banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cấu hình VirtualHost chạy 2 site nhưng chỉ hiển thị được 1 site  XML
  [Question]   Cấu hình VirtualHost chạy 2 site nhưng chỉ hiển thị được 1 site 26/07/2013 20:00:19 (+0700) | #1 | 277808
vodanh54321
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/07/2013 09:03:09
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Em chào các anh chị,
em cấu hình virtualhost trên CentOS chạy 2 site: demo.com và demo2.com, cấu hình DNS được rồi, nhưng khi truy cập thì demo.com thì được, còn demo2.com thì nó cứ ra demo.com thôi (tức là dùng DocumentRoot của demo.com ấy).
Em post phần VirtualHost trong file httpd.conf cho các anh xem và gửi nguyên file đó để download luôn.

<VirtualHost *:80>
ServerName demo.com
ServerAlias *.demo.com
ServerAdmin webmaster@demo.com
DocumentRoot /var/www/html/demo.com
<Directory "/var/www/html/demo.com">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
ErrorLog logs/demo.com-error_log
CustomLog logs/demo.com-access_log common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/html/demo2.com"
ServerName demo2.com
<Directory "/var/www/html/demo2.com">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>


Download: http://www.mediafire.com/download/9bw8im18mwz1ukt/httpd.conf

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình VirtualHost chạy 2 site nhưng chỉ hiển thị được 1 site 26/07/2013 20:26:40 (+0700) | #2 | 277809
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/name-based.html
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình VirtualHost chạy 2 site nhưng chỉ hiển thị được 1 site 22/08/2013 16:19:05 (+0700) | #3 | 278224
webelieve
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2008 14:38:52
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Bạn uncomment dòng NameVirtualHost *:80 thì VirtualHost sẽ chạy dc. Kinh nghiệm xương máu

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|