banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Xin hướng dẫn crack và dịch ngược code tool này  XML
  [Question]   Xin hướng dẫn crack và dịch ngược code tool này 08/06/2014 15:32:59 (+0700) | #1 | 280788
mingxin
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/07/2007 12:34:08
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Mò hoài mà crack không được.

Nó bi giới hạn lần sử dụng, dùng thử được 4 lần là hiện lên thông báo này,search code mãi mà không tìm thấy thông tin của from đăng ký.
nhờ can nhân chỉ giáo....thanks

link load tool
http://down.remouse.com/ReMouseStandard-Setup.exe
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin hướng dẫn crack và dịch ngược code tool này 24/07/2014 15:45:18 (+0700) | #2 | 281074
hoangcuongflp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2014 06:42:47
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
mình chỉ có thể dịch ngược lại phần mềm này giúp bạn. Còn việc crack mình sẽ chỉ cho bạn hàm kiểm tra Serial. Bạn tự đọc code và tìm ra key cho mình.

chương trình này được viết bằng AutoIT. không pack, việc reverse có vẻ dễ dàng, nhưng nó được Obfuscated, nên sẽ khó khăn hơn một chút.

Bạn download mã nguồn đã được làm rõ một phần tại:
https://www.dropbox.com/s/s2c122qcp1cts8v/ReMouse_.au3

Mã chương trình kiểm tra serial là

Code:
Func Fn009C()
	Local $Local00AC = Fn00A8()
	If $Local00AC < 0 Or @error Then
		Select
			Case $Local00AC = -1 Or @error = 1
				MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Unable to get hardware parameters!")
				Return
			Case $Local00AC = -2 Or @error = 2
				MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Feature file error: 01 !")
				Return
			Case $Local00AC = -3 Or @error = 3
				MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Feature file error: 02 !")
				Return
		EndSelect
	EndIf
	Local $Local00AD = GUICtrlRead($Var1698)
	$Local00AD = StringStripWS($Local00AD, 3)
	Local $Local00AE = GUICtrlRead($Var1699)
	$Local00AE = StringStripWS($Local00AE, 3)
	If $Local00AD = "" Then
		MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Please enter your Email!")
		Return
	EndIf
	If $Local00AE = "" Then
		MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Please enter your license!")
		Return
	EndIf
	If StringInStr($Local00AD, "@") = 0 Or StringInStr($Local00AD, ".") = 0 Or StringInStr($Local00AD, "@remouse.com") Or StringInStr($Local00AD, "@ghost-mouse.com") Then
		MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Email format error!")
		Return
	EndIf
	If StringLen($Local00AE) = 0x003C Then
		Fn009D("Verifying license key...")
		Local $Local00AF = Fn00A4($Local00AE, $Local00AD)
		If $Local00AF < 0 Or @error Then
			Select
				Case $Local00AF = -1 Or @error = 1
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Unable to get hardware parameters, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -2 Or @error = 2
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Feature file error: 01, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -3 Or @error = 3
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Feature file error: 02, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -4 Or @error = 4
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Failed to create network object, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -5 Or @error = 5
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Network object returned null, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -6 Or @error = 6
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "network object parameter is NULL, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -7 Or @error = 7
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Network Object Database Error, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -8 Or @error = 8
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Network object version error, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -9 Or @error = 9
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Invalid License, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -10 Or @error = 10
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "The license has been used by another Email, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -0x000B Or @error = 0x000B
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "The license has been used by another computer, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00AF = -0x000C Or @error = 0x000C
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Network object return exception, Registration failed!")
					Fn009E()
					Return
			EndSelect
		EndIf
	Else
		Local $Local00AF = Fn00A5($Local00AE, $Local00AD)
		If $Local00AF < 0 Or @error Then
			Select
				Case $Local00AF = -1 Or @error = 1
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Unable to get hardware parameters, Registration failed!")
					Return
				Case $Local00AF = -2 Or @error = 2
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Feature file error: 01, Registration failed!")
					Return
				Case $Local00AF = -3 Or @error = 3
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Feature file error: 02, Registration failed!")
					Return
				Case $Local00AF = -4 Or @error = 4
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Incorrect License, Registration failed!")
					Return
			EndSelect
		EndIf
		Fn009D("Verifying license key...")
		Local $Local00B0 = Fn00A6($Local00AD)
		If $Local00B0 < 0 Or @error Then
			Select
				Case $Local00B0 = -1 Or @error = 1
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "An Internet Connection is Required!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00B0 = -2 Or @error = 2
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "An Internet File is Required!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00B0 = -3 Or @error = 3
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "This version has stopped registration, please download the new version!")
					Fn009E()
					Return
				Case $Local00B0 = -4 Or @error = 4
					ToolTip("")
					MsgBox(0 + 0x0040 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "This Email has been abused and will now close!", 10)
					Fn009E()
					Exit
			EndSelect
		EndIf
	EndIf
	Local $Local00B1 = FileOpen($Var140B, 2 + 8)
	FileWrite($Local00B1, $Local00AF)
	FileClose($Local00B1)
	IniWrite($Var1409, "info", "user", $Local00AD)
	ToolTip("")
	GUISetState(@SW_ENABLE, $Var1669)
	Fn00B7()
	WinActivate($Var1669)
	GUISetState(@SW_HIDE, $Var1697)
	If MsgBox(4 + 0x0020 + 0x2000 + 0x00040000, "Info", "Thank you! Whether to restart the software to complete the registration?") = 6 Then
		AutoItWinSetTitle($Var0002)
		Run(@AutoItExe, @ScriptDir)
	EndIf
EndFunc   ;==>Fn009C
Mình là 1 con gà trong công nghệ.
Nếu mình có nói gì làm bạn không vui thì mong bạn bỏ qua cho, vì cá nhân mình còn gà lắm, và mình có ý tốt thôi.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin hướng dẫn crack và dịch ngược code tool này 27/07/2014 00:24:22 (+0700) | #3 | 281092
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Làm sao mình biết nó viết bằng ngôn ngữ AutoIt vậy bạn? mình cảm thấy tò mò.
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin hướng dẫn crack và dịch ngược code tool này 29/07/2014 13:04:45 (+0700) | #4 | 281135
hoangcuongflp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2014 06:42:47
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Bạn có thể sử dụng rất nhiều cách để "phát hiện" ra chương trình này được viết bằng AutoIT.

1. Disassembly rồi đọc code. Có nhiều đoạn "string" có "dấu hiệu" là : Autoitcode,...
2. Sử dụng các tool detect như: PeID, ProtectID, PE Detector,...
3. Kinh nghiệm cá nhân.
Mình là 1 con gà trong công nghệ.
Nếu mình có nói gì làm bạn không vui thì mong bạn bỏ qua cho, vì cá nhân mình còn gà lắm, và mình có ý tốt thôi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|