banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi Return code of 127 is out of bounds trên Nagios Core  XML
  [Question]   Lỗi Return code of 127 is out of bounds trên Nagios Core 07/06/2013 11:57:17 (+0700) | #1 | 276392
CrashOverride1102
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/07/2010 13:41:03
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người, mình cài đặt nagios core Version 3.5.0rc1 và nagios plugin-1.4.16 trên hệ điều hành Centos(hostname:nagioscore, địa chỉ ip: 192.168.146.138).
Mình giám sát 1 máy centos thứ 2 (hostname: severLinux, có địa chỉ ip:192.168.146.139) bằng addon NRPE
Đây là file /usr/local/nagios/etc/object/nagioscore.cfg:
define host{
name linux-box ; Name of this template
use generic-host ; Inherit default values
check_period 24x7
check_interval 5
retry_interval 1
max_check_attempts 10
check_command check-host-alive
notification_period 24x7
notification_interval 30
notification_options d,r
contact_groups admins
register 0 ; DONT REGISTER THIS - ITS A TEMPLATE
}
 

Đây là file /usr/local/nagios/etc/objects/linux-box-remote.cfg:define host{
use linux-box ; Inherit default values from a template
host_name serverLinux ; The name we're giving to this server
alias serverLinux ; A longer name for the server
address 192.168.146.139 ; IP address of the server
}

define service{
use generic-service
host_name serverLinux
service_description CPU Load
check_command check_nrpe!check_load
}
define service{
use generic-service
host_name serverLinux
service_description Current Users
check_command check_nrpe!check_users
}
define service{
use generic-service
host_name serverLinux 


Mình đã thêm 2 object trên vào tập tin cấu hình chính của nagios
Nhưng khi truy cập vào web interface thì gặp lỗi: Tình trạng Status luôn ở trạng thái down và status information: (Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing)
Nhờ mọi người khắc phục giúp.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi Return code of 127 is out of bounds trên Nagios Core 07/06/2013 12:47:19 (+0700) | #2 | 276394
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Bạn đã định nghĩa `check_load ` và `check_users` trên 146.139 chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi Return code of 127 is out of bounds trên Nagios Core 09/06/2013 23:30:43 (+0700) | #3 | 276453
CrashOverride1102
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/07/2010 13:41:03
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
#/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_users
USERS OK - 2 users currently logged in |users=2;5;10;0 

#/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost -c check_load
OK - load average: 0.01, 0.04, 0.04|load1=0.010;15.000;30.000;0; load5=0.040;10.000;25.000;0; load15=0.040;5.000;20.000;0;  

Đây là file /etc/xinetd.d/nrpe:
# description: NRPE (Nagios Remote Plugin Executor)
service nrpe
{
flags = REUSE
socket_type = stream
port = 5666
wait = no
user = nagios
group = nagios
server = /usr/local/nagios/bin/nrpe
server_args = -c /usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg --inetd
log_on_failure += USERID
disable = no
only_from = 127.0.0.1 <192.168.146.138>

Không hiểu sao mà status lúc nào cũng trong trạng thái Down và Status information thông báo là Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing anh quanta ạ.

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi Return code of 127 is out of bounds trên Nagios Core 10/06/2013 00:15:00 (+0700) | #4 | 276454
CrashOverride1102
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/07/2010 13:41:03
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã tìm ra được lỗi:
Do mình không tắt tường lửa, nên từ máy nagioscore không thể check được nrpe trên máy severLinux.
Mình tắt tường lửa đi thì check được và đã khắc phục được lỗi trên.
Cám ơn anh quanta nhiều nhé.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi Return code of 127 is out of bounds trên Nagios Core 20/06/2013 01:39:45 (+0700) | #5 | 276739
CrashOverride1102
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/07/2010 13:41:03
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người!
Hix, lại làm phiền mọi người 1 chút xíu.
Mình đã giám sát được CPU load và Curent Users của máy serverlinux. Nhưng vào xem host thì status của serverlinux vẫn ở tình trạng lỗi như trên đó là Tình trạng Status luôn ở trạng thái down và status information: (Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing).
Mong mọi người khắc phục giúp mình.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|