banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: happycute9  XML
Profile for happycute9 Messages posted by happycute9 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
mình nâng cấp openssl 1.0.1g sao toàn báo lỗi
RC4_CHUNK is undefined
make: Warning: File `Makefile.org' has modification time 7.1e+05 s in the future
Makefile is older than Makefile.org, Configure or config.
Reconfigure the source tree (via './config' or 'perl Configure'), please.
lỗi này là lỗi gì thế các bác? em google rồi nhưng vẫn chưa ra lỗi
Mình nghĩ về lỗi DNS chỉ còn sai mỗi chỗ này vì mình cứ sửa xong thì restart lại card mạng hay máy ảo là bị ngay thêm dòng mà mình note màu đỏ ý smilie

Mình sử dụng DNS cài chung trên máy chủ cài mail zimbra

bino1810 wrote:
Adding mail.zimbra.com to zimbraMailHostPool in default COS...failed. Couldn't find a server entry for mail.zimbra.com 


Trên server Zimbra bạn đang dùng DNS riêng hay trỏ DNS đến server khác?

Lỗi này do DNS của bạn cấu hình sai thôi, cần đảm bảo server có thể phân giải các tên miền mà zimbra yêu cầu. Sau đó chỉnh lại cấu hình zimbra là được.

 


DNS mình check phân giải thì đúng:
[root@mail ~]# nslookup mail.cdit.com.vn
Server: 10.171.21.171
Address: 10.171.21.171#53

Name: mail.cdit.com.vn
Address: 10.171.21.171

[root@mail ~]# host -t mx cdit.com.vn
cdit.com.vn mail is handled by 10 mail.cdit.com.vn.


[root@mail ~]# vi /etc/resolv.conf

; generated by /sbin/dhclient-script
nameserver 10.171.21.171

nhưng có 1 điều là cứ restart lại eth0 hay máy chủ thì bị chèn vào thếm 1 dòng ở Resolv.conf:
search local.cdit.com.vn cdit.com.vn cái dòng này mình đã xoá và save lại rồi nhưng cứ reset máy hoặc card mạng thì bị, mình đang dùng máy ảo
nameserver: 10.171.21.171

Mình cài lại bản zimbra 8. 64 bit trên rhl6 64 bít. khi cài thì ok hết nhưng bắt đâu tới doạn này thì bị báo lỗi fail:

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] y
Save config in file: [/opt/zimbra/config.9067]
Saving config in /opt/zimbra/config.9067...done.
The system will be modified - continue? [No] y
Operations logged to /tmp/zmsetup.05282013-110326.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Creating server entry for mail.zimbra.com...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap ...done.
Saving SSL Certificate in ldap ...done.
Setting spell check URL...failed.
Setting service ports on mail.zimbra.com...done.
Adding mail.zimbra.com to zimbraMailHostPool in default COS...failed. Couldn't find a server entry for mail.zimbra.com
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...failed.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=FALSE...failed.
Setting MTA auth host...failed.
Setting TimeZone Preference...failed.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.zimbra.com...done.
Creating domain zimbra.com...failed.
Setting default domain name...failed.
Creating domain zimbra.com...failed.
Creating admin account admin@zimbra.com...failed.
Creating root alias...failed.
Creating postmaster alias...failed.
Creating user spam.xnrker1no@zimbra.com...failed.
Creating user ham.o6o6dkyjjt@zimbra.com...failed.
Creating user virus-quarantine.iyhsuv3o_f@zimbra.com...failed.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...failed.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.zimbra.com...failed.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...Unable to determine enabled services from ldap.
done.
Installing common zimlets...
com_zimbra_viewmail...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_adminversioncheck...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_clientuploader...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_attachmail...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_phone...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_date...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_webex...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_cert_manager...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_bulkprovision...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_proxy_config...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_email...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_tooltip...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_url...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_ymemoticons...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_srchhighlighter...failed. This may impact system functionality.
com_zimbra_attachcontacts...failed. This may impact system functionality.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...failed.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
The VERSION of zcs installed (8.0.3_GA_5664_CentOS6_64)
The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@zimbra.com)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] n
Notification skipped
Setting up zimbra crontab...done.
HDH của mình là centos 6. bản 32 bit
mình cài zimbra bản RHL5 32 bit luôn
Mình đọc thì toàn thấy nói check lại os để mình check lại 1 lần nữa xem sao vậy

bino1810 wrote:
Ặc, tớ có bảo cậu cài lại đâu?

sau khi copy xong, chạy lệnh:

Code:
$/opt/zimbra/libexec/zmsetup.pl


 


Mình làm lại, copy ok cả rồi nhưng chạy lệnh:
[root@mail zcs-7.2.3_GA_2872.RHEL5.20130304144834]# su - zimbra
[zimbra@mail ~]$ /opt/zimbra/libexec/zmsetup.pl
/usr/bin/perl: symbol lookup error: /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/IO/IO.so: undefined symbol: Perl_Tstack_sp_ptr

bino1810 wrote:
Vẫn bị lỗi perl kìa, bạn làm lại bước copy perl ở trên rồi chạy lại xem. 


Mình copy thì báo ok cả rồi:
root@mail zcs-7.2.3_GA_2872.RHEL5.20130304144834]# rsync -av /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i386-linux-thread-multi /opt/zimbra/zimbramon/lib
sending incremental file list
i386-linux-thread-multi/
i386-linux-thread-multi/CORE/
i386-linux-thread-multi/CORE/libperl.so

sent 1463753 bytes received 39 bytes 2927584.00 bytes/sec
total size is 1463428 speedup is 1.00

[root@mail zcs-7.2.3_GA_2872.RHEL5.20130304144834]# rsync -av /usr/lib/perl5/5.10.0/i386-linux-thread-multi /opt/zimbra/zimbramon/lib
sending incremental file list
i386-linux-thread-multi/
i386-linux-thread-multi/CORE/
i386-linux-thread-multi/CORE/libperl.so -> ../../../CORE/libperl.so

sent 130 bytes received 23 bytes 306.00 bytes/sec
total size is 24 speedup is 0.16
[root@mail zcs-7.2.3_GA_2872.RHEL5.20130304144834]# rm -rf /opt/zimbra/zimbramon/lib/perl5
[root@mail zcs-7.2.3_GA_2872.RHEL5.20130304144834]#
[root@mail zcs-7.2.3_GA_2872.RHEL5.20130304144834]#

thế nhưng cài đè lại thì vẫn bị cái lỗi perl như thế:

Verifying integrity of message store databases. This may take a while.
mysqld is alive
perl: symbol lookup error: /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/Data/UUID/UUID.so: undefined symbol: Perl_Tstack_sp_ptr

smilie(
sau khi làm mấy cái bạn hứong dẫn mình cài lại thì thấy báo thế này:
Do you want to verify message store database integrity? [Y] y
Verifying integrity of message store databases. This may take a while.
mysqld is alive
perl: symbol lookup error: /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/Data/UUID/UUID.so: undefined symbol: Perl_Tstack_sp_ptr
em làm theo hứớng dẫn của bác nó báo như thế này:

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop
/usr/bin/perl: symbol lookup error: /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/Data/UUID/UUID.so: undefined symbol: Perl_Tstack_sp_ptr
[zimbra@mail ~]$ rm -rf /opt/zimbra/db/data/*
[zimbra@mail ~]$ /opt/zimbra/libexec/zmmyinit
* Creating required directories
* Generating mysql config /opt/zimbra/conf/my.cnf
* Creating database in /opt/zimbra/db/data
* Starting mysql server
* Loading schema /opt/zimbra/db/db.sql
* Loading version from /opt/zimbra/db/versions-init.sql
* Setting random passwd for mysql root user in zimbra localconfig
* Setting random passwd for mysql zimbra user in zimbra localconfig
* Changing mysql root user password
* Changing mysql zimbra user password
* Changed zimbra mysql user password
[zimbra@mail ~]$


còn xem zimbra.log thì ko có j luôn ạ

bino1810 wrote:

happycute9 wrote:
Báo lỗi này luôn bác ạ:
[root@mail /]# su - zimbra -c "mysql.server start"
Error: assertion '-r /opt/zimbra/conf/my.cnf' failed
 


Bạn show kết quả:
Code:
su - zimbra -c "which mysql"


và check xem iptables có bật không nhé. 


em đã tắt iptables và ip6tables rồi ạ, chạy lệnh của bác ra thế này:
[root@mail /]# su - zimbra -c "which mysql"
/opt/zimbra/bin/mysql
Báo lỗi này luôn bác ạ:
[root@mail /]# su - zimbra -c "mysql.server start"
Error: assertion '-r /opt/zimbra/conf/my.cnf' failed

bino1810 wrote:
Cài lại bản RHL5 bản 32 bít thì bị lỗi như này:
 


Ý bạn là bản zimbra cho RHL5 32 bit, hay hệ điều hành của bạn chạy RHEL5? 


ý mình là bản zimbra RHL 5 32 bit.
EM vừa làm thế này xong:
For 32-bit:
rsync -av /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i386-linux-thread-multi /opt/zimbra/zimbramon/lib
rsync -av /usr/lib/perl5/5.10.0/i386-linux-thread-multi /opt/zimbra/zimbramon/lib
rm -rf /opt/zimbra/zimbramon/lib/perl5

và cài lại thì ko báo cái lỗi trên nữa nhưng lại ra cái lỗi :

Do you want to verify message store database integrity? [Y] y
Verifying integrity of message store databases. This may take a while.
Error: assertion '-r /opt/zimbra/conf/my.cnf' failed

Các bác xem giúp em với
sau khi fix xong lỗi ý lại bị lại lỗi này:
Do you want to verify message store database integrity? [Y] y
Verifying integrity of message store databases. This may take a while.
Error: assertion '-r /opt/zimbra/conf/my.cnf' failed

Hic sao em làm cứ lỗi mãi thế ko bít
Cài lại bản RHL5 bản 32 bít thì bị lỗi như này:Installing packages

zimbra-core......zimbra-core-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done
zimbra-ldap......zimbra-ldap-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done
zimbra-logger......zimbra-logger-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done
zimbra-mta......zimbra-mta-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done
zimbra-snmp......zimbra-snmp-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done
zimbra-store......zimbra-store-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done
zimbra-apache......zimbra-apache7.2.3_GA_2872.RHEL520130304144834.i386.rpm...done
zimbra-spell......zimbra-spell-7.2.3_GA_2872.RHEL5-20130304144834.i386.rpm...done

/usr/bin/perl: symbol lookup error: /opt/zimbra/zimbramon/lib/i386-linux-thread-multi/auto/IO/IO.so: undefined symbol: Perl_Tstack_sp_ptr
các bác xem giúp em là bị làm sao ạ
các bác cho em hỏi. em cài zimbra dc đến phần chọn các gói cứ chọn yes ý thì đến lúc cài nó báo lỗi này:
This may take a while. Error: assertion '-r /opt/zimbra/conf/my.cnf' failed
Như thế này thì em đã làm sai chỗ nào hay bị sao hả các bác
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|