the database. Please check if parameters like username, password and host are correct and try again.
...
 

Bạn kiểm tra lại các thông số trên một lần nữa xem nào. Trên Terminal bạn thử gõ:

$ mysql -u <username> -p <database_name>

sau đó nhập password xem kết nối được chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 29/11/2008 08:10:17 (+0700) | #16 | 160639
Destiny3986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/11/2007 23:54:52
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
root@GantzPC:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 48
Server version: 5.0.67-0ubuntu6 (Ubuntu)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Em kết nối được, nhưng lúc install jforum thì vẫn bị lỗi đó.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 02/12/2008 06:10:40 (+0700) | #17 | 160963
[Avatar]
ciscovn86
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/05/2007 19:43:53
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]

fanlinux wrote:
Chào ciscovn86
Bạn đã xem kỹ các bài hướng dẫn về jforum trên diễn đàn chưa. Hồi mới cài jforum tôi cũng đánh vật với vấn đề về Hiển thị tiếng việt. Nhờ conmale, khunglong va quanta giờ tôi cũng có 1 jforum để dùng .
Còn vấn đề của bạn bạn xem phiên bản Mysql của bạn rồi thay đổi cho thích hợp
http://www.jforum.net/doc/MySQLSQLFiles
xem kỹ lại các hướng dẫn của bác conmale, xem lại database khi cài xong jforum có đúng không.
Như mình cài đi cài lại không được mặc dù đã thực hiện đúng tất cả các bước cuối cùng do Mysql server bị lỗi, xóa Mysql đi cài lại thì hiển thị rất tốt.
Vài ý cho bạn tham khảo Chúc thành công 


Híc bác fanlinux ơi. Tôi cài đi cài lại MySQL cũng như làm lại các bước của bác quanta mà unicode vẫn bị lỗi. Tiêu để của bài viết thì ko bị lỗi, nhưng nội dung thì bị lỗi font mới đau chứ. Tôi ko hiểu nguyên nhân từ đâu mà sao lại bị lỗi thế. Tôi cài lại MySQL nhiều lần và tôi nghĩ tôi ko thể cài lỗi được. bác giúp tôi với.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 02/12/2008 10:32:52 (+0700) | #18 | 160988
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
@Destiny3986: Bạn cho xem screenshot bạn đã điền các thông số liên quan đến MySQL: username, password, host, ...và screenshot thông tin lỗi luôn.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: [Tut] Cài đặt JForum trên Linux 02/12/2008 10:55:53 (+0700) | #19 | 160996
Destiny3986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/11/2007 23:54:52
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]

Cái này hả a.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 15:36:35 (+0700) | #20 | 219464
zjm_zjm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2009 01:53:09
Messages: 159
Location: hhhhhh
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]
Anh quanta cho em hỏi xí, em tìm cái gói jdk-6u4-linux-i586.bin mà không có, lên mạng tìm tùm lum gói hết.

em down 1 gói là jre-6u4-linux-i586.bin gì đó làm các bước tương tự như export, copy vào /usr/local
nhưng khi em show version thì không có gì

Em show thử rpm nhưng nó ra thế này.
Code:
[root@serverfram ~]# rpm -ql java
package java is not installed


Nhưng nó lại có câu lệnh java
Code:
[root@zjm ~]# java -version
java version "1.4.2"
gij (GNU libgcj) version 4.1.2 20070626 (Red Hat 4.1.2-14)

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
[root@zjm ~]#


Mong anh chỉ giáo smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 18:26:19 (+0700) | #21 | 219468
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

zjm_zjm wrote:
Anh quanta cho em hỏi xí, em tìm cái gói jdk-6u4-linux-i586.bin mà không có, lên mạng tìm tùm lum gói hết.
 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

zjm_zjm wrote:

em down 1 gói là jre-6u4-linux-i586.bin gì đó làm các bước tương tự như export, copy vào /usr/local
nhưng khi em show version thì không có gì

Em show thử rpm nhưng nó ra thế này.
Code:
[root@serverfram ~]# rpm -ql java
package java is not installed

 

Bạn thử rpm -qa | grep jdk xem.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 19:22:10 (+0700) | #22 | 219469
zjm_zjm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2009 01:53:09
Messages: 159
Location: hhhhhh
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]


quanta wrote:

Bạn thử rpm -qa | grep jdk xem. 


Cái này không ra cái gì hết. Em đang down cái link anh đưa...
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 19:35:09 (+0700) | #23 | 219470
nbthanh
HVA Friend

Joined: 21/12/2001 14:51:51
Messages: 429
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:

zjm_zjm wrote:

em down 1 gói là jre-6u4-linux-i586.bin gì đó làm các bước tương tự như export, copy vào /usr/local
nhưng khi em show version thì không có gì

Em show thử rpm nhưng nó ra thế này.
Code:
[root@serverfram ~]# rpm -ql java
package java is not installed

 

Bạn thử rpm -qa | grep jdk xem. 

Cài bản bin chứ có phải bản rpm đâu, thì làm sao mà rpm nó ra gì được?
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 19:48:02 (+0700) | #24 | 219472
zjm_zjm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2009 01:53:09
Messages: 159
Location: hhhhhh
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]
Code:
[root@zjm ~]# java -version
 java version "1.4.2"
 gij (GNU libgcj) version 4.1.2 20070626 (Red Hat 4.1.2-14)
 
 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
 This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
 warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 [root@zjm ~]#


Ý của mình là đây nè, khi mình chưa cài java thì trên hệ thống nó có sẵn nhưng khi rpm ra thì không có.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 20:51:26 (+0700) | #25 | 219475
zjm_zjm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2009 01:53:09
Messages: 159
Location: hhhhhh
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]

Okay cái java mình đã giải quyết được rồi.
nhưng tới bước này thì ..., trong thư mục của mình không có file jsvc.tar.gz
Code:
#cd /usr/local/tomcat/bin/
 # tar -zxf jsvc.tar.gz
 # cd jsvc-src/
 # autoconf
 # chmod +x configure
 # ./configure
 # make
 # cp jsvc ..
 # cd ..


mình dùng tomcat 6.0.29
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 31/08/2010 23:09:35 (+0700) | #26 | 219479
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
http://commons.apache.org/daemon/jsvc.html
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 06/09/2010 07:48:47 (+0700) | #27 | 219989
[Avatar]
holiganvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/05/2009 19:29:45
Messages: 370
Location: Cố Đô Huế
Offline
[Profile] [PM]
bác quanta có thể chỉnh lại mấy cái ảnh ở bài viết đầu tiên được không,ảnh không hiển thị được smilie
HaCk t0 LeArN,N0t LeArN t0 HaCk
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 06/09/2010 10:17:53 (+0700) | #28 | 220024
zjm_zjm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2009 01:53:09
Messages: 159
Location: hhhhhh
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]

quanta wrote:
http://commons.apache.org/daemon/jsvc.html 


A quân cho em hỏi. Em không làm bước này nhưng em vẫn cài jforum thành công và chạy đựoc rồi, cái bứoc này không cần làm cũng đựoc hay sao.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 06/09/2010 12:49:59 (+0700) | #29 | 220063
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

zjm_zjm wrote:
A quân cho em hỏi. Em không làm bước này nhưng em vẫn cài jforum thành công và chạy đựoc rồi, cái bứoc này không cần làm cũng đựoc hay sao. 


Đọc đoạn này sẽ hiểu mà
Jsvc allows the application (e.g. Tomcat) to perform some privileged operations as root (e.g. bind to a port < 1024), and then switch identity to a non-privileged user.

Whilst Tomcat is running, the default firewall on the machine is blocking connections to it, so it's not externally visible. Tomcat is also running as root so if it's compromised, the whole machine will be open to the attacker. We now have to build jscv, the Java Service Daemon, to run it.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Cài đặt JForum trên Linux 22/10/2010 12:17:26 (+0700) | #30 | 223393
zjm_zjm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2009 01:53:09
Messages: 159
Location: hhhhhh
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]
Chào anh, em cài jforum chạy rồi hôm nay test thử, ai ngờ nó không chạy ra hình


Em dùng IE properties xem thử thì nó ra thế nàyhttp://localhost:8080/jforum//images/smilies/9d71f0541cff0a302a0309c5079e8dee.gif 
mà server để cài tomcat là 192.168.1.100

Cái đoạn màu đỏ đáng lẽ là 192.168.1.100, nhưng không biết chỉnh chỗ nào hết. smilie

Đã kiểm tra image rất đầy đủ.

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|