banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Proxmox - Backup trên SAN  XML
  [Question]   Proxmox - Backup trên SAN 09/01/2014 16:10:06 (+0700) | #1 | 279441
thanhtamntp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/12/2008 10:50:06
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]
Hiện mình chạy hệ thống 2 server Promox, đã add vào Cluster. Tạm gọi là vm1 & vm2. Với con vm1 là master, con vm2 là slave.

2 server này kết nối đến 1 con SAN qua cổng HBA. Trên SAN chia 1 volume 5TB cho cả 2 con để backup các VMs.
Trên vm1 định dạng SAN 5TB thành LVM


root@vm1:/media# lvscan
ACTIVE '/dev/pve/swap' [15.00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/pve/root' [96.00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/pve/data' [338.23 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/san_Backup/lv_Backup' [4.55 TiB] inherit
 


Trên vm2 nó cũng sẽ tự nhận LVM này, chỉ cần active lên là được

root@vm2:/media# lvscan
ACTIVE '/dev/pve/swap' [15.00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/pve/root' [96.00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/pve/data' [338.23 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/san_Backup/lv_Backup' [4.55 TiB] inherit
 


Sau đó trên vm1 & vm2 mình tạo thư mục /media/san_Backup và mout vào LVM trên.

Trên vm1 mình tạo thêm thư mục /media/san_Backup/VM1, vm2 tạo /media/san_Backup/VM2

Trên Proxmox sẽ add 2 Storage tương ứng với 2 thư mục trên
Đặt lịch backup cho các VMs trên vm1 & vm2 ứng với 2 storage trên
Khi đến lịch chạy backup, trên con vm2 nó xong trước thì có kết quả


root@vm2:/media# tree
.
└── san_Backup
├── lost+found
├── VM1
│ └── dump
└── VM2
└── dump
├── vzdump-qemu-200-2014_01_09-11_30_02.log
└── vzdump-qemu-200-2014_01_09-11_30_02.vma.gz
 


Sau khi vm1 nó chạy backup xong sau thì nó lại ra kết quả

root@vm2:/media# tree
.
└── san_Backup
├── lost+found
├── VM1
│ └── dump
│ ├── vzdump-qemu-103-2014_01_09-11_30_05.log
│ └── vzdump-qemu-103-2014_01_09-11_30_05.vma.gz
└── VM2
└── dump
 


Còn trên vm1 kết quả là

root@vm1:/media# tree
.
└── san_Backup
├── lost+found
├── VM1
│ └── dump
│ ├── vzdump-qemu-103-2014_01_09-11_30_05.log
│ └── vzdump-qemu-103-2014_01_09-11_30_05.vma.gz
└── VM2
└── dump
 


Kết quả trên Proxmox, ban đầu nó có file backup của vm 200. Nhưng mình chưa kịp capture lại

Vậy bác nào gặp trường hợp này cho mình giải pháp để có thể lưu backup vào cùng volume trên SAN. Mình không muốn tách mỗi server vm mỗi volume.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|