banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: dragonvnit  XML
Profile for dragonvnit Messages posted by dragonvnit [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Thầy Nam thâm thuý quá, không biết là thầy giờ có dạy nữa không? Dạy ở đâu nhỉ bạn quanta
Thanks Ky0, E thấy tài liệu toàn tiếng Anh đúng là không có tiếng Anh thì IT có thể nói là bó tay chấm cơm smilie(
Chính xác quan trọng là phải có niềm đam mê vote cho bác smilie
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|