banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Làm thế nào để stop tomcat khi vẫn monitoring file catalina.out  XML
  [Question]   Làm thế nào để stop tomcat khi vẫn monitoring file catalina.out 29/07/2014 10:30:13 (+0700) | #1 | 281133
blackworm1991
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/01/2011 01:07:03
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Hi all.
Em gặp một trường hợp như thế này ạ:
1. Em cài đặt apache tomcat 7.0.53 trên Ubuntu server 12.04 64bit
2. Khi mở 2 session kết nối vào server (session 1 dùng để monitoring, session 2 dùng để start/stop tomcat) thì có những vấn đề như sau:

- Vấn đề 1 : Session 2 không start được tomcat khi session 1 kết nối vào và đang monitoring trên file catalina.out

Nếu session 1 chạy lệnh tail -f /.../.../apache-tomcat-7.0.53/logs/catalina.out trước rồi mới chạy lệnh service tomcat start trên session 2 thì sẽ báo lỗi tomcat đã chạy rồi, không thể start tomcat lên được

- Vấn đề 2 : Stop tomcat báo lỗi khi không tắt monitoring ở session khác

Trường hợp session 2 start tomcat trước, rồi session 1 mới chạy lệnh monitoring, trường hợp này nếu lệnh stop tomcat trên session 2 mà không stop monitoring trên session 1, thì trên session 1 sẽ báo lỗi như sau và tomcat vẫn chạy bình thường, không stop :

WARNING: Failed to unregister MBean with name [Catalina:type=Connector,port=80] during component destruction
javax.management.InstanceNotFoundException: Catalina:type=Connector,port=80
at com.sun.jmx.interceptor.DefaultMBeanServerInterceptor.getMBean(DefaultMBeanServerInterceptor.java:1095)
at com.sun.jmx.interceptor.DefaultMBeanServerInterceptor.exclusiveUnregisterMBean(DefaultMBeanServerInterceptor.java:427)
at com.sun.jmx.interceptor.DefaultMBeanServerInterceptor.unregisterMBean(DefaultMBeanServerInterceptor.java:415)
at com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer.unregisterMBean(JmxMBeanServer.java:546)
at org.apache.catalina.util.LifecycleMBeanBase.unregister(LifecycleMBeanBase.java:194)
at org.apache.catalina.util.LifecycleMBeanBase.destroyInternal(LifecycleMBeanBase.java:73)
at org.apache.catalina.connector.Connector.destroyInternal(Connector.java:1061)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.destroy(LifecycleBase.java:305)
at org.apache.catalina.core.StandardService.destroyInternal(StandardService.java:578)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.destroy(LifecycleBase.java:305)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.destroyInternal(StandardServer.java:821)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.destroy(LifecycleBase.java:305)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.stop(Catalina.java:763)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:724)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:321)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:455)

Jul 16, 2014 1:59:09 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol stop
INFO: Stopping ProtocolHandler ["http-bio-81"]
Jul 16, 2014 1:59:09 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol destroy
INFO: Destroying ProtocolHandler ["http-bio-81"]
Jul 16, 2014 1:59:09 PM org.apache.catalina.util.LifecycleMBeanBase unregister
WARNING: Failed to unregister MBean with name [Catalina:type=Connector,port=81] during component destruction
javax.management.InstanceNotFoundException: Catalina:type=Connector,port=81
at com.sun.jmx.interceptor.DefaultMBeanServerInterceptor.getMBean(DefaultMBeanServerInterceptor.java:1095)
at com.sun.jmx.interceptor.DefaultMBeanServerInterceptor.exclusiveUnregisterMBean(DefaultMBeanServerInterceptor.java:427)
at com.sun.jmx.interceptor.DefaultMBeanServerInterceptor.unregisterMBean(DefaultMBeanServerInterceptor.java:415)
at com.sun.jmx.mbeanserver.JmxMBeanServer.unregisterMBean(JmxMBeanServer.java:546)
at org.apache.catalina.util.LifecycleMBeanBase.unregister(LifecycleMBeanBase.java:194)
at org.apache.catalina.util.LifecycleMBeanBase.destroyInternal(LifecycleMBeanBase.java:73)
at org.apache.catalina.connector.Connector.destroyInternal(Connector.java:1061)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.destroy(LifecycleBase.java:305)
at org.apache.catalina.core.StandardService.destroyInternal(StandardService.java:578)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.destroy(LifecycleBase.java:305)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.destroyInternal(StandardServer.java:821)
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.destroy(LifecycleBase.java:305)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.stop(Catalina.java:763)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:724)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:321)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:455)

Em xin hỏi là vấn đề này do đâu ạ? Có cách nào để khắc phục trường hợp này không nhỉ?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|