banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Topic phân tích log Hijackthis  XML
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 06/03/2007 08:23:59 (+0700) | #1 | 44911
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Thực hành nhìn log nhiều mới biết nhiều. Bà con có vấn đề về malware, post log của mình lên để phân tích/ giải quyết. Dần dần mới biết nhiều thứ. Hướng dẫn xuông không hiệu quả lớn.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Topic phân tích log Hijackthis 06/03/2007 08:50:29 (+0700) | #2 | 44920
[Avatar]
napoleon_tq
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/12/2006 12:06:39
Messages: 1295
Offline
[Profile] [PM]
Sau một lần bị virut và được bạn tmd gợi ý, giới thiệu về Hijackthis và Proccess explorer thì mình thấy rất bổ ích. Theo mình hiểu thì những chương trình này phân tích những tiến trình đang tác động trực tiếp lên Window, hay nói nôm na là đang "chạy". Tuy nhiên đối với một người mới làm quen với máy tính như mình thì khi nhìn vào file log đó thì không thể biết cái gì "bình thường" và cái gì "bất bình thường". Do vậy rất khó xác định malware, lỡ tay xóa nhầm file hệ thống thì hỏng. Mình mong mọi người đóng góp thêm kinh nghiệm phân tích về vấn đề này.
(Hì, định tạo mới thì tmd đã tạo rồi). Vậy bạn tmd có thể truyền ít kinh nghiệm phân tích file log mọi người cùng tham khảo không? smilie)
Tuỳ tâm biến hiện.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 06/03/2007 08:55:37 (+0700) | #3 | 44924
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Nên có file log của người bị dính malware, thực tế mới biết nhiều, lý luận chung chung có google nói giùm rồi. Nhìn log nhiều, sài máy lâu ngày, bạn sẽ có kinh nghiệm.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 06/03/2007 09:35:41 (+0700) | #4 | 44931
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Lựa đại một cái log trên trang beepingcomputer.com phân tích coi chơi. Trang này cũng có chất lượng.

Code:
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
D:\Program Files\messenger\MsgPlus.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
D:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/def.../search/ie.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/def...//www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/def...//www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files\messenger\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe
O4 - Startup: VonageRestart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm
O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend... - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/mailto.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www1.snapfish.com/SnapfishActivia.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4C7294F5-3F64-43B0-86B5-1F6E4091DC2A}: NameServer = 198.231.23.102
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{95973231-F090-460E-B087-63A1AA1C2A39}: NameServer = 198.231.23.102
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9F2A4713-7955-4F61-9A1B-C0DBF12B6873}: NameServer = 198.231.23.102
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D99BD224-5962-4703-B2C1-E70391BC7ED9}: NameServer = 198.231.23.102
O18 - Protocol: msnim - 0 - (no file)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 06/03/2007 10:01:56 (+0700) | #5 | 44934
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Người post cái log này hỏi cái nào "xấu" đã dính vào máy.

Đọc tut của Hijackthis để biết chi tiết cấu trúc log.Bà con nên coi mấy cái process bình thường của windows, từng chử một. Để phân biệt với các process nhái . Ví dụ như svhost hay svohost .v.v . Các soft bình thường mình hay dùng như Yahoo Messenger, IDM, flashget,Yahoo toolbar....


Code:
C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
 C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe


Bình thường ít có software nào chêm .exe vào system32. Cũng hiếm soft chêm .dll vào chổ này.

Bà con có thể search google để biết chi tiết 2 cái .exe đó. Tụi này đều là trojan. Sau đó vào registry search theo tên file,thông tin từ internet để biết thêm vài thứ có liên quan. Đừng search ngoài explorer, search ngoài đó làm sinh key trong registry, mất công vô ích.

Code:
O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

Cái dòng này để (no name) có thể thông tin registry về software này tiêu tùng rồi. Bạn search nó trên google luôn.

Code:
O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe


Hai cái key này của 2 con trojan, giúp cho nó chạy. Bà con có thể làm quen với cách rút gọn đường dẫn registry đó.

Code:
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll


Dòng này để no name, nhưng bạn có thể nhìn vào đường dẫn, tên file để biết thêm thông tin.

Code:
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll


Cái này là cảnh báo windows không có bản quyền.

Một số malware không bộc lộ gì để bị Hijackthis bắt thông tin , như rootkit hoặc ngay cả vài loại lợi dụng hole của microsoft(IE).


3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 07/03/2007 04:18:39 (+0700) | #6 | 45056
dcmo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/03/2007 13:15:24
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Kính chào tất cả các Bác, nhờ các Bác phân tích hộ em máy của em có bị dính con nào không.
Cảm ơn các Bác nhiều lắm.


Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\WINNT\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\WINNT\System32\mgabg.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\Program Files\Rainbow Technologies\sentLM\Server\lservnt.exe
C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Universal Shield 4.1\US30Service.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\FREESP~1\SpyWatcher.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
D:\softs\UNIKEY\UniKey.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr7/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr7/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtray.exe SetReg
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Spy Watcher] "C:\PROGRA~1\FREESP~1\SpyWatcher.exe" -S
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtrdr.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID {DA9935BA-22F7-44ee-BD12-BD8B87700BEA}
O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] D:\softs\UNIKEY\UniKey.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check(3).lnk = C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV03.EXE
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: PalStart.lnk = C:\Program Files\Paltalk Messenger\palstart.exe
O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.audiovault.com
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1143508323328
O20 - Winlogon Notify: avpe32 - avpe32.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: ur32megareg - C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Settings\ur32mega.dll (file missing)
O21 - SSODL: Adobe Photoshop 7.0 - {EEC6769E-7072-FF9C-FC65-462338D56AA1} - c:\program files\adobe\photoshop 7.0\zjshrt32.dll (file missing)
O23 - Service: ArchServer - Unknown owner - C:\NewsBoss\archserver.exe (file missing)
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINNT\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: MGABGEXE - Matrox Graphics Inc. - C:\WINNT\System32\mgabg.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: SentinelLM - Unknown owner - C:\Program Files\Rainbow Technologies\sentLM\Server\lservnt.exe
O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: US30Service - Unknown owner - C:\Program Files\Universal Shield 4.1\US30Service.exe

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 07/03/2007 14:55:01 (+0700) | #7 | 45182
[Avatar]
hungrau
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/12/2006 03:02:23
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]
hì ! nhiều quá ! mình xem phần process thì hình như tất cả đều ok nhỉ ! còn mấy cái kia nhiều quá, khi nào rảnh thì tiếp tục đọc và phân tích . hì !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 08/03/2007 00:36:50 (+0700) | #8 | 45211
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Máy được "bảo vệ" kỹ quá.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 13/03/2007 05:30:01 (+0700) | #9 | 46228
[Avatar]
nmha174
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/05/2005 08:19:00
Messages: 10
Location: vùng quê nghèo khổ
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!] [MSN]
Bác nào rảnh xem giúp máy tính của em với:
Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Detected: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)
* Using default options
==================================================

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe
C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe
C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe
C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe
C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Quest Software\Toad for Oracle\TOAD.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe
C:\Documents and Settings\nguyenmanhha\Desktop\BHome.exe
C:\Documents and Settings\nguyenmanhha\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

--------------------------------------------------

Checking Windows NT UserInit:

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

--------------------------------------------------

Autorun entries from Registry:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

S3TRAY2 = S3Tray2.exe
ATIModeChange = Ati2mdxx.exe
BluetoothAuthenticationAgent = rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
BMMMONWND = rundll32.exe C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatInfEx.dll,BMMAutonomicMonitor
EZEJMNAP = C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
ATIPTA = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
dla = C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
IBMPRC = C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe
QCWLICON = C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
BMMGAG = RunDll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\pwrmonit.dll,StartPwrMonitor
vptray = C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
Zone Labs Client = "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
pdfFactory Pro Dispatcher v2 = C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe
TPHOTKEY = C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
BMMLREF = C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE
BkavFw = C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe TASKBAR

--------------------------------------------------

Autorun entries from Registry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

ctfmon.exe = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
H/PC Connection Agent = "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

--------------------------------------------------

Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

Shell=*INI section not found*
SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
drivers=*INI section not found*

Shell & screensaver key from Registry:

Shell=Explorer.exe
SCRNSAVE.EXE=*Registry value not found*
drivers=*Registry value not found*

Policies Shell key:

HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

--------------------------------------------------


Enumerating Task Scheduler jobs:

BMMTask.job

--------------------------------------------------

Enumerating Download Program Files:

[MUWebControl Class]
InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\muweb.dll
CODEBASE = http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1163644133601

[JInitiator 1.3.1.18]
InProcServer32 = C:\Program Files\Oracle\JInitiator 1.3.1.18\bin\npjinit13118.dll

--------------------------------------------------

Enumerating Windows NT logon/logoff scripts:
*No scripts set to run*

Windows NT checkdisk command:
BootExecute = autocheck autochk *

Windows NT 'Wininit.ini':
PendingFileRenameOperations: C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\YINSTH~1.DLL


--------------------------------------------------

Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
WebCheck: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
SysTray: C:\WINDOWS\System32\stobject.dll
WPDShServiceObj: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

--------------------------------------------------
End of report, 6,239 bytes
Report generated in 0.010 seconds
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 14/03/2007 01:17:04 (+0700) | #10 | 46419
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Máy chẳng có cái gì đáng chú ý cả.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 15/03/2007 04:23:55 (+0700) | #11 | 46679
[Avatar]
nmha174
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/05/2005 08:19:00
Messages: 10
Location: vùng quê nghèo khổ
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!] [MSN]
Cám ơn bác nhé.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Topic phân tích log Hijackthis 15/03/2007 13:14:04 (+0700) | #12 | 46808
[Avatar]
lnvlslble
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/03/2007 05:14:34
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM]
Bác xem hộ em phát smilie) thanks man..!

Code:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:54:00 PM, on 3/14/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe
C:\Program Files\WinTools\RAM Saver Pro\ramsaverpro.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragActivityMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMPAN~1\INSTALLS\cpn0\YTBSDK.exe
D:\UniKey\UniKey.exe
C:\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://yahoo.com.vn/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: IEbho Class - {68C55168-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll
O3 - Toolbar: &Save Flash - {4064EA35-578D-4073-A834-C96D82CBCF40} - D:\Save Flash\SaveFlash.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DefragTaskBar] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RAMSaverPro] C:\Program Files\WinTools\RAM Saver Pro\ramsaverpro.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE7pro - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro	Ctrl+Alt+7 - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1172488014656
O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - (no file)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AshampooDefragService -   - C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 15/03/2007 21:04:02 (+0700) | #13 | 46849
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Cái log này đâu có gì lạ lùng .
PS :Nhưng máy này Ram không đủ để chạy tốt hết software đó. cidaemon.exe, cisvc.exe chạy lên kìa. Gở bớt software nào đó không sài ra. Trong gói office đó có nhiều thứ không sài, gở bớt ra. Windows có bảng quyền, nếu cài office vào, "linh kiện" của windows, Office tự update, tự chạy nhiều->tốn Ram. Cài Soft chạy hiệu quả cao-> tốn Ram.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 16/03/2007 03:03:35 (+0700) | #14 | 46925
[Avatar]
lnvlslble
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/03/2007 05:14:34
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM]

tmd wrote:
Cái log này đâu có gì lạ lùng .
PS :Nhưng máy này Ram không đủ để chạy tốt hết software đó. cidaemon.exe, cisvc.exe chạy lên kìa. Gở bớt software nào đó không sài ra. Trong gói office đó có nhiều thứ không sài, gở bớt ra. Windows có bảng quyền, nếu cài office vào, "linh kiện" của windows, Office tự update, tự chạy nhiều->tốn Ram. Cài Soft chạy hiệu quả cao-> tốn Ram. 


thanks bác đã check và tư vấn, đúng là RAM em rất phẽo, chỉ 256 thôi smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 18/03/2013 21:02:44 (+0700) | #15 | 274165
canon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/10/2009 21:51:42
Messages: 8
Offline
[Profile] [PM]

tmd wrote:
Người post cái log này hỏi cái nào "xấu" đã dính vào máy.

Đọc tut của Hijackthis để biết chi tiết cấu trúc log.Bà con nên coi mấy cái process bình thường của windows, từng chử một. Để phân biệt với các process nhái . Ví dụ như svhost hay svohost .v.v . Các soft bình thường mình hay dùng như Yahoo Messenger, IDM, flashget,Yahoo toolbar....


Code:
C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
 C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe


Bình thường ít có software nào chêm .exe vào system32. Cũng hiếm soft chêm .dll vào chổ này.

Bà con có thể search google để biết chi tiết 2 cái .exe đó. Tụi này đều là trojan. Sau đó vào registry search theo tên file,thông tin từ internet để biết thêm vài thứ có liên quan. Đừng search ngoài explorer, search ngoài đó làm sinh key trong registry, mất công vô ích.

Code:
O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

Cái dòng này để (no name) có thể thông tin registry về software này tiêu tùng rồi. Bạn search nó trên google luôn.

Code:
O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe


Hai cái key này của 2 con trojan, giúp cho nó chạy. Bà con có thể làm quen với cách rút gọn đường dẫn registry đó.

Code:
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll


Dòng này để no name, nhưng bạn có thể nhìn vào đường dẫn, tên file để biết thêm thông tin.

Code:
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll


Cái này là cảnh báo windows không có bản quyền.

Một số malware không bộc lộ gì để bị Hijackthis bắt thông tin , như rootkit hoặc ngay cả vài loại lợi dụng hole của microsoft(IE).


 

Những kinh nghiệm này rất bổ ích. Bác cho chúng em một số kinh nghiệm khi phân tích log nữa với không ạ. Đây chỉ là một trường hợp trong rất nhiều trường hợp. Bác cho bọn em một số kinh nghiệm nữa được không ạ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Topic phân tích log Hijackthis 18/03/2013 21:02:56 (+0700) | #16 | 274166
canon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/10/2009 21:51:42
Messages: 8
Offline
[Profile] [PM]

tmd wrote:
Người post cái log này hỏi cái nào "xấu" đã dính vào máy.

Đọc tut của Hijackthis để biết chi tiết cấu trúc log.Bà con nên coi mấy cái process bình thường của windows, từng chử một. Để phân biệt với các process nhái . Ví dụ như svhost hay svohost .v.v . Các soft bình thường mình hay dùng như Yahoo Messenger, IDM, flashget,Yahoo toolbar....


Code:
C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
 C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe


Bình thường ít có software nào chêm .exe vào system32. Cũng hiếm soft chêm .dll vào chổ này.

Bà con có thể search google để biết chi tiết 2 cái .exe đó. Tụi này đều là trojan. Sau đó vào registry search theo tên file,thông tin từ internet để biết thêm vài thứ có liên quan. Đừng search ngoài explorer, search ngoài đó làm sinh key trong registry, mất công vô ích.

Code:
O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

Cái dòng này để (no name) có thể thông tin registry về software này tiêu tùng rồi. Bạn search nó trên google luôn.

Code:
O4 - HKLM\..\Run: [sysinter] C:\WINDOWS\system32\adirss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe


Hai cái key này của 2 con trojan, giúp cho nó chạy. Bà con có thể làm quen với cách rút gọn đường dẫn registry đó.

Code:
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll


Dòng này để no name, nhưng bạn có thể nhìn vào đường dẫn, tên file để biết thêm thông tin.

Code:
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll


Cái này là cảnh báo windows không có bản quyền.

Một số malware không bộc lộ gì để bị Hijackthis bắt thông tin , như rootkit hoặc ngay cả vài loại lợi dụng hole của microsoft(IE).


 

Những kinh nghiệm này rất bổ ích. Bác cho chúng em một số kinh nghiệm khi phân tích log nữa với không ạ. Đây chỉ là một trường hợp trong rất nhiều trường hợp. Bác cho bọn em một số kinh nghiệm nữa được không ạ
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|