banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Mail Postfix  XML
  [Question]   Mail Postfix 09/01/2014 11:16:14 (+0700) | #1 | 279440
docong1010
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/12/2004 14:11:13
Messages: 72
Offline
[Profile] [PM]
Hi All

Mình đang gặp vấn đề về mail postfix. Cụ thể như sau.
Khi một user bên ngoài gởi vào một user local nhưng không có user đó nó sẽ báo lổi là " Unknow user" và mail đó nẳm trong queue . Bây giờ mình muốn khi một ai đó gởi vào mà nó báo lỗi như vậy nó tự động delete mail queue.
Mình có mặc đinh mail queue delete trong 4 ngày
Mình có tham khảo dùng như thế này thì nó delete mail trong queue
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps.
Mail sever mình khong delete nó được .Mình dùng mail virtual mysql

Thank
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|