banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: zatuzik  XML
Profile for zatuzik Messages posted by zatuzik [ number of posts not being displayed on this page: 1 ]
 
Có khả năng upload mỗi tội khi upload xong the name of file is renamed smilie for example , i upload a file with name zatuzik.php , after uploading the name is renamed to 0aef023 .
chỉ xem qua một chút thấy cái này http://www.khoidong.com/index.php?mod=search&txtSearch=%27%27%27%27 lộ path.
bug này khái thác cũng hơi khó ( đây chỉ là nhận định khi đọc đoạn đầu )
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|