banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering RE code c# !!  XML
  [Discussion]   RE code c# !! 29/03/2014 13:49:21 (+0700) | #1 | 280130
[Avatar]
graycap
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/02/2010 20:39:18
Messages: 20
Offline
[Profile] [PM]
trả là e đang học code c# ! e muốn dịch ngược cái này https://app.box.com/s/whws6gos2bkgafjdt3eo
để học xem nó code ntn,e có sử dụng reflector để xem nhưng không được+cái file.dat không mở được bằng KMP player !! e nghí nó encode có a nào bít ko chỉ e với smilie tiện đây cho e hỏi 2 vấn đề
1)e có e học sơ qua cái php,html,sql...và e nghĩ ngôn ngữ nào về cơ bản cùng giống nhau, khi code 1 ứng dụng deskop
+)dùng thư viện,hàm nào để thiết kế giao diện giống html
+)dùng thư viện,hàm nào để thực hiện kết nối CSDL;
+)dùng thư viện,hàm nào để tạo CSDL hay ta vẫn dùng oracle,sql,mysql...
2) e đang code 1 cái casio bằng c++ debug thì ok nhưng ko chạy đựoc là sao ?
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main(double math_1(),double math_2(),double math_3(), double math_4(),double math_5()){
int choose=0;
cout<<"chon cach tinh:\n";
cout<<"math_1 \n";
cout<<"math_2 \n";
cout<<"math_3 \n";
cout<<"math_4 \n";
cout<<"math_5 \n";
cin>>choose;
switch(choose){
case'1':math_1();
break;
case'2':math_2();
break;
case'3':math_3();
break;
case'4':math_4();
break;
case'5':math_5();
break;
}
return 0 ;
}
double math_1(){
double a=0,b,result;
char m;
cout<<"a:",cin>>a;
cout<<"b:",cin>>b;
cout<<"m:",cin>>m;
switch (m){
case'+': result=a+b;
cout<<result;
break;
case'-':result=a-b;
cout><<result;
break;
case'*':result=a*b;
cout<<result;
break;
case'/':result=a/b;
cout><<result;
break;
case'sqrt':result=pow(a,1/b);
cout<<result;
break;
case'pow':result=pow(a,b);
cout><<result;
break;
return 0;
}
}
//tinh +,-,*,/,sqrt,pow
double math_2(){
double a=0,b,c,x,x1,x2,dt;
cout<<"a:",cin>>a;
cout<<"b:",cin>>b;
cout<<"c:",cin>>c;
dt=sqrt(pow(b,2)-(4*a*c));
if(a=0){
x=(-c)/b;
cout<<x;
}
if(dt><0){
cout<<"equation is null";
}
if(dt=0){
x1=x2=-b/(2*a);
cout<<"x1 \n";cout<<x2;
}
if(dt>0){
x1=(-b-dt)/(2*a);
x2=(-b+dt)/(2*a);
cout<<"x1 \n";cout<<x2;
}
return 0;
}
>
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   RE code c# !! 31/03/2014 01:17:41 (+0700) | #2 | 280140
Levis
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/03/2012 10:31:11
Messages: 27
Location: REPT
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [MSN]
File của bạn mình mở bằng .NET Reflector bình thường, nếu bạn không mở được thì có thể thử với 1 vài tool khác như ILSpy, dotnetResolver, JustDecompiile hay SAE xem sao. Còn file .dat thì đựoc encrypt bằng DES

Edit: Đây có vẻ như là 1 phần mềm để thi tiếng Anh của FU, bạn muốn đọc code của nó để làm gì?
my personal blog:
http://www.ltops9.wordpress.com
(poor english level, but i'm trying to make better)
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   RE code c# !! 02/04/2014 22:17:57 (+0700) | #3 | 280165
[Avatar]
graycap
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/02/2010 20:39:18
Messages: 20
Offline
[Profile] [PM]
mới học C# !! máy có mỗi cái này lôi ra nghịch thử smilie nhưng ko xem được gì ,giờ lại phải đi mò code trên mạng học
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   RE code c# !! 03/04/2014 09:20:34 (+0700) | #4 | 280166
[Avatar]
graycap
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/02/2010 20:39:18
Messages: 20
Offline
[Profile] [PM]
ai dảnh xem hộ e sai chỗ nào mà không chyaj được không


#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main(double math_1(),double math_2(),double math_3(), double math_4(),double math_5()){
int choose=0;
cout<<"chon cach tinh:\n";
cout<<"math_1 put 1\n";
cout<<"math_2 put 2\n";
cout<<"math_3 put 3\n";
cout<<"math_4 put 4\n";
cout<<"math_5 put 5\n";
cin>>choose;
switch(choose){
case'1':math_1();
break;
case'2':math_2();
break;
case'3':math_3();
break;
case'4':math_4();
break;
case'5':math_5();
break;
}
return 0 ;
}
double math_1(){
double a=0,b,result;
char m;
cout<<"phep +,-,*,/,^";
cout<<"a:",cin>>a;
cout<<"b:",cin>>b;
cout<<"m:",cin>>m;
switch (m){
case'+': result=a+b;
cout<<result;
break;
case'-':result=a-b;
cout><<result;
break;
case'*':result=a*b;
cout<<result;
break;
case'/':result=a/b;
cout><<result;
break;
case'sqrt':result=pow(a,1/b);
cout<<result;
break;
case'pow':result=pow(a,b);
cout><<result;
break;
return 0;
}
}
//tinh +,-,*,/,sqrt,pow
double math_2(){
double a=0,b,c,x,x1,x2,dt;
cout<<"pt bac 2";
cout<<"a:",cin>>a;
cout<<"b:",cin>>b;
cout<<"c:",cin>>c;
dt=sqrt(pow(b,2)-(4*a*c));
if(a=0){
x=(-c)/b;
cout<<x;
}
if(dt><0){
cout<<"equation is null";
}
if(dt=0){
x1=x2=-b/(2*a);
cout<<"x1 \n";cout<<x2;
}
if(dt>0){
x1=(-b-dt)/(2*a);
x2=(-b+dt)/(2*a);
cout<<"x1 \n";cout<<x2;
}
return 0;
}
//phương trình bậc 3
double math_3(){
double a=0,b,c,d,k,x1,x2,x3,dt;
cout><<"pt bac 3";
cout<<a;cin>>a;
cout<<b;cin>>b;
cout<<c;cin>>c;
cout<<d;cin>>d;
dt=pow(b,2)-3*a*c;
k=(9*a*b*c-2*pow(b,3)-27*pow(a,2)*d)/(2*sqrt(fabs(pow(dt,3))));
if(dt>0 && fabs(k)<=1){
x1=(2*sqrt(dt)*cos(acos(k)/3)-b)/(3*a);
x2=( (2*sqrt(dt)*cos(acos(k)/3)-(2.9))-b)/(3*a);
x3=( (2*sqrt(dt)*cos(acos(k)/3)+(2.9))-b)/(3*a);
cout<<x1;cout><<x2;cout<<x3;
}
else if(dt>0 && fabs(k)>1){
x1=sqrt(dt)*fabs(k)/3/a/k*(pow(fabs(k)+sqrt(k*k-1),1.3)+(pow(fabs(k)-sqrt(k*k-1),1.3)))-b/3/a;
cout<<x1;
}
if(dt=0){
x1=x2=x3=(-b+pow(b*b*b-27*a*a*d,1/3))/(3*a);
cout><<x1;cout<<x2;cout><<x3;
}
if(dt<0){
x1=(sqrt(fabs(dt)))/(3*a)*(pow(k+sqrt(k*k-1),1/3)+pow(k-sqrt(k*k-1),1/3))-b/(3*a);
cout<<x1;
}
return 0;
}
// tính logrit
double math_4(){
double a=0,b,x;
cout><<"tinh loga co a cua b";
cin>>a;cin>>b;
x=log(b)/log(a);
cout<<x;
return 0;
}
double math_5(){};
>
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|