banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix giup đở về squid ntlm authentication vs server 2008r2 acl per user  XML
  [Question]   giup đở về squid ntlm authentication vs server 2008r2 acl per user 20/06/2013 15:32:08 (+0700) | #1 | 276743
caochivicm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2011 23:01:18
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
chào các bạn,

cho mình hỏi, hiện tại mình cấu hình squid 3.3 chứng thực group AD tren server 2008r2 để filter internet bang ntlm_auth,
mình đả filter được group tren AD. có 1 vấn đề là mình muốn apply acl tren single user, k phai apply acl tren group thi phải làm sao?
đây là đoạn cấu hình trên squid của mình

auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
auth_param ntlm children 30
auth_param ntlm keep_alive on

auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours

external_acl_type InetGroup ttl=0 children=5 %LOGIN /usr/lib/squid/wbinfo_group.pl

Thanks
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|