banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: cóc đại nhân  XML
Profile for cóc đại nhân Messages posted by cóc đại nhân [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
nói chung là làm cái này nó cũng khá hay nhưng mà hơi dài dòng quá ^^ tìm cách nào ngắn gọn đê anh ơi
đã ko chỉ cho ng ta thì thôi đừng chỉ dẫn bừa bãi chứ bạn smilies
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|