banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Lưu ý: gởi bài trong phân mục "Thảo luận thâm nhập"  XML
  [Announcement]   Lưu ý: gởi bài trong phân mục "Thảo luận thâm nhập" 26/04/2007 22:35:16 (+0700) | #1 | 55896
quanlytruong
Administrator

Joined: 01/01/2001 19:49:46
Messages: 204
Offline
[Profile] [PM]
Để duy trình tính xác thực và chất lượng cho phân mục "Thảo luận thâm nhập", đề nghị các thành viên tham gia phân mục này:

- đọc và thực hiện đúng với nội quy chung của diễn đàn.
- đặt tiêu đề rõ ràng và xác thực với nội dung bài viết.
- nên tự trọng và chỉ gởi những thắc mắc + trao đổi thật sự liên quan đến thâm nhập.
- trình bày và diễn giải thắc mắc + trả lời của mình một cách rõ ràng.
- không copy & paste thông tin từ những nơi khác mà không ghi rõ xuất xứ. Nếu cần trích dẫn, chỉ trích dẫn thông tin xác thực và sâu sát nhất đến vấn đề đang bàn luận.


Những câu hỏi mang tính chất kiến thức căn bản được gởi trong phân mục này sẽ bị xóa không cần báo trước. Những thành viên tái phạm sẽ bị khóa tài khoản.

Những thảo luận cho mục đích xin công cụ, nhờ hack/crack, phát tán keylog và virus trong phân mục này sẽ bị xóa không cần báo trước. Những thành viên tái phạm sẽ bị khóa tài khoản.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|