banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ BQT kiểm tra bảo mật website  XML
  [Question]   Nhờ BQT kiểm tra bảo mật website 01/10/2006 06:48:24 (+0700) | #1 | 26922
thanhbinhkgg
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/11/2004 15:51:49
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Tôi đã tham khảo nội quy của ban quan trị HVA về kiểm tra bảo mật website.
Xin nhóm kiểm tra bảo mật website và security server của tôi:
Địa chỉ: tinhockg.com
Xác nhận uỷ quyền cho nhóm kiểm tra bảo mật HVA: tinhockg.com/kiemtra.html

Kết quả xin gửi về địa chỉ: thanhbinh.kgg@gmail.com
Xin cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|