banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Giúp đỡ mod_clamav proftpd  XML
  [Question]   Giúp đỡ mod_clamav proftpd 17/06/2013 15:33:54 (+0700) | #1 | 276675
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tại mình recompile proftpd với module mod_clamav version 0.11rc

Quá trình biên dịch hoàn toàn bình thường và đã đưa được module clamav vào proftpd

Code:
[root@cntt proftpd-1.3.2]# proftpd -vv
ProFTPD Version: 1.3.2 (stable)
 Scoreboard Version: 01040002
 Built: Mon Jun 17 14:34:36 ICT 2013

Loaded modules:
 mod_cap/1.0
 mod_vroot/0.8.5
 mod_clamav.c
 mod_ident/1.0
 mod_facts/0.1
 mod_delay/0.6
 mod_site.c
 mod_log.c
 mod_ls.c
 mod_auth.c
 mod_auth_file/0.8.3
 mod_auth_unix.c
 mod_xfer.c
 mod_core.c


sau đó mình config file proftpd.config với các tham số:
Code:
...
<Global>
 AllowOverwrite        yes
<IfModule mod_clamav.c>
  ClamAV on
  ClamServer 127.0.0.1
  ClamPort 3310
</IfModule>
</Global>
...

clamd đã chạy:
Code:
[root@cntt proftpd-1.3.2]# netstat -nlp | grep clamd
tcp    0   0 127.0.0.1:3310       0.0.0.0:*          LISTEN   3638/clamd

Sau đó mình chạy proftpd ở chế độ debug level 10, dùng trình ftp client đăng nhập, upload 1 file virus lên server
Kết quả là clamav đã remove file này. Đến đây mọi thứ OK
Code:
...
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - Going to virus scan absolute filename = '/home/proftpd/eicar.com' with relative filename = '/eicar.com'.
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - Clamd did not respond to fgets (2): No such file or directory
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - mod_clamav/0.11rc: Connecting to remote Clamd host '127.0.0.1' on port 3310
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - ROOT PRIVS at mod_clamav.c:227
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - ROOT PRIVS: ID switching disabled
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - PRIVS_RELINQUISH: ID switching disabled
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - Successfully reconnected to Clamd.
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - mod_clamav/0.11rc: Virus 'Eicar-Test-Signature' found in '/home/proftpd/eicar.com'
...


Sau đó e config mod_vroot (đã biên dịch cùng với mod_clamav) cho proftpd:
Code:
...
 <IfModule mod_vroot.c>
  VRootEngine on

  VRootOptions allowSymlinks
 </IfModule>
DefaultRoot ~
...


Tiếp theo chạy proftpd ở chế độ debug level 10, dùng ftp client upload file virus cũ lên, proftpd có gọi clamd scan, nhưng sai path của file, nên clamd báo no such file or dir...nên ko diệt đươc
Code:
...
localhost (113.10.2.149[113.160.226.149]) - mod_clamav/0.11rc: Connecting to remote Clamd host '127.0.0.1' on port 3310
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - ROOT PRIVS at mod_clamav.c:227
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - ROOT PRIVS: ID switching disabled
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - PRIVS_RELINQUISH: ID switching disabled
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - Successfully reconnected to Clamd.
localhost (113.10.2.149[113.10.2.149]) - mod_clamav/0.11rc: Clamd Error: /eicar.com: lstat() failed: No such file or directory. ERROR

...


Mình có coi qua trang này https://forums.proftpd.org/smf/index.php?topic=3768.0
Nhưng cũng chẳng biết debug cái mod_clamav như thế nào
Mong mọi người giúp đỡ, đê có thể dùng mod_clamav và mod_vroot cho proftpd
Xin cảm ơn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|