banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: hieupm37  XML
Profile for hieupm37 Messages posted by hieupm37 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

Ky0 wrote:
Gợi ý: khả năng biểu diễn của kiểu int (4 byte) ? Nếu kết quả phép chia mà lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) khả năng biểu diễn thì chuyện gì xảy ra smilie ?
- Ky0 - 


1. int 4 byte có khả năng biểu diễn 2^32 giá trị.
2. Kết quả phép chia 2 số int mà có thể lớn hơn khả năng biểu diễn à? Mình chưa nghe nói đến bao giờ, đọc sách cũng ko thấy ai nói về việc này.

Ky0 wrote:

hieupm37 wrote:
Bài 2 bị lỗi gì vậy Ky0? Mình nghĩ mãi mà ko ra smilie 

Gợi ý: khả năng biểu diễn của kiểu int (4 byte) ? Nếu kết quả phép chia mà lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) khả năng biểu diễn thì chuyện gì xảy ra smilie ?

- Ky0 - 

Uhm. i và j đều là int, j luôn khác 0 thì i/j phải luôn có nghĩa chứ nhỉ? i/j <= i thì i/j luôn nằm trong khoảng của int rồi.
Bác giải thích em hiểu cái smilie. Thanks.
Bài 2 bị lỗi gì vậy Ky0? Mình nghĩ mãi mà ko ra smilie
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|