banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Không kết nối được với Ubuntu Server  XML
  [Question]   Không kết nối được với Ubuntu Server 22/01/2014 16:21:41 (+0700) | #1 | 279525
M®TUAN
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/07/2006 11:40:40
Messages: 14
Location: Lò Gạch
Offline
[Profile] [PM]
Mình có server chạy Ubuntu 12.4. Server chạy Nginx làm reserve proxy và PHP-FPM, Apache xử lý php, db sử dụng mongodb
SYN không nhiều ~150, Connections ~ 7000 (90% port 80)
Hiện tại có vấn đề là ở PC hay không kết nối được tới server tại các port tồn tại cũng đều holding sau đó timeout (21, 22, 80...). Telnet tới port không có thì báo refuse. Hiện tượng lặp đi lặp lại khoảng 5' một lần. Không ssh được, không telnet được, nhưng kết nối ssh mở từ trước thì lại vẫn sử dụng bình thường, không bị treo.
Việc treo kết nối xảy ra ở điện thoại android, ở PC sử dụng Ubuntu kết nối tới. Test trên iPhone và Windows lại không vấn đề gì.

dmesg không có gì lạ, thi thoảng có những cái này
Peer 103.245.88.xxx:60352/80 unexpectedly shrunk window 4253769012:4253769013 (repaired)
Peer 189.187.136.xxx:57952/80 unexpectedly shrunk window 1376271901:1376277661 (repaired)
TCP: tcp_parse_options: Illegal window scaling value 161 >14 received

 

Nếu tắt nginx đi, không nhận request gì thì việc kết nối lại bình thường.
Mình cũng đã thử đổi server, đổi đường truyền nhưng hiện tượng vẫn bị lặp lại.
Xác định là do phần config ở server, mình có config lại sysclt, nginx như sau
Sysctl
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535
# increase Linux autotuning TCP buffer limit
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 25165824 25165824
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 25165824
# increase TCP max buffer size settable using setsockopt()
net.core.rmem_max = 25165824
net.core.rmem_default = 25165824
net.core.wmem_max = 25165824
net.core.wmem_default = 65536
net.core.optmem_max = 25165824
# increase the length of the processor input queue
net.core.netdev_max_backlog = 30000
#20131227
fs.file-max = 6553600
net.netfilter.nf_conntrack_max = 196608
net.nf_conntrack_max = 196608
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
 


nginx
user nginx;
worker_processes 8;
worker_rlimit_nofile 1000000;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
#multi_accept on;
events {
worker_connections 4096;
}
 

Limit của nginx:
Limit Soft Limit Hard Limit Units
Max cpu time unlimited unlimited seconds
Max file size unlimited unlimited bytes
Max data size unlimited unlimited bytes
Max stack size 8388608 unlimited bytes
Max core file size 0 unlimited bytes
Max resident set unlimited unlimited bytes
Max processes 128167 128167 processes
Max open files 8192 8192 files
Max locked memory 65536 65536 bytes
Max address space unlimited unlimited bytes
Max file locks unlimited unlimited locks
Max pending signals 128167 128167 signals
Max msgqueue size 819200 819200 bytes
Max nice priority 0 0
Max realtime priority 0 0
Max realtime timeout unlimited unlimited us
 


Server mình 16GB RAM, CPU E3-1230, 2 SSD raid1 và 2 hdd raid1

Mong các cao nhân chỉ giáo phuơng án xử lý cho hiện tượng này, cám ơn nhiều smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không kết nối được với Ubuntu Server 29/01/2014 16:18:58 (+0700) | #2 | 279554
[Avatar]
hoanglan87
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 07:20:09
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
Công ty mình cũng bị tình trạng này, không truy cập website (server tại UK) được khi truy cập bằng ubuntu, các máy dùng Mac OS, Windows vẫn truy cập bình thường.
Đã liên hệ với ISP (viettel) và chờ hỗ trợ.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|