banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Câc bác cho biết dữ liệu này encrypt thuộc dạng nào  XML
  [Question]   Câc bác cho biết dữ liệu này encrypt thuộc dạng nào 21/08/2014 04:15:34 (+0700) | #1 | 281356
kbt0000
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/04/2012 06:31:12
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Mình extract dữ liệu từ mysql =>5, ví dụ:
Y41yZw2512RvsrbY
Yzx3Zw25rtTv1sYX
X4xxXyu3wtat1qX
Yxw2a4u2ztRvtydV
Z134Rv23swTxzzcZ
YzzvT1yzzvTwzqWV
YxzvTxywvuSstrZT

16 kí tự biểu hiện cho 16 số. X,Y,Z có thể là 4,5,6.Bạn nào cho biết nó encrypt thuộc dạng gì không
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
2 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|