banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: dangquanghunga4  XML
Profile for dangquanghunga4 Messages posted by dangquanghunga4 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Có thể hiện tượng đó là do một số plugin trong olly gây ra , bạn hãy chuyển số plugin đó ra nơi khác và kiểm tra lại !
Nếu muốn viết keygen thì có thể dung RadAsm hoặc WinAsm.
Bạn có thể tham khảo tại đây: http://rootbiez.spaces.live.com/Blog/cns!AC1F6A5FA666A923!442.entry
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|