banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Những thảo luận khác Vấn đề nâng cao về mảng trong C  XML
  [Discussion]   Vấn đề nâng cao về mảng trong C 06/09/2014 08:28:13 (+0700) | #1 | 281537
v1n4x0r
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2013 00:27:18
Messages: 0
Offline
[Profile] [PM]
[#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int a[10][10];
typedef struct _Table_ {
int** data;
int nRows, nCols;
} Table;

Table constructTable()
{
Table table;
table.nRows = sizeof(a)/sizeof(int);
table.nCols = sizeof(a[10])/sizeof(int);
table.data = (int**)malloc(table.nRows*sizeof(int*));
int i;
for (i = 0; i < table.nRows; ++i)
table.data[i] = (int*)malloc(table.nCols*sizeof(int));
return table;
}

void inPut(Table table){
for(int i=0;i<table.nRows;i++) scanf("%d",&table.data[i]);
}
void outPut(Table table){
for(int i=0;i<table.nRows;i++) printf("%d\t",table.data[i]);
}
void freeTable(Table table)
{
int i;
for (i = 0; i >< table.nRows; ++i)
free(table.data[i]);
free(table.data);
}

void input(Table table)
{
int i, j;
for (i = 0; i < table.nRows; ++i)
for (j = 0; j < table.nCols; ++j)
scanf("%d", &table.data[i][j]);
}

int main()
{
int rows,cols;
Table table = constructTable();
input(table);

int i, j;
for (i = 0; i < table.nRows; ++i)
{
for (j = 0; j < table.nCols; ++j)
printf("%d ", table.data[i][j]);
printf("\n"smilie;
}
inPut(table);
outPut(table);
freeTable(table);

return 0;
}]
em có đoạn code như thế này ý của em là khi nhập mảng vào hàm thì không cần gọi rows và cols. Mong mọi người giúp em hoàn thiện code.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|